หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชาเครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการเรียนการสอน 2  หลักสูตร คือ   
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดการเรียนการสอน 1  ประเภทวิชา 1  สาขางาน
คือ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานซ่อมบำรุง ฯ รับนักเรียนในระบบปกติและระบบเทียบโอน
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เปิดการเรียนการสอน 1 ประเภทวิชา1  สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา รับนักเรียนในระบบเทียบโอน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปรัชญาแผนก
  ตรงต่อเวลา รักษาระเบียบวินัย ตั้งใจฝึกฝน อดทนสู้งาน
   
 

วิสัยทัศน์แผนก

  มุ่งเน้นการจัดการเรียยนการสอนให้เกิดทักษะในการทำงาน ให้ทันต่อวิวัฒนาการ เข้าสู่มาตรฐานในงานด้านอุตสาหกรรม
update :15/01/ 56
 

กลับหน้าหลัก