วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค