วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางยุพา พุกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคและคณะ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัท IRC ประเทศไทย จำกัดและบริษัทในเครือ โดยมีท่านที่ปรึกษา สอศ.สุรัตน์ จั่นแย้ม เป็นประธาน ทั้งนี้ วก.หนองแค ได้รับความไว้วางใจให้ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2559 จำนวน 11 อัตรา ขอขอบพระคุณทางบริษัท IRC ที่ให้ความไว้วางใจวิทยาลัยการอาชีพหนองแค