วันที่ 28 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดตั้งศูนย์บริการชุมชน Fix It Center ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับชาวบ้าน สอนอาชีพการย้อมสีผ้าดำและจัดทำโบว์ไว้อาลัย บริเวณด้านหน้าวิทยาลัย<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ และงานกิจกรรมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ตุลาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ ครู บุคลากรทุกท่าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๑๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร<<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 19.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 20 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ บริเวณหน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่10 ตุลาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแคและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA" มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับนักเรียนแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมีการออกให้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและให้ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองแค ในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559 <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 28 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางยุพา พุกสวัสดิ์ เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ โครงการ "คุณภาพคนสู่คุณภาพงาน" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณห้อง SRB Grand Hall ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 26 กันยายน 2559 งานโครงการพิเศษและบริการชมุชน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ร่วมกันดำเนินโครงการ"การบริการตรวจสภาพ ดูแล และบำรุงรักษา จักรยานพระราชทานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี2559ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ณ โรงเรียนในเขตอำเภอหนองแคและวิหารแดง <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 23 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุกท่าน<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่13 กันยายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และนักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬา ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร"การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 สงขลาเกมส์" แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 7 กันยายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยนางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 30 สิงหาคม2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแร่วมกับจังหวัดสระบุรี จัดโครงการช่อสะอาดวัยใส จังหวัดสระบุรี รุ่นที่ 5

ณ. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี จัดโครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในสถานศึกษา "โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)"

ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช.และ ปวส. การตอบปัญหาวิทยาศาตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดีจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่15 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา เพื่อจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับหอพัก

สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม อินเตอร์เน็ต แหล่งมั่วสุม อบายมุขต่าง ๆ รอบสถานศึกษา

โดยวิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องของจังหวัดสระบุรีในการดำเนินการจัดระเบียบสังคม

รอบสถานศึกษา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่12 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559"

ณ สนามกีฬา เทศบาลตำบลหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่11 สิงหาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล "งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา

12 สิงหาคม 2559" ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ประจำปี 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน วิชา ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - วันที่ 27 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกันถวายต้นเทียน ถวายผ้าป่าและเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดศรีปทุม(ลำบัว) <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่12 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เสียงชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย

ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 อาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 13 "อาชีวะกรุงเก่าเกมส์"

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียนระดับ ปวช.1ศึกษาดูงาน

ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1/2559

เพื่อเป็นการชี้แจง ระเบียบ กฎ และแนวปฏิบัติต่างๆของวิทยาลัยให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง

<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยท่านรองสราวุธ สุดสงวน คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีวันต่อต้านยาเสพย์ติด ประจำปี 2559 นำโดย นายสราวุธ สุดสงวน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธี "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพย์ติด" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน

นักศึกษา ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพย์ติดทุกชนิด<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ร่วมพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2559 และวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ครบรอบ 19 ปี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

ที่เรียนดีแต่ยากจน ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 (เวลา 13.00 น.) แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการวันสุนทรภู่

และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงเกียรติประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ และรู้รักษ์ภาษาไทย

ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจและกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4

อาคารวิทยบริการ ได้รับเกียรติจาก นางเสาวลักษณ์ บุญบำรุง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อให้นำความร

ู้ที่ได้รับไปประกอบธุรกิจของตนเองได้<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้มอบเงินค่าอุปกรณ์การศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน

ระดับชั้น ปวช.2เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล

สถานศึกษาต้นแบบในการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนอ'แค โดยนางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศรับรอง

หน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดสระบุรี จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีโดยบริษัทกลางคุ้มครอ

งผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตามโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย  100% <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยงานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม

"BIG CLEANING DAY 2016" เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่19 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่18 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนทวิศึกษาปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนมัธยม 3 แห่ง

จำนวน136คน เพื่อเข้าสู่การจัดการียนการสอนหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่15 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการได้จัดพิธีปฐมนิเทศ

นักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 1/59 เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึง

แนวปฏิบัติต่างของวิทยาลัย "ผู้เรียนอาชีวะคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม" <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 22 เมษายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559-2562

โดยท่านผู้อำนวยการ ยุพา พุกสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 11 เมษายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยคณะผู้บริหาร และแผนกช่างยนต์จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559

ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559 ณ ปั๊มดุสิตาปิโตรเลียม อ.หนองแค ให้บริการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟสัญญาณ รวมถึง

ระบบต่างๆภายในรถยนต์แก่ผู้ที่เดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 4 เมษายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยผู้อำนวยการยุพา พุกสวัสดิ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจัด

โครงการสงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร กิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภายในสถานศึกษา” โดยท่านผู้อำนวยการยุพา พุกสวัสดิ์เป็นประธานในพิธีเปิด และนายภิญโญ ปัจฉิม จากบริษัท นำศิลป์

เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559

ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ได้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของรัฐบาล

และสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 29 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรจัดพิธีมอบ

ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคน<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 22 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เดินทาง

ไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2559 (โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2559<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัท JCY ได้มอบ CD ROM ให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

โดยมีท่านรองสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการร่วมรับมอบ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 11 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยผู้อำนวยการยุพา พุกสวัสดิ์

พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน "กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)" โดยได้รับเกียรติจาก

ท่านนายอำเภอหนองแค นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อบต.หนองโรง อ.หนองแค

จ.สระบุรี โดยให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 7 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรของวิยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการพัฒนาคร

ูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 2 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558

และประชุมพิจารณาแผนการเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ

์ "เราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา"<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 1 มีนาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนเตรียมพัฒนาการศึกษา

จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกรอบการลงนามความร่วมมือ ตามโครงการเรียนร่วมอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ปีการศึกษา2559 "ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคม" <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดสอบประเมินมาตรฐานวิชาขีพ ภาคปฏิบัติเพื่อวัดคุณภาพผู้เรียน

ก่อนจบการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 "เรามุ่งมั่นพัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ"<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่19 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทวิภาคี แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มาทำเรื่องขอจบการศึกษาและเตรียมตัวสอบ V-net หลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2ปีเต็ม

ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัทเอสพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปทุมธานี<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคประสานงานสร้างเครือข่ายเพิ่มปริมาณผู้เรียนเพื่อสร้างโอกาส

ทางการศึกษา ตามโครงการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 20 มกราคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ครูและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง

ประจำปีการศึกษา 2558 <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 16 มกราคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางยุพา พุกสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ ห้องประชุม

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ครั้งที่ 60 "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 13 มกราคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นศิริมงคลกับทุกคนในวิทยาลัยฯ<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 7 มกราคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายทิวา วัชรกาฬ ปลัดจังหวัดสระบุรี) ผู้แทน ผบ มทบ.18 (ร.อ.ปกรณ์ สูงเยี่ยม) ผู้แทน ผบก.ภ.จว.สระบุรี (พ.ต.อ.ภูบาล ทับจันทร์)

นายอำเภอหนองแค (นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา)และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาพบนักเรียน นักศึกษา

ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ ผู้บัญชาการทหาร ผู้บังคับการตำรวจ เยี่ยมสถานศึกษา" เพื่อมอบแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด

และภัยคุกคามด้านความมั่นคง ฯลฯ แก่นักเรียนนักศึกษา<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม

่ โดยมีการตั้งจุดให้บริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ดุสิตา)ต.ไผ่ต่ำ

อ.หนองแค จ.สระบุรี<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดพิธเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา นำโดย นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และคณะลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักด

ีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โดมกิจกรรม และได้จัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพร และถวายสัตย์ปฎิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

วันคณะผู้กำกับลูกเสือของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

งานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของวิทยาลัยฯ

ในด้านงานลูกเสือวิสามัญ<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์

รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนผ่านเข้าไปร่วมประกวดในระดับภาคกลาง

จำนวน 8 ผลงาน <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการอาชีวะบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

(fix it center) โดยตั้งจุดบริการที่องค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละตำบล ได้แก่ ตำบลเจริญธรรม ตำบลหนองหม

ู ตำบลบัวลอย ตำบลหนองปลิง ตำบลห้วยขมิ้น เปิดให้บริการในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เพื่อให้บริการ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ไขระบบไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมมุ้งลวด

เหล็กดัด งานเหล็ก และงานเชื่อมแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของอาชีวะที่มีต่อชุมชน<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่หนึ่ง โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษา

จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณทุกท่านและนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคทุกคน ที่ร่วมใจกันทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และรับมอบรถจักรยานยนต์

จำนวน 2 คัน พร้อมสื่อการเรียนการสอนต่างๆ รวมมูลค่า 274,383 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการฝึกอบรม

ขับขี่ปลอดภัย ตามโครงการ "Honda One Dealer One College หนึ่งร้าน สร้างสรรค์ หนึ่งสถาบัน"

โดยสถาบัน Honda One Dealer One College เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง

บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท นำศิลป์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตร

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี "ผู้เรียนอาชีวะคือผู้ทรงคุณค่า"<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้เข้าร่วมการประกวด

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2558

ที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 29 ผลงาน<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองของนักเรียน

นักศึกษาที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษาที่ 2/2558 เพื่อรับฟังการชี้แจง กฎ ระเบียบ

และข้อตกลงต่างๆของทางวิทยาลัย ร่วมทั้ง ผู้ปกครองพบปะกับอาจารย์ที่ดูแลบุตรหลานของท่าน<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ร่วมกัน

ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง รับศีล รับพร เนื่องในวันออกพรรษา จากคณะพระคุณเจ้า

จากวัดใหม่เทพนิมิตร อ.หนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2558 คณะผู้แทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย

สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ

พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคและคณะ เข้าร่วมการประชุม

เพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท IRC ประเทศไทย จำกัดและบริษัทในเครือ โดยมีท่านที่ปรึกษา

สอศ.สุรัตน์ จั่นแย้ม เป็นประธาน ทั้งนี้ วก.หนองแค ได้รับความไว้วางใจให้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 11 อัตรา ขอขอบพระคุณทางบริษัท IRC ที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางยุพา พุกสวัสดิ์ และสิบเอกสุรเดช หมอกสังข์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้มอบอุปกรณ์ยืมเรียนให้กับหัวหน้าแผนกวิชาและตัวแทนนักเรียนของแต่ละแผนก

สำหรับใช้ในการเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายวีระ ชานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโนยายการดำเนินโครงการอาชีวะ บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยพลเอก สุรเชรษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางไกล "โครงการอาชีวะบริการซ่อม สร้างเพื่อชุมชน"

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกร รวมถึงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ผ่านห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM)

เน้นย้ำความร่วมมือในแต่ละจังหวัดรวมทั้งสถานศึกษาอาชีวะเอกชนให้ดำเนินการร่วมกัน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกงาน

ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนออกไปฝึกงานที่สถานประกอบการ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแครับการประเมิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2557 <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนแผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วม

พิธีเปิด โครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองแค เพื่อให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแคและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จัดโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA" ในวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 โดยบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตพื้นที่

ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประชุมบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมลีลาวดี

โดยมีระเบียบวาระหลายประการ เช่น นโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ นโยบายของสำนักงานอาชีวศึกษา

ปีงบประมาณ 2559 และการแจ้งข่าวสารจากคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ฯลฯ<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 30 กันยายน 2558 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดทำตารางเรียน-ตารางสอนของนักเรียน

นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 และรายการวัสดุฝึกคงเหลือและวัสดุฝึกของ ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 29 กันยายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคดำเนินการประชาสัมพันธ์การศึกษา โดยท่านอาจารย์ประจำแต่ละแผนกวิชา ได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคออกไปแจกยังนิคมแฟคตอรี่แลนด์ จ.อยุธยา และโรงงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงานในการปรับวุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. ในสาขาต่างๆ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 กันยายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ศรีปทุมเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความสามัคคี กล้าแสดงออก มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายอีกด้วย <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมงานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 21 กันยายน 2558 สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน

หลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่18 กันยายน 2558 คณะผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ. ยุพา พุกสวัสดิ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน

นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้นักเรียน ได้คิดค้น ประดิษฐ์

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่16 กันยายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคและบริษัท อีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือ

จัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดย นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กับ คุณสมจิต โพธิสารวราภรณ์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย เพื่อให้การศึกษาในระบบทวิภาคีพัฒนาก้าวหน้าต่อไป <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่16 กันยายน 2558 คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาและ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ได้ร่วมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือเรียน

ณ ห้องประชุมลีลาวดี เพื่อให้การเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 16 กันยายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ ได้ทำการเลือกตั้งผู้บริหารสถานศึกษา

ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำเขตเลือกตั้ง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 11 กันยายน 2558 ผู้บริหารและหัวหน้าสาขาวิชาทุกแผนกของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการประชุมการจัดตารางเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การเรียน การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 2 กันยายน 2558 กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา มีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 20 โครงงาน ทั้งนี้ได้จัดงานขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา

ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ต้อนรับคณะการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

นางยุพา พุกสวัสดิ์เป็นผู้นำในการต้อนรับและเข้ารับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคให้ก้าวหน้าต่อไป <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคม

รอบวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ระหว่างหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อความเรียบร้อยของสถานศึกษา

และบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแค โดย พ.ต.ท.สมชาย ยอดแก้ว

ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาในเรื่องของ กฎวินัยจราจรและความรู้เกี่ยวกับสิ่งเสพย์ติดต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุม และจัดแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนทวิภาคีร่วมกับ

บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้เรียนฝึกประสบการณ์2ปีเต็ม มีรายได้และสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน

ภายใต้แผนการฝึก อบรม ในการจัดหลักสูตรร่วมกันตามความต้องการของสถานประกอบการ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2558 ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับบริษัท SPE เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัดและสภาหอการค้าจังหวัดปทุมธาน

ี ในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทวิภาคีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในสถานประกอบการ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพหนองแคและขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง ที่ได้ดูแลพวกเรามาตลอด 1ปี 6เดือน 26วัน <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการ ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียน

นักศึกษา คณะครู อาจารย์ ได้ตระหนักถึงเทศกาลเข้าพรรษาและการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้เดินทางมาศึกษาดูงาน

ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะได้นำมาใช้

พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

ณ โรงพยาบาลสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมแห่เทียนจำนำพรรษากับเทศบาลตำบลหนองแค โดยจัดขบวนรถ

แห่เทียนจำนำพรรษาพร้อมด้วยครูและนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชน

หลังจากร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแคเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน

นักศึกษาก็ได้นำเทียนจำนำพรรษามาถวายที่วัดใหม่เทพนิมิตร อ.หนองแค และประกอบพิธีทางศาสนาในการถวายเทียนพรรษา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายพระพรชัยมงคล โดยจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ณ ลานอเนกประสงค

์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เนื่องในวโรกาศ อันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 63 พรรษา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 12 "สระบุรีเกมส์"

ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี และยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โดยจัดการแข่งขันที่สนามของวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จ.สระบุรี ให้บริการซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ และบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

อีกทั้งให้บริการสอนอาชีพระยะสั้น เช่น การทำการบูร น้ำยาล้างจาน และการทำมุ้งลวด

ได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนอย่างดี<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 10 กรกฏาคม 2558 มูลนิธิเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพ หนองแค (โดย ผอ.ประเวศ,อ.ศักดิ์ชาย, อ.ภณฑัต เป็นตัวแทน)

ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท แก่วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยรองฯ สุรเดช หมอกสังข์ เป็นผู้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งน

ี้<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ดร.ประเวศ ยอดยิ่ง ผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคมอบเกียรติบัตรแก่ นักศึกษาและครูที่ปรึกษา

ที่เป็นตัวแทนไปประกวดโครงงานวิทย์ฯ-เอสโซในระดับ อศจ. แก่นักศึกษาและครูที่ปรึกษา ทั้งระดับปวช.และ ปวส<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 คณะนักเรียน นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชา คอมพิวเตอร์และแผนกวิชาบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

เดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท ไทยรัฐทีวี เพื่อเป็นการบูรณาการในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ใหม ่ๆ

นอกห้องเรียน และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 4และ5 กรกฏาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ออกให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ ตามโครงการ

ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center ระยะที่ 2 เป็นวันที่5 ณ วัดไทรงาม อบต.โคกแย้ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับอำเภอหนองแค ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของเด็ก/เยาวชน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการป้องกัน ปราบปราม

แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีท่านวิทยา สโรบล นายอำเภอหนองแค มาเป็นประธานในการดำเนินงาน พบปะ

และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคออกหน่วยบริการประชาชนใน "โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ร่วมกับอำเภอหนองแค

ที่อบต.หนองนาก เพื่อเป็นการบริการชุมชน ขอบคุณทีมงานทุกๆท่าน <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 28 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยกาอาชีพหนองแค เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร

์ สำหรับประชาชนทั่วไป โดยใช้โปรแกรมจำลองการฝึกประกอบคอมพิวเตอร์และฝึกประกอบด้วยอุปกรณ์ของจริง ขอบคุณทีมงาน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานโครงการพิเศษ และฝ่ายวิชาการ <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 27 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการอาชีวอาสาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558

โดยจัดอบรมให้กับ กลุ่มคนพิการ รวมถึงกลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงวัย ที่ว่างงานได้มีความรู้ ประสบการณ์ สามารถนำไปประกอบ

อาชีพได้ต่อไป <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งตำรวจ และโครงการ

สวมหมวกนิรภัย 100% ระหว่างสถานีตำรวจหนองแคกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เพิ่มความอุ่นใจ ลดความเสี่ยงจากการ

ขับขี่จักรยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ขอบคุณ สภ.หนองแคในความร่วมมือกับวก.หนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 21 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียนนักศึกษา ภาคสมทบ

เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ได้แสดงความกตัญญู กตเวที และเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องต่อไป

<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ที่ 2ให้บริการชุมชน โดยเปิดบริการ

ซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับประชาชน <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาเซปักตระก้อ ในงาน อาชีวะเกมส

์ ระดับอศจ.สระบุรี 58 ณ โอกาสนี้ขอต้อนรับนักกีฬาเซปักตระก้อ ครูผู้ควบคุมทีมและกองเชียร์จากทุกวิทยาลัยที่มาร่วมการแข่งขันทุกท่าน

<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยเลขาฯสอศ. ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ และท่านประธาน

บริษัท TS tech ได้มาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดี

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดพิธีวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 18 ปี พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 7 มิถุนายน 2558 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เขียนแผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานององค์การวิชาชีพและให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการ

จัดทำเล่มสรุปกิจกรรมต่างๆ<<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เนื่องในวันวิสาขบูชา อีกทั้งยังเป็นการทำบุญประจำเดือนอีกด้วย

โดยวิทยาลัยฯได้นิมนต์พระจากวัดใหม่เทพนิมิตรมาแสดงธรรมเทศนาและให้ศีลให้พรเพื่อขัดเกลาจิตใจ

และเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิต<<เพิ่มเติม>>

     
     
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบในการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการตอนรับนักเรียน นักศึกษาภาคพิเศษทุกท่านเข้าสู่รั้ววิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำชี้แนะ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยเป็นอย่างมาก่<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ที่วัดโคกมะตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยคณะครูได้แจ้งข่าวสารข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกฎระเบียบกติกาและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนระหว่างการเป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในเรื่องของงานทะเบียน งานปกครอง นักศึกษาวิชาทหารและข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่นักเรียนจะต้องทราบเพื่อปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ทั้งยังได้รับการอบรมธรรมะเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องลีลาวดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยได้อธิบาย ชี้แจ้ง กฎระเบียบ และแนะนำสถานที่ แนวทางการเรียนการสอนแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2558 โดยมี อ.ปรียากุล สาระคำ เป็นวิทยากร สาธิตวิธีการทำซาลาเปา และเต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 เมษายน 2558 ผู้บริหารและคณะครู วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดน้ำหน้าวัดศรีปทุม(ลำบัว) อำเภอหนองแค โดยได้ร่วมจัดการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3 วิชา ได้แก่ การทำพิมเสนน้ำ กรอบรูปเคลือบเย็น และการทำการบูร ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 9 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดศูนย์อาชีวะอาสาตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2558 ณ จุดบริการปั๊มน้ำมันดุสิตา ฝั่งขาเข้าสระบุรี โดยเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 9 -15 เม.ย 2558. เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้รับบริการตรวจเช็คสถาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน "ปณิธานความดี ปีมหามงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยในงาน มีการซ่อม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดสอน 108 อาชีพ เพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา 2557 โดยนายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเป็นประธาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และแขกผู้เกียรติมาร่วมพิธีและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคทำพิธีมหาพุทธาภิเษกหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ รุ่นสำเร็จแน่นอน ณ วัดโคกมะตูม ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ตั้งแต่เวลา 11.49 เป็นต้นไป กราบขอบพระคุณหลวงพ่อชม เจ้าอาวาสทให้ความเมตตากับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดให้มีโครงการเข้าค่ายคุณธรรมก่อนสำเร็จ การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ที่วัดโคกมะตูม วัดหลวงพ่อชม ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยท่าน ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มาเข้าแถวหน้าเสาธงครบ 100% และ นักเรียนนักศึกษาที่มาเข้าแถวเกิน 80% อีกทั้งยังมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนลูกเสือ ที่ได้มอบชุดลูกเสือส่งต่อให้แก่รุ่นน้องได้สวมใส่ต่อไป <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ อบต.กุ่มหัก จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจำปี 2558 ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังบริการ 108 อาชีพ การทำกรอบรูปเคลือบเย็น โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเชิญคณะกรรมการภายนอกจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองแค บริษัท ไอทีเฮาท์สระบุรี และผู้เชี่ยวชาญจากร้าน ส.อุดมศรี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน ได้ทดสอบฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดทำพิธีบวงสรวงถอนศาลพระภูมเจ้าที่ เพื่อความเหมาะสมถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ทำให้บุคลากร ตลอดจน นักเรียนนักศึกษาให้อยู่เย็นเป็นสุข เจริญในกิจการงานทั้งหลาย ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดโคกมะตูมมาทำพิธีถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 7.30น. ผู้บริหารคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอหนองแค นายวิทยา สโรบล และรองผู้กำกับ สภอ.หนองแคพร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตามโครงการ "นายอำเภอฯ ผู้กำกับฯ เยี่ยมโรงเรียน" ปีงบประมาณ 2558 เพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้นักเรียน นักศึกษา ได้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ กอ.รมน จ.สระบุรี โดยรองฯผู้ว่าฝ่ายความมั่นคงภายใน พันเอกรังสรรค์ ยิ้มสู้ พร้อมคณะ ร่วมจัดกิจกรรมระดมความคิด บน "เวทีความคิดปฎิรูปประเทศไทย" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดตามกรอบปฎิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านให้รับทราบและเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้อง <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 มกราคม 2558 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดกิจกรรม "ASEAN English Camp" ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 ม.ค. 2558 เพื่อฝึกฝนภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตและยังช่วยให้นักเรียนนักศึกษา มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ จากกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในงาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย <<เพิ่มเติม>>
     

  วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสานสัมพันธ์ สร้างฝันสายอาชีพ ประจำปี 2558เพื่อให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ชุมชนท้องถิ่นได้มีโอกาสเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ การพัฒนานวัตกรรมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการอันจะเป็นการสร้างทัศนคติและเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาได้ถูกต้องตรงกับความถนัดและความสนใจของนักเรียน นักศึกษา และผุ้ปกครอง โดยได้รับเกียรติจาก นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธี ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจรวดขวดน้ำ แข่งขันทักษะวิชาการ ประกวดร้องเพลง การโชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ สื่อการสอนของแต่ละแผนกวิชา และการสอนอาชีพระยะสั้น เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการประชุมครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ณ ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยท่านผู้อำนวยการประเวศ ยอดยิ่ง คณะผู้บริหารครู อาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมพิธีวันครูที่วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และขึ้นรับรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในแต่ละสาขา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความน่ายินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่15 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ครูผู้สอนดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคุณครู เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยในปีนี้คำขวัญวันครู คือ "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ"<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่12 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จ.สระบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการหมู่บ้านศรีปทุม และอำเภอหนองแค ที่ให้ความไว้วางใจนำสมาชิกหมู่บ้านมาดูงานโครงการขีววิถึ ทั้งนี้ขอบคุณทีมงานรองฯสุรเดชที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ และขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านศรีปทุม และอำเภอหนองแคที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการขีววิถีของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเป็นอย่างสูง<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่11 มกราคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ระดับภาคกลาง ในวันที่11-14 มกราคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้ผ่านเข้าไปประกวดในระดับภาค 4 ประเภท ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รอง สอศ. เป็นประธานในพิธี โดยทีมงานครูและนักศึกษาที่ได้ไปร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯระดับภาคต่างตั้งใจกันอย่างเต็มที่<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 57 ในช่วงค่ำ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2558 ให้แก่ครูและบุคลากร โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีอาหารมากมาย มีการจับฉลากแจกของรางวัล วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเริ่มปีใหม่<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดงาน Welcome to Merry Christmas and Happy New Year 2015 ขึ้น ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกิจกรรมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ วัฒนธรรมของชาวต่างชาติและเสริมสร้างความกล้าแสดงออก<<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ทั้ง 7 แห่ง ในโอกาสจัดการประชุม " อาชีวศึกษาสัญจร " ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ 18 ธันวาคม 2557 ในช่วงบ่ายบริษัท ทีเอสเทค ประเทศไทย จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จำนวน 100000 บาท ตามโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ของบริษัท ซึ่งเป็น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเบาะรถยนต์ ของ บริษัท ฮอนด้า ทางวิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับ จัดสรรเป็นทุนการเรียน การศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในโอกาสต่อไป <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วก.หนองแค เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพระดับภาค ภาคกลาง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี เพื่อให้การดำเนินงานด้าน อวท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และหลักการในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับชาติต่อไป และขอแสดงความยินดีกับ น.ส.มณียา มะโนสินธุ์ นายกองค์การ วก.หนองแค ที่ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในระดับภาค ปี 2558<<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือรัศมี ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 <<เพิ่มเติม>>
     
  ประมวลภาพการแข่งขัน มอบถ้วยรางวัล และพิธีปิด กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 เต็มไปด้วยบรรยากาศของความสนุกสนานและรอยยิ้ม <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ 15 ธันวาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2557 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ปรองดอง สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนนักศึกษา ทั้ง 4 คณะสี<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ นร.ผู้โชคดีที่ช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยฯ ทิ้งขยะในจุดที่กำหนด และมอบเกียรติบัตรแก่ ครู และ นศ.ที่ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ และได้ไปแข่งขันทักษะต่อในระดับภาค 5 สาขาวิชา<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 87 พรรษา นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 4 ธันวาคม 2557 ในช่วงบ่าย บริษัท ไทยซูซุกิมอเตอร์ จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมและอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล ในเรื่องเทคนิคระบบฉีดเชื้อเพลิงและทักษะการถอดประกอบเครื่องยนต์ซูซุกิ อีกทั้งยังให้ความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย โดยมีการสาธิตและทดลองขับขี่ ณ ลานกีฬา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  ในวันเดียวกัน (4 ธันวาคม 2557) หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษาแล้ว ท่านผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก การประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ ในหัวข้อ "เทิดพระเกียรติ87พรรษาในหลวงของแผ่นดิน" และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในสถานศึกษา<<เพิ่มเติม>>
     
  ในวันนี้ (4 ธันวาคม 2557) ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงและนักศึกษาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยการ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์และชมรมวิชาชีพเครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 87 พรรษา โดยการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในเครือข่ายและทำความสะอาดวัดบริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกันประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีฯที่วิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยินดีต้อนรับ Mr.Jamyang Chophel ครูอาสาสมัครจากประเทศภูฏาน ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองแคของเราครับ<<เพิ่มเติม>>
     
  วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง และฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ บ.แม็ค จัดโครงการทดสอบเตรียมความพร้อมก่อนสอบ v-net สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ณ อาคารสามัญสัมพันธ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ในช่วงบ่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการ "การส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน" เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่นักเรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน<<เพิ่มเติม>>
     
  ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักศึกษา นักเรียนหลักสูตรคู่ขนาน ได้เข้าร่วมงาน "อาชีวศึกษา ทวิภาคีไทย" ที่ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี<<เพิ่มเติม>>
     
  วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า ระดับชั้น ปวช.1และปวช.2 และช่วงบ่าย ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.1 คณะผู้บริหารและครูทีปรึกษาพูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา เพื่อแจ้งข่าวสาร นโยบายของวิทยาลัยฯ และได้ทำการเลือกตัวแทนผู้ปกครองเพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานและแจ้งข่าวสารของวิทยาลัยฯต่อไป<<เพิ่มเติม>>
     
  วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหารและครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนฯ รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการศึกษา<<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ 13 พย. 57 เวลา 9.00 น. วิทยาการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย ระดับอศจ.สระบุรี ซึ่งวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ทุกท่าน ได้แก่ รองฯ ปราโมทย์ (วท.สระบุรี) รองฯ นิวัตร (วท.หมวกเหล็ก) รองฯ เอกชัย (วท.ท่าหลวงฯ) รองฯ ณรงค์ (วก.สระบุรี) ที่เป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์กับนักศึกษาองค์การฯของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคจะได้นำคำแนะนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00-16.30 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<<เพิ่มเติม>>
     
  ในคืนวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยจัดทำกระทงส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง ณ สนามกีฬาเทศบาล อำเภอหนองแค<<เพิ่มเติม>>
     
  เช้านี้ (6 พ.ย. 57) ท่าน พ.ต.ท.สมชาย ยอดแก้ว สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.อ.หนองแค ได้มาให้ความรู้เรื่องกฎจราจร และการลอยกระทง รวมถึงกฏระเบียบต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>
     
  วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู สำนักงาน และ รอบๆ วิทยาลัยฯ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย<<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าวันนี้ (30 ต.ค. 57) พ.ต.ท.สมชาย ยอดแก้ว สารวัตรป้องกัน และปราบปราม สภ.หนองแค ได้เดินทางมาพบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เพื่อรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร<<เพิ่มเติม>>
     
 

เช้าวันที่ 28 ตุลาคม 57 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคมีความยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่และได้ให้ครูทั้ง 2 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายเสรี เสนชู สาขาวิชาเครื่องกลและ ว่าที่ ร.อ.ปริญญา เพชรกอง สาขาวิชาเครื่องมือกล แนะนำตัวให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ในโอกาสมาบรรจุรับราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 23 ตุลาคม 2577 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้(30/9/57) บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงได้มอบเครื่องยนต์ 1 เครื่อง เพื่อเป็นสื่อการสอนให้แก่วิทยาลัยการอาชีพหนองแค //วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอขอบพระคุณ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นอย่างสูงที่ได้ให้การสนับสนุนสื่อการสอน <<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าวันนี้ (22/9/57) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 เป็วันแรก โดยมีกำหนดการสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 22-26 กันยายน 2557 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันจันทร์ ที่ 22 กันยายน 2557 นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมอบรม โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองแค ณ ห้องประชุมลีลาวดี วก.หนองแค เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษา ในการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัย <<เพิ่มเติม>>
     
  การเลือกตั้งนักศึกษาองค์การวิชาชีพ ระดับ หน่วย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปี 2557 (วันที่ 19 กันยายน 2557) กิจกรรมท้ายสุดของสัปดาห์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ (19 / 09 /2557) ภาพกิจกรรมในช่วงเช้า พิธีมอบเครื่องยนต์ CBR300R พร้อมสื่อการเรียนการสอน ให้กับแผนกวิชาเครื่องกล ในโครงการ Honda One Dealer One School โดยบริษัท นำศิลป์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เอพี ฮอนด้า กิจกรรมช่วงบ่าย วันที่ 19 กันยายน 2557 บริษัท นำศิลป์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท เอพี ฮอนด้า ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ในโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident) ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ณ สนามขับขี่ปลอดภัย วก.หนองแค ตามโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย อุบัติเหตุเป็นศูนย์ // วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ขอขอบพระคุณ บริษัท AP Honda และบริษัท นำศิลป์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กับวิทยาลัยฯ ด้วยดีตลอดมา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ (18/09/57) เวลาประมาณ 10.00 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักศึกษา ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป และ องค์วิษณุกรรม ประจำวิทยาลัย ลงจากแท่นประดิษฐานเดิม เพื่อรออัญเชิญขึ้นแท่นประดิษฐานอันใหม่ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 17 กันยายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหาร และ คณะครู จัดโครงการสัมนา นักศึกษาหลังจบการฝึกงานในสถานประกอบการ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ (15/09/57) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ของ อศจ.สระบุรี ซึ่งคณะกรรมการ นำโดยรองผู้อำนวยการ ศุภชัย วท.สระบุรี ///// ปี พ.ศ. 57 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัด DVE 100% ในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ (12/09/57) คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันขึ้นอาคารใหม่ "อาคารวิทยบริการ" <<เพิ่มเติม>>
     
  วันนี้ (12/09/57) คณะผู้บริหาร นำโดย ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง และข้าราชการครู วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ เวลา 09.30 - 15.30 น.<<เพิ่มเติม>>
     
  ช่วงเช้าวันนี้ (11/09/57) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร และบุคลากร จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และสัมนาครูฝึกงานในสถานประกอบการ ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค .<<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าวันนี้ (04/09/57) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปฎิบัติตนตามหลักศีล 5 หรือหลักปฎิบัติตามศาสนาของตน เพื่อความสุข ความเจริญของตนเอง และความสมานฉันท์ของชาติ โดยการจัดให้มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีศีลธรรม <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา ทำพิธีเปิดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนอย่างเป็นทางการ ..... โดยวิทยาลัยฯ มีโครงการที่ได้จัดทำ 3 โครงการหลักๆ คือ #โครงการ Auto คาร์แคร์ บริการล้าง อัด ฉีด รถยนต์  #โครงการ Business com copy set บริการงานด้านเอกสาร เช่น ปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงาน  และโครงการที่ 3 คือ #โครงการธนาคารขยะ เพื่อฝึกให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการแยกขยะ และสร้างนิสัยที่ดี  ซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน และสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ โดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เตรียมเปิด ปวส.ทวิภาคี เต็มรูปแบบ ใน 3 สาขาวิชา ได่แก่ เครื่องยนต์ (ร่วมกับ บ.อีซูซู ,บ.โตโยต้า) เทคนิคอุตสาหกรรม (ร่วมกับ บ.เอสพีอี เอ็นเตอร์ไพรส์) เทคนิคโลหะ (ร่วมกับ บ.อิตาเลี่ยนไทย) ....นศ. ผู้ปกครอง โรงเรียน สถานประกอบการ ที่สนใจ ติดต่อสอบถามได้ ที่วิทยาลัยฯ หรือโทร 036-370072 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธที่ี่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 13.09 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ทำพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างองค์วิษณุกรรมประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ ลานเอนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจาก พระครูวิทิตอรรถการ เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนสร้างองค์วิษณุกรรมประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และฐานประดิษฐ์องค์พระ ร่วมด้วย แขกผู้มีเกียรติ จากหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ หน่วยงานในอำเภอหนองแค คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในพิธิโดยพร้อมเพียง โดยยอดเงินบริจาค ณ ปัจจุบัน เป็นเงินทั้งสิ้น 192,379.18 บาท <<เพิ่มเติม>>
     
  วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยท่านผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง คณะครู และ นักเรียน นักศึกษาจำนวน 225 คน เข้าร่วมรับการอบรมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2557 วิทยากร นายสุภกฤษ โลนุช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย สิบเอกสุรเดช หมอดสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู จัดการประชุมผู้ปกครอง นศ. ทวิภาคี ระดับ ปวส.ร่วมกับประธานบริษัท เอส พี อี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด โดยในปี 2558 วก.หนองแค จะเปิดรับทวิภาคีระดับ ปวส.ทุกช่าง <<เพิ่มเติม>>
     
  วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักศึกษา?#?เข้าร่วมกิจกรรมการรับการประเมินหมู่บ้าน? ของ หมู่บ้านศรีปทุม ในระดับจังหวัด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ในกิจกรรมครั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้นำผลงาน และการสอนอาชีพระยะสั้น (การทำกรอบรูปเคลือบเย็น การพับเหรียญโปรยทาน)ไปสอนให้กับ ชาวบ้านที่สนใจฝึกอาชีพ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย รองผู้อำนวยการ จำนง ตะวะนิตย์ และคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ในช่วงเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ในช่วงเย็น ณ สนามกีฬาอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยท่านผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ อบต.หนองปลิง จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพิธีเปิดป้ายถาวร นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้มอบเครื่องสาธารณูปโภคของใช้ประจำบ้านให้กับชาวบ้านในชุมชนหนองปลิง มอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ และนวัตกรรม เตาเผา 2 in 1 ให้กับ อบต.หนองปลิง อีกด้วย ซึ่งภายในงาน มีการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การสอนวิชาชีพระยะสั้น อาทิ เช่น ทำขนมถุงทอง ถักโครเช การพับเหรียญโปรยทาน ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธ ที่ 6 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นที่โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล <<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าวันเสาร์ ที่ 2 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองแค จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพิธีเปิดป้ายถาวร นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้มอบข้าวสารและเครื่องสาธารณูปโภคให้กับชาวบ้านในเขตอำเภอหนองแค มอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ และนวัตกรรม เตาเผา 2 in 1 ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค อีกด้วย ซึ่งภายในงาน มีการให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฯลฯ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก <<เพิ่มเติม>>
     
  วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.00 น. คณะครู วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ทุกคน เข้าประชุมปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการดำเนินงาน ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา หรือ "v-cop" ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของ สอศ. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 637 ทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลและปรับปรุงประวัติส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลส่วนตัว เพื่อจะให้ข้อมูลกับสถานประกอบการทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้ว ได้แสดงข้อมูลความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพและความสามารถพิเศษ เพื่อสถานประกอบการจะได้เลือกและพิจารณาคนเข้าทำงานตรงความต้องการ, มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจระหว่างกัน <<เพิ่มเติม>>
     
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบ Project Based Lerning ณ ไร่อรุณวิทย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พิธีเปิดโดย ท่านรองฯลอศ ประดิษฐ์ ระสิตานนท์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ อศจ.สระบุรี และคณะครูจาก วก.หนองแค เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 26/7/57 <<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าวันเสาร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอ วิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายฉลวย อินทร์ชัย นายก อบต. เจริญธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพิธีเปิดป้ายถาวร นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้มอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน เครื่องมือช่างประจำศูนย์ และนวัตกรรม เตาเผา 2 in 1 ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อีกด้วย ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น 
1. ศูนย์ซ่อมสร้างฯ ให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2. กิจกรรมด้านสุขอนามัย ให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต การส่งเสริมความรู้ด้านสุขอนามัย
3.การสอนอาชีพระยะสั้น การทำยาหม่อง <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18,21-22 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียริจาก ท่าน ผอ. ไสว สีบูจันดี จาก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ท่าน รองผู้อำนวยการ อุดมศักดิ์ มีสุข อาจารย์ นงนุช เดชพิทักษ์ และ อาจารย์สุรชัย บุญโสภณ จาก วท.สะบุรี เป็นคณะผู้ประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงตัวแทนชุมชน และผู้ปกครอง และกราบขอบพระคุณ ทุกๆคำติชม และคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป  ในการรับประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งนี้ ผลการประเมินไม่เป็นทางการ มี 31 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ อยู่ระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับพอใช้ และ 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ภาพรวมอยู่ในระดับดี<<เพิ่มเติม>>
     
  ในช่วงเช้าวันนี้ (22/07/57) ตัวแทน จาก บริษัทโตโยต้า นำโดย คุณธราเทพ (บริษัทโตโยต้า มอร์เตอร์) คุณสมภพ สนิทอักษร ผจก.ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า และ คุณวิชัย หงษ์สา ผู้จัดการ บริษัทโตโยต้า สาขาหนองแค เดินทางมาปรึกษาหารือ กับ ผอ. ประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ ฯ เกี่ยวกับการทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ในสาขาวิชาเครื่องกล เพื่อพัฒนากำลังคน และทักษะ ความสามารถในอนาคต 
<<เพิ่มเติม>>
     
  วันพฤหัสบดีที่ี่ 10 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดรถแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมกับเทศบาลอำเภอหนองแค โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษา ได้จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย แห่เทียนเข้าพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ ณ อำเภอหนองแค ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตลอดเส้นทาง โดยขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคอยู่ลำดับสุดท้าย จากนั้น ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเดินทางมา ณ วัดศรีปทุม(ลำบัว) นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทำการถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าป่า สัฆทาน เพื่อที่พระสงฆ์จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถ์ ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน การทำบุญด้วยเทียน ซึ่งให้ความสว่างแก่สาวกของพระพุทธองค์ ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรม จะทำให้ชีวิตของผู้ถวายรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับแสงสว่างของเปลวเทียน <<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าอาทิตย์ ที่ 29 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ท่าน ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและคณะครู จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 2/2557 เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรเทียบโอนฯ และแจ้งกำหนดการและรายละเอียดต่างๆให้นักศึกษาทราบ ณ ห้องประชุม ลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 วก.หนองแค นำโดย ท่าน ผอ.ประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ในการคัดเลือกนักกีฬาระดับ อศจ. เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค ภาคกลาง โดยมีวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ วก.สระบุรี ,วอศ.สระบุรี ,วท.สระบุรี และ วท.มวกเหล็ก <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โดย แผนกสามัญสัมพันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก สิบเอกสุรเดช หมอกสังฆ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดโครงการ ภายในมีกิจกรรมการประกวดมากมาย อาทิ การคัดลายมือ วาดภาพ การประกวดการแต่งกายตามวรรณคดี แข่งขันการตำส้มตำ และชุดการแสดงจากนักเรียนนักศึกษา ได้รับความสนใจและมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเล็งเห็นความสำคัญ เกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณคดีไทย <<เพิ่มเติม>>
     
  วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีรับมอบชุดสื่อการสอนและคู่มือเทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ และการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ" จากบริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัทอีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด และมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษา และฝึกปฏิบัติได้เสมือนจริง เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันี่ <<เพิ่มเติม>>
     
  เช้าวันนี้ (17/06/57) วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ไชยา พรหมวิชิตกุล รอง ผกก.ป.สภ.หนองแค จ.สระบุรี มาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และพิษภัยของการพนัน กับนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกี่ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ไห้าศาลเจ้าที่ พิธีกรรมบวงสรวงพระวิษณุ นำโดยนายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี และบุคคลากรของวิทยาลัยี่ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้ถึงอันตรายของการสูบบุหรี่และผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการต้อนรับ ครูสู่เหว่ย (SongWei) ครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาปฏิบัติการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2557 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2557 ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสู่นานาชาติแห่งประเทศจีน (HANBAN)
<<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมสัมพันธ์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ให้เกียรติ กล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการ ร่วมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ( ปวช.1, ปวส.1 ) <<เพิ่มเติม>>

 

     
 

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1,ปวช.2 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2557 นำโดย นายจำนงค์ ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา รับฟังการบรรยายจาก สอ.สุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลังจากรับฟังการบรรยาย นักเรียน นักศึกษา แยกพบครูที่ปึกษา และจัดซ้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักศึกษา <<เพิ่มเติม>>

 

     
 

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่(ปวช.1,ปวส.1) ปีการศึกษา 2557 นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ รับฟังการบรรยายจาก สอ.สุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวีระ ชานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ นายอุดม ช่อโถ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ นายจำนงค์ ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หลังจากรับฟังการบรรยาย นักเรียน นักศึกษา แยกพบครูที่ปึกษา และจัดซ้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักศึกษา <<เพิ่มเติม>>

 

     
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการอบรมสารสนเทศเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพครูและบุคลากร" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 637 เรื่องการใช้งาน ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา RMS2007 ระบบบริหารจัดการงานทะเบียนและวัดผลการศึกษา STD2011 (ศธ.๐๒) และงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโดย อาจารย์ลัดดาวัลย์ ดีปัญญา อาจารย์วัชราภรณ์ เขียนแม้น อาจารย์วันรบ ศรีเมฆ ให้ความรู้กับคณะครู อาจารย์ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ <<เพิ่มเติม>>

 

     
 

วันที่ 30 เมษายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ " ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 637 โดยมี นายประเวศ ยอดยิ่ง ให้เกียร์ติเป็นประธานในพิธี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์ชลอ การทวี วิทยฐานะครูเชียวชาญ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ให้ความรู้กับคณะครู อาจารย์ ในการ การจัดทำเอกสารประกอบการสอนอย่างมีคุณภาพ <เพิ่มเติม>>

 

     
 

วันที่ 30 เมษายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน เกี่ยวกับการเรียนการสอนคู่ขนาน โดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กับ นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ตกลงที่จะแสดงเจนารมณ์ร่วมมือดำเนินการโครงการความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตร ปวช. ในโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม <<เพิ่มเติม>>

 

     
 

เช้าวันที่ 11 เมษายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เปิดโครงการอาชีวร่วมด้วยช่วยประชาชน ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน สงกรานต์57ที่ปั้ม ปตท.ดุสิตา ก่อนถึง อ.หนองแค ซ้ายมือ โดยมี นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วย กกตร.หนองแค ประชาชนที่เดินทางในช่วงสงกรานต์ นำรถมาใช้บริการก่อนเดินทางิ <เพิ่มเติม>>

 

     
     
 

วันที่ 27 มีนาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โดยมี ดร.อกนิษฐ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ผู้เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ <เพิ่มเติม>>

 

     
 

เมื่อวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ส่ง ลูกเสือวิสามัญเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับรางวัล ดังนี้
1. โล่ รางวัลหมู่ดีเด่น
2. เกียรติบัตร กิจกรรมบุกเบิกดีเด่น (ชาย - หญิง)
3. เกียรติบัตร กิจกรรมเดินทางไกลดีเด่น (ชาย - หญิง)
4. เกียรติบัตร กิจกรรมวิชาการดีเด่น (ชาย - หญิง)
5. เกียรติบัตร กิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น เหรียญทอง (ชาย)
6. เกียรติบัตร กิจกรรมทดสอบกำลังใจดีเด่น เหรียญเงิน (หญิง) <เพิ่มเติม>>

 

     
 

เวันที่ 21 มีนาคม 2557 บริษัทตรีเพชรอีซูซุ จำกัด มอบสื่อโครงสร้างรถยนต์ให้กับ วก.หนองแค โดยการประสานงานกับ บริษัทอีซูซุสงวนไทยสระบุรี จำกัด เพื่อใช้ฝึกทักษะ สาขาวิชาเครื่องกล <เพิ่มเติม>>

 

     
 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการการประชุมผู้ปกครอง ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกล 2 โดยมีนายประเวศ ยอดยิ่ง ให้เกียรติมาเป็นประธานและให้โอวาท แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับ ปวส. สาขางานติดตั้งและซ่อมบำรุง ระบบทวิภาคี 100% ผู้เข้าร่วม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้างานทวิภาคี คณะครูแผนกเครื่องมือกล ผู้ปกครอง และนักศึกษา 28 คน วัถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางในการเรียน ระบบทวิภาคี 100% ระเบียบของสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ มูลนิธิเฟืองพัฒนา จ.ชลบุรี <เพิ่มเติม>>

 

     
 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษา ภาคพิเศษ โดยมีนายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ กิจกรรม ทำการสัมภาษณ์ และลงทะเบียนเรียน เทอมที่ 1/2557 <<เพิ่มเติม>>

*** ยังคงเปิดรับสมัคร นักศึกษาภาคพิเศษ อยู่ รีบติดต่อด่วน***

     
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยมีนายประเวศ ยอดยิ่ง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธิและให้โอวาท และผู้ให้ความรู้กับผู้สำเร็จการศึกษาประกอบด้วย นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ นายอุดม ช่อโถ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้จัดการทั่วไปบ.อิซูซุสงวนไทยสระบุรี จก. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคคล บ.มิชิลิน<<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 งานหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาศิลปประดิษฐ์ และวิชาเบเกอรี่ ณ ห้องลีลาวดี เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพนำไปประกอบอาชีพได้จริง และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว  <<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ไหว้พระทำบุญ รักษาศิล 5 ให้บริสุทธิ์ เวียนเทียนและบำเพ็ญประโยชน์ ในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา นำโดยมีนายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย บุคคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบ อีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2557 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  <<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการ การสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วนโปรแกรม Filp Album และ Photoshop cs4 โดยมีนายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ แก่ผู้ี่เข้าร่วมโครงการ <<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดมอบเกียรติบัตร ครูผู้สอนที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนระดับดีมาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยนายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร์ <<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2557 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดแสดงผลงานวิชาการสาขาพณิชยการ ในงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลวความร่วมมือ (MOU) เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนและแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 ในระบบ โควต้า ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา แผนกเครื่องกล (ช่างยนต์) จัดกิจกรรมรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนน และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อค เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 31 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ.2557 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหารจากอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานภายในอำเภอหนองแค ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี และต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ประเวศ ยอดยิ่ง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ ลานกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) ได้จัดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่  เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 ณ ปั๊มน้ำมันดุสิตา อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม "Welcome to Merry Christmas & Happy New Year" "Nongkhae  Industrial  and  Community  College" .ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรม สนุกๆมากมาย <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และนายอุดม ช่อโถ รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2556 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการ 5 ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ นักเรียน และนักศึกษา ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.พัฒนา ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดงานเลี้ยงขอบคุณ และแสดงความยินดีผุ้อำนวยการและข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลประมาณ 17.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
โดย นางวรรณา ด้วงสว่าง เนื่องในโอกาส ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และว่าที่ร้อยตรีเกชา อยู่แก้วเนื่องในโอกาส ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธาน <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ เข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการ "ฝึกอบรมการผลิตก้อนเชื้อเห็ดภูฐาน" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2556 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีพิธีทำบุญ ตักบาตรฟังเทศน์ ในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา จัดเตรียมอาหารและน้ำ มาทำบุญตักบาตรร่วมกัน <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ ร่วมกับอำเภอหนองแค สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอหนองแค , กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองแค , องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหนองแค และบ้านศรีปทุม  จัดโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชน  ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ ร่วมกับอำเภอวิหารแดง จัดโครงการส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชน ณ หอประชุม เทศบาลอำเภอวิหารแดง  ในวันที่ 7-8 กันยายน 2556 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการ "สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา" ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยวีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่ครู และนักเรียน นักศึกษา และเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคล  ในองค์กรให้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ <<เพิ่มเติม>>
     
  นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเข็มเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 และ ประจำปีการศึกษา 2555 จาก ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงาน"อาชีวะสร้างชาติ" EMPOWERING THAILAND ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2556  ณ  บริเวณถนนราชดำเนินนอก ถนนลูกหลวง (ริมคลองผดุงกรุงเกษม) และภายในกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ แ ล ะ สะท้อนศักยภาพจากการเรียนการสอนตลอดจนการนำทักษะฝีมือและประสบการณ์วิชาชีพมาให้บริการแก่ประชาชนและสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดแนวความคิดหลักของการจัดงานว่า “อาชีวะสร้างชาติ” ทั้งนี้เพื่อให้สื่อสาธารณชนมีมุมมองต่อนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าในบทบาทที่เป็นกำลังสำคัญของการสร้างประเทศชาติต่อไป โดยในครั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้นำอาหารไปจำหน่าย อาทิ เช่น ขนมจีน 7 สี ส้มตำเสิร์พพร้อมครก ไก่ทอดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ เช่น กระเช้าแคนตาลูป กรอบรูป แจกันดอกไม้ และร่วมสอนอาชีพ 108 อาชีพ ได้แก่ การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก การทำกรอบรูปเคลือบเย็น การทำตัวอักษรจากแผ่นโลหะ <<เพิ่มเติม>>
     
  นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะครู เข้าร่วมประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่าง สอศ.กับ กฟผ. ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ สอศ. ปี 2556 ครั้งที่ 2   ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 -15 สิงหาคม 2556 <<เพิ่มเติม>>
     
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรมตาม"โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาตามโครงการ "ชีววิถีร่วมใจ เทิดไท้มหาราชินี" บริเวณพื้นที่ด้านข้างวิทยาลัยฯ ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เน้นการดำเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเกษตรธรรมชาติและเรื่องการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ประโยชน์ เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ด้านหลังของวิทยาลัยฯ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การทำโรงเรือนเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ รับผิดชอบโดย แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงฯ
2. การทำนาข้าว "โครงการหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" รับผิดชอบโดยแผนกวิชาเครื่องกล(ยานยนต์)
3.การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ รับผิดชอบโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.การเลี้ยงปลาดุก รับผิดชอบโดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5.การปลูกพืชผักสวนครัว และการทำสวนกล้วย รับผิดชอบโดย แผนกวิชาการบัญชี
นอกจากนี้ ยังมีการทำบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ (EM) และการทำบ่อปุ๋ยจากวัชพืช โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประธานในพิธี และผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมลงนามถวายพระพร กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับ "แม่ดีเด่น" ของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปี 2556 หลังจากเสร็จพิธีการ ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามโครงการ "ชีววิถีร่วมใจ เทิดไท้มหาราชินี" บริเวณพื้นที่ด้านข้างวิทยาลัยฯ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศรีปทุมเกมส์ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ และคณะครู อาจารย ์ เสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย <<เพิ่มเติม>>
     
  วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศรีปทุมเกมส์ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน <<เพิ่มเติม>>
     
  วันศุกร์ที่ 19  กรกฏาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดรถขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา เข้าร่วมขบวนกับเทศบาลตำบลหนองแคนำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำเทียนและเครื่องสังฆทาน ไปถวายพระ ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาช้านาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักประเพณีวันเข้าพรรษา และปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และพิธีเปิดป้ายถาวร นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้มอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย อีกด้วย ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ "เรียนจบ พบงาน" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ มาให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาที่จะนำไปประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ปวส.2 และ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณจีรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช สมาชิกสภาจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและพิธีเปิดป้ายถาวร นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้มอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อีกด้วย ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ จัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส. วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ลั่นฆ้องเปิดงาน และพิธีเปิดป้ายถาวร นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้มอบเครื่องมือช่างประจำศูนยและ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำจัดเพลี้ยกระโดด จำนวน 5 เครื่อง ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ อีกด้วย ซึ่งภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆมากมาย <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ อำเภอหนองแค จัดโครงการ "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยได้รับเกียรติจากนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบรางวัลการประกวดบอร์ดนิทรรศกาาร และคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ทำพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมในช่วงเช้า เวลา10.30 น. เริ่มกิจกรรมพิธีไหว้ครู มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในงานมีกิจกรรม ประกวดร้องเพลง (เพลงไทยสากล, เพลงไทยลูกทุ่ง) และกิจกรรมนันทนาการ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษา บันทึกข้อมูลลายนิ้วมือ และทำการสแกนโครงหน้า ด้วยเครื่องบันทึกเวลา ซึ่งเป็นมาตรการของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการจัดการเวลา การมาเรียน การเข้าเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลเวลาเรียน ของนักเรียน นักศึกษา และช่วยลดปัญหาการออกกลางคัน การไม่เข้าเรียน ของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นปัญหามากในปัจจุบัน <<เพิ่มเติม>>
     
  วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ และคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ และ ขอบพระคุณ ตัวแทนจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื่องในโกาสที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้กับวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมลีลาวดี <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลัง Mini NPD สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๑ จังหวัดสระบุรี โดยมี พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง Mini NPD (Mini No Place for Drug) สัญจร ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดสระบุรี” <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ และ คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) โดยมีพิธีทำบุญ ตักบาตร ฟังพระ รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ ในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการ ค่ายคุณธรรมสัมพันธ์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6- 8 พฤษภาคม 2556 ณ ค่าย รัศมีแคมป์ & รีสอร์ท ตำบล ชำผักแพรว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเตรียมนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อม เข้าใจกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติตนและสร้างเสริมคุณธรรมสัมพันธ์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นเยาวชนที่ดีทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าศึกษา และดูขั้นตอนการทำเกษตรกรรมแบบชีวภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี ซึ่งได้รับความรู้ เกี่ยวกับทำเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ และชี้แจงข่าวสารและข้อมูลที่นักเรียน นักศึกษาใหม่ และ ผู้ปกครองทุกคนควรทราบ โดยมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพ และสารเสพติด ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลการของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ จังหวัดตราด ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อนำมาใชัในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก ผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์เป็นอย่างดียิ่ง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้ <<เพิ่มเติม>>
     
     วันที่ 30 เมษายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประชุมเชิงปฎิบัติวิจัยการเรียน การสอน และสื่อการเรียนการสอน ให้กับบุคคลากรทุกท่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โคยมี นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมีนายอรรถโกวิท จิตรเกาะ ป็นวิทยากร ตั้งแต่เวลา 08:30-17:00 น. <<เพิ่มเติม>>
     
    วันที่ 29 เมษายน 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม ศธ.02 และโปรแกรม RMS2007 ให้กับบุคคลากรทุกท่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โคยมี นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้โปรแกรม ศธ.02 และโปรแกรม RMS2007 โดยมีนายวันรบ ศรีเมฆ เป็นวิทยากร ปฎิบัติการการใช้โปรแกรม RMS2007 และนางวัชราภรณ์ เขียนแม้น เป็นวิทยากร ปฎิบัติการการใช้โปรแกรม ศธ.02 ตั้งแต่เวลา 08:30-17:00 น. <<เพิ่มเติม>>
     
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  จัดโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556  ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทาง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่พัก ร้านอาหาร และนวดคลายเครียด จำนวน 250 จุด บนถนนสายหลักและสายรอง ทั่วประเทศ ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จึงได้จัดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556    เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2556 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2556 ณ ปั๊มน้ำมันดุสิตา อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียน นักศึกษา/ขึ้นทะเบียนนักเรียนนักศึกษาพร้อมรับอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน นักศึกษาศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาท กับนักเรียน นักศึกษาศึกษาใหม่ ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส. เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร เปิดโอกาสให้ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ได้มีโอกาสใช้ชีวิตชาวค่ายและการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันตามแนวทางของขบวนการลูกเสือ รวมทั้งเป็นเวทีแห่งการแสดงความรู้ ความสามารถ ทักษะทางลูกเสือ และศักยภาพทางด้านคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ คณะครู และ ลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับ ปวช. และ ปวส. ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น.- 12.30 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ ของผู้สมัครศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  โดยคณะครู ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยฯ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินของ สมศ. นอกจากนี้ทั้งสองวิทยาลัยฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาเครือข่ายอาชีวศึกษา มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน <<เพิ่มเติม>>
     
    วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางวรรณา ด้วงสว่าง เป็นประธาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประดับแถบสี กิจกรรมผจญภัยตามฐานกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น โดยกิจกรรมลูกเสือที่จัดขึ้นนั้น เพื่อฝึกระเบียบวินัย และความอดทน ให้กับลูกเสือวิสามัญ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 1/2556 เพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมให้กับ นักเรียน-นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์ นักเรียน นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์และขั้นตอนในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์และได้ความรู้และทักษะวิชาชีพจากการฝึกงานและทำงานให้กับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แก่นักเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษาก่อนจบการศึกษา สู่ตลาดแรงงาน<เพิ่มเติม>
     
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จัดนิทรรศ เปิดบ้านวิชาการ (Open House 2013) โดยมี นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยวิทยาลัยฯ ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ และ พิธีลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายแนะแนวการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และในงานจะได้พบกับ การแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการ ผลงานและสิงประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา การสาธิตขับขี่ปลอดภัย สอน 108 อาชีพ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดร้องเพลง พร้อมทั้งกิจกรรมมากมายในงาน <เพิ่มเติม>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ สำนักงานขนส่ง จังหวัดสระบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรในโรงเรียนและการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 และ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับ บริษัท นำศิลป์ เซลล์ แอนเซอร์วิส จำกัด จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยจัดโครงการขึ้นในวันพฤหัสที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปืดโครงการ จุดประสงค์ในการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ และวินัยจราจรที่ถูกต้องให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา<<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ในการเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  โดยคณะครู ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยฯ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินของ สมศ. นอกจากนี้ทั้งสองวิทยาลัยฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาเครือข่ายอาชีวศึกษา มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ครู-อาจารย์ จากวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ในการเข้าศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมลีลาวดี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค  โดยคณะครู ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยฯ ได้ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินของ สมศ. นอกจากนี้ทั้งสองวิทยาลัยฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาเครือข่ายอาชีวศึกษา มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ โดยคณะผู้ประเมินภายนอก ได้แก่ ผศ. ปราณี ประวิชพราหมณ์ อ.สมชาย เหลืองสด และ อ.ศุภศิษฏ์ เร่งมีศรีสุข <<เพิ่มเติม>>
     
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมการส่งเสริมความรู้เพื่อเตียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จึงได้จัดศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” ช่วงเทศกาลปีใหม่  เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์ก่อนการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2556 ณ ปั๊มน้ำมันดุสิตา อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม สุขสันต์วันปีใหม่ "เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า คณะผู้บริหาร ครู อาจาร ย์ บุคลากร ของวิทยาลัยฯ รวมถึงนักเรียน นักศึกษา จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง มาทำบุญตักบาตรร่วมกัน จากนั้น มีกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัยฯ และพัฒนาสถานที่ต่างๆภายในวิทยาลัยฯ <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดพิธีเปิด ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เวลา 9.30 น . โดย ได้รับเกียรติจาก นายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการประหยัด อดออม และเข้าใจกระบวนการทำงาน การฝาก ถอนเงิน ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน นักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับภาค (ภาคกลาง) เพื่อพิจารณา คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันระดับชาติต่อไป ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ดำเนินการส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ทั้งหมด 14 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2555 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2555 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายใต้โครงการ 5 ธันวาคม รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อพิจารณา คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการแข่งขันระดับภาค และระดับชาติต่อไป ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2555 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้ารับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ และสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ และ นายธวัช ถ้วยทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ "การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน" ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน "มหกรรมสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
     
  ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับนักศึกษา และครูวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
นายคงศักดิ์  เรืองสุคนธ์
นายเทพไทย  บุญประกอบ
นายจิรพงษ์  ภาคฐิน
ครูที่ปรึกษา ครูอนันต์  จันเพชร  และ ครูวราวุฒิ  นิลวัตถา
นักศึกษาและครูแผนกวิชาเครื่องกล
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
จากผลงานสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์จับยึดเครื่องยนต์ 360  องศา ช่วยการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์
จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) <<เพิ่มเติม>>
     
  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ชำนาญการด้านอาชีพ เพื่อถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ ในเสาร์วันที่ 8 กันยายน 2555 ณ ห้องโสตทัศนะ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2555 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
 

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ศรีปทุมเกมส์ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 14- 31 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 
  วันที่ 13 มกราคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน รายละเอียด
     
  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2554 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รายละเอียด
     
  วันที่ 25-29 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ เดินทางไปศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียด
     
  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกัน จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าชาวหนองแค ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 ณ สนามกีฬาอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุร รายละเอียด
     
       วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔  ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยในช่วงเช้า มีพิธีการตักบาตรทำบุญ พิธีถวายพระพร และต่อด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น กิจกรรม 5ส กิจกรรมเขียนความในใจ รายละเอียด
     
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนแค เข้าร่วมการประกวดการทำกระทงประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีลอยกระทง ดูรายละเอียด
     
  ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม " โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดูรายละเอียด
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ได้เล็งเห็นปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย จึงได้จัดทำ สุขาลอยน้ำขึ้น เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตระหว่างประสบปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้ทำอาหาร เพื่อแจกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อน เช่นกัน ดูรายละเอียด
     
     
  วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554 คณะผู้บริหาร และ ครู อาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมแด่พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช  เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี ดูรายละเอียด

     
      ในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2554 จากนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนางวรรณา ด้วงสว่าง เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน ดูรายละเอียด
     
  ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ จังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ และในวันที่ 24-25 กันยายน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชาย-หญิงและกีฬาเซปักตะกร้อชาย-หญิง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน ดูรายละเอียด
     
   ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2554  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาและทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาให้มีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูรายละเอียด
     
   วันที่ 15-16 กันยายน ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้เข้าร่วมการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการโครงการครูยุคใหม่ก้าวไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ ดูรายละเอียด
     
     
   วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "สร้างรัก เติมความเข้าใจ ครอบครัวเป็นสุข" ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาสานสายใยรักแห่งครอบครัว ดูรายละเอียด
     
   วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554    นายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางมาที่วิทยาลัย เพื่อพบกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง”ดูรายละเอียด
     
 
 

วันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ. 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ไปศึกษาดูงาน ที่ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยได้รับการต้อนรับจาก นางจำเรียง หนูดำ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และนายประพันธ์ รอดราวี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดรวมทั้งคณะครูและเจ้าหน้าที่จากทั้งสองวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี ดูรายละเอียด

     
  วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดงานเลี้ยงต้อนรับ รองผู้อำนวยการ จำนง ตะวะนิตย์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และอำลา รองผู้อำนวยการ ประเสริฐ เพ็ชรสิงห็ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ดูรายละเอียด
     
  วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 บริษัท ไทยอิสเทิร์น ร่วมกับกลุ่มชาวบ้านปาล์มน้ำมันระพีพัฒน์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพ ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยได้สนับสนุนพันธุ์ปาล์ม จำนวน 100 ต้น เพื่อใช้ในการทำแปลงสาธิตพันธุ์ปาล์มของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดูรายละเอียด
     
  วันศุกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการแข่งขันกิฬาภายใน ศรีปทุมเกมส์ ครั้งที่ 13 ในช่วงเช้าจัดให้มีการเดินขบวน ของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร และนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และ พ.ต.ท.สมชาย ยอดแก้ว สารวัตรปกครองป้องกัน สว. ปป. สภ.หนองแค การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นตนี้ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน ดูรายละเอียด
     
  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554 นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประธานในพิธี ดูรายละเอียด
     
     
          วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ การใช้โปรแกรม ศธ.02 และโปรแกรม RMS2007 ให้กับบุคคลากรทุกท่าน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 627 โคยมี นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นประธาน ดูรายละเอียด
     
        วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดรถขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา เข้าร่วมขบวนกับเทศบาลตำบลหนองแคนำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดูรายละเอียด
     
 
        วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ โดยมีนายวรรโณ  ภักดี นายอำเภอหนองแค เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นางวรรณา  ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นผู้กล่าวรายงาน ดูรายละเอียด
     
          วันพฤหัสบดีที่  16  มิถุนายน 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2554 นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ผู้บริหาร  คณะครู อาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา โดยมีนายวรรโณ ภักดี นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ดูรายละเอียด
     
          วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นายทองจันทร์ ประทุมโฉม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายวิโรจน์ ทองเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมงาน พิธีมอบ "บ้านน้ำใจ" ตามโครงการ "บ้านน้ำใจ" กระทรวงศึกษาธิการร่วมสร้างบ้านให้นักเรียน ณ บ้านหนองคันจาม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบ "บ้านน้ำใจ" หลังที่ 84 ดูรายละเอียด
     
          โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2554 โดยมี นายวรรโณ  ภักดี นายอำเภอหนองแค  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวรรณา ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ผู้กำกับการตำรวจทางหลวงจังหวัดสระบุรี  เจ้าของปั๊มดุสิตา และตัวแทนจาก  บริษัทนำศิลป ดูรายละเอียด
     
 

        วันที่ 25 มีนาคม 2554 วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศีกษา ปีการศึกษา 2553 โดยมีนายวรรโณ ภักดี นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศีกษา ดูรายละเอียด

     
 

          วิทยาลัยฯ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 2-4 มีนาคม 2554 โดยมี นายทองจันทร์ ประทุมโฉม รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ดูรายละเอียด

     
 

          วิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดโครงการนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ
(Open House 2011) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554โดยมีนายวรรโณ ภักดี นายอำเภอหนองแค ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
 ดูรายละเอียด

     
  <<กลับหน้าหลัก>>