วิทยาลัยการอาชีพหนองแคตั้งศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic Science Center) สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเร่งส่งเสริม
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายบริหาร และได้เปิดให้ ประชาชน นักเรียนทั่วไปเข้าชมได้