แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2562
แผนปฏิบัติราชการ 2563
แผนปฏิบัติราชการ 2564
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2561
รายงานการประเมินตนเอง 2562
รายงานการประเมินตนเอง 2563
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
คู่มือการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซต์งาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
ธุรกิจ NK FOOD AND DRINK SERVICE

ธุรกิจ AUTO SEVICE DELIVERY

ธุรกิจ NK AIR SERVICE
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(06/07/65)
ประกาศ เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (ปรับปรุง พศ. 2565) >>> คลิกดูรายละเอียด >>>(18/05/65)
ประกาศ เรื่อง อนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) >>> คลิกดูรายละเอียด >>>(18/05/65)
ประกาศ เรื่อง เปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2565 >>> คลิกดูรายละเอียด >>>(05/05/65)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด >>>(05/05/65)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(05/05/65)
เผยแพร่เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง บัตรลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565>>> คลิกดูรายละเอียด <05/05/65)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 - ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565>>> คลิกดูรายละเอียด <2/05/65)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2564>>> คลิกดูรายละเอียด <25/03/65)
เผยแพร่เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 4>>> คลิกดูรายละเอียด <08/03/65)
ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >>> คลิกดูรายละเอียด <08/03/65)
ประกาศ เรื่อง รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน และกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 >>> คลิกดูรายละเอียด <07/03/65)
ประกาศ เรื่อง แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทำ ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ >>> คลิกดูรายละเอียด <07/01/65)
ประมวลรายการประกาศ>>> คลิกดูรายละเอียด<<<
     
   
     
  วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายรชต ชูก้อนทอง หัวหน้างานความร่วมมือฯ ร่วมเข้าประชุมในโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติกุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรเนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการส่งเสริมลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 <<เพิ่มเติม>>

 

     
  วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธาน นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีเตรียมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ผู้ประเมินตามตัวบ่งชี้ โดยนายประเสริฐ เพ็ชรสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยลัยเทคนิคมวกเหล็ก เป็นประธานกรรมการ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และหัวหน้าหลักสูตรระยะสั้น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหินกอง” <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565 <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริการ งานแนะแนว และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับนายพุทธพงษ์  สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค และนายกเหล่ากาชาดอำเภอหนองแค เข้าตรวจเยี่ยม นักเรียน ทุนการศึกษาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยตรวจเยี่ยมนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค จำนวน 2 คน คือ
1.นางสาวสายรุ้ง  ทองคำ ปวช.3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทุนการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้า

2.นางสาวพัชรี  แซ่ลิ้ม ปวช.2 แผนกวิชาการบัญชี ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

<<เพิ่มเติม>>

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

update : 12/07/65