หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการเรียนการสอน  2   หลักสูตร คือ   
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดการเรียนการสอน 1  ประเภทวิชา 1  สาขางาน
คือ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานยานยนต์  รับนักเรียนในระบบปกติและระบบเทียบโอน
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เปิดการเรียนการสอน 1 ประเภทวิชา1  สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานเทคนิคยานยนต์  นรับนักเรียนในระบบปกติและระบบเทียบโอน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปรัชญาแผนก
  เลิศล้ำวิชาการ ชำนาญฝีมือ ถือคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
   
 

วิสัยทัศน์แผนก

  มุ่งมั่นการจัดการศึกษาด้านงานยานยนต์ ด้านการบูรณาการคุณธรรม นำความรู้ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อผลักดันให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพ และสอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงาน
update :15/01/ 56
 

กลับหน้าหลัก