วันที่ 4 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะได้นำมาใช้พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป