ปัจจุบัน วิทยาลัยฯประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้                 

 
 
 
ตำแหน่ง จำนวน
ผู้บริหาร 4
ข้าราชการ 12
พนักงานราชการ 10
ครูอัตราจ้าง  12
เจ้าหน้าที่ 13
นักการ/แม่บ้าน/รปภ.    6
รวม 57
 
 
 
ผู้บริหาร      
       
     
 
       
       
       
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      
     
     
    นางสาวทัศนีย์ โพอุทัย  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขาสามัญสัมพันธ์  
       
 
       
สาขางานยานยนต์    
     
     
    นายกฤษณะ มีชำนาญ  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานยานยนต์  
       
 
       
   
สาขางานไฟฟ้ากำลัง    
     
     
  นายยุทธการ เทศเพ็ญ  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง  
       
 
       
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    
       
     
    นายเอกพล หาดทวายการ  
    พนักงานราชการ  
    หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
       
   
       
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
     
       
     
    นายรวิชญ์  สิทธิปัญญา  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
       
   
       
สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม    
     
     
    นางสาวสุภาวดี สิริทรัพย์อาภา  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม  
       
     
       
สาขางานการบัญชี    
     
     
    นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช  
    พนักงานราชการ  
    หัวหน้าสาขางานการบัญชี  
       
 
       
       
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
     
     
    นางปรัชญา เพ็ชรสิงห์  
    พนักงานราชการ  
    หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       
  หัวหน้างานทะเบียน/หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
       
หลักสูตรระยะสั้น
     
 
       
       
       
สนับสนุนการสอน