หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการเรียนการสอน 2  หลักสูตร คือ   
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดการเรียนการสอน 1  ประเภทวิชา 1  สาขางาน
คือ  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการบัญชี รับนักเรียนในระบบปกติและระบบเทียบโอน
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เปิดการเรียนการสอน 1 ประเภทวิชา 1  สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขางานการบัญช รับนักเรียนในระบบปกติและระบบเทียบโอน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปรัชญาแผนก
  เรียนรู้รอบ ชอบปฏิบัติ วิสัยทัศน์ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
   
 

วิสัยทัศน์แผนก

  นักศึกษาสาขาการบัญชี มีความเป็นเลิศด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและก้าวทันเทคโนโลยี
update :15/01/ 56
 

กลับหน้าหลัก