ปัจจุบัน วิทยาลัยฯประกอบด้วย ข้าราชการและpeapleทางการศึกษา ดังนี้                 

 
 
 
ตำแหน่ง จำนวน
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการ 12
พนักงานราชการ 8
ครูอัตราจ้าง  14
เจ้าหน้าที่ 15
นักการ/แม่บ้าน/รปภ.    7
รวม 61
 
 
 
ผู้บริหาร      
       
     
       
 
       
     
       
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      
     
     
    นางสาวทัศนีย์ โพอุทัย  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขาสามัญสัมพันธ์  
       
 
       
     
สาขางานยานยนต์    
     
     
    นายคมศิลป์ อินทร์แสง  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานยานยนต์  
       
 
       
     
       
สาขางานไฟฟ้ากำลัง    
     
     
  นายพีรวิชญ์ นรินทร์นอก  
    ครูอัตราจ้าง  
    หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง  
       
 
       
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    
       
     
    นายนนทัชกร พรรัตน์  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
       
   
       
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
     
       
     
    นายอุเทน แตงโสภา  
    ครูอัตราจ้าง  
    หัวหน้าสาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
       
   
       
สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม    
     
     
    นายยอดโดม เกษมสุข  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม  
       
   
       
       
สาขางานการบัญชี    
     
     
    นางกฤษณา พิมพ์เรือง  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานการบัญชี  
       
 
       
     
       
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
     
     
    นางวัชราภรณ์ เขียนแม้น  
    ครู คศ.2  
    หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
       
 
       
     
       
หลักสูตรระยะสั้น
     
 
       
สนับสนุนการสอน