ปัจจุบัน วิทยาลัยฯประกอบด้วย ข้าราชการและpeapleทางการศึกษา ดังนี้                 

 
 
 
ตำแหน่ง จำนวน
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการ 12
พนักงานราชการ 8
ครูอัตราจ้าง  14
เจ้าหน้าที่ 15
นักการ/แม่บ้าน/รปภ.    7
รวม 61
 
 
 
ผู้บริหาร      
       
     
       
 
       
     
       
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      
     
     
    นางสาวทัศนีย์ โพอุทัย  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานสามัญสัมพันธ์  
       
 
       
     
สาขางานยานยนต์    
     
     
    นายคมศิลป์ อินทร์แสง  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานยานยนต์  
       
 
       
     
       
สาขางานไฟฟ้ากำลัง    
     
     
  นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง  
       
     
       
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    
       
     
    นายนนทัชกร พรรัตน์  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
       
 
       
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
     
       
     
    ว่าที่ร้อยเอกปริญญา เพชรกอง  
    ครู ค.ศ.1  
    หัวหน้าสาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
       
   
       
สาขางานช่างกลโรงงาน    
     
     
    นายศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน  
       
 
       
       
สาขางานการบัญชี    
     
     
    นางกฤษณา พิมพ์เรือง  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานการบัญชี  
       
 
       
     
       
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
     
     
    นางวัชราภรณ์ เขียนแม้น  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       
 
       
หลักสูตรระยะสั้น
     
 
       
สนับสนุนการสอน