วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2554

 

       วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ โดยมีนายวรรโณ  ภักดี นายอำเภอหนองแค เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นางวรรณา  ด้วงสว่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นผู้กล่าวรายงาน ความเป็นมาของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix  it center) จากนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix  it  center)  และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)   โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
       1. ให้คำแนะนำ  ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนรู้วิธีการใช้  การดูแลรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร   เพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชน
       2. ยกระดับฝีมือช่างชุมชนและพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุง ส่งเสริมการ รวมกลุ่ม             ช่างชุมชน และพัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
       3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา   กับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน  พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  สร้างมูลค่าเพิ่ม  เสริมสร้างมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการรับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น
       4. เพิ่มประสบการณ์   และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาให้มีความสามารถ ให้มีสมรรถนะและความพร้อมปฏิบัติงานจริง สามารถสร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2554