วันที่2 กันยายน 2558 กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับสถานศึกษา มีโครงงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 20 โครงงาน ทั้งนี้ได้จัดงานขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้