ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
          วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเป็นสถานศึกษากองการศึกษาการอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18 มิถุนายน    พ.ศ.2540  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  8  ตำบลหนองโรง  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  มีเนื้อที่รวม  70  ไร่  1  งาน  86  ตารางวา  ในที่ดิน  2  แปลง  ดังต่อไปนี้
         1.  ที่ดินเอกชนบริจาค  จำนวนพื้นที่รวม  17 – 3 - 91  ไร่
         2.  ที่ธรณีสงฆ์วัดศรีปทุม (ลำบัว)     จำนวนพื้นที่รวม  52 – 1 – 95  ไร่

     
 
ที่ดินทั้ง  2  นี้มีประวัติการจัดหาที่ดินเพื่อ  ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ดังต่อไปนี้
       วันที่ 11 พฤศจิกายน 2534 ศึกษาธิการอำเภอหนองแค (นายวิโรจน์  ผาสุกดี) ได้รายงานนายอำเภอหนองแค(นายวิทิต เจียรนัย)ได้รับการประสานงานจาก นายพลายงาม  ดวงสว่าง  ผู้ช่วยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา  ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้กรมอาชีวศึกษาจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอในแผน พัฒนา อาชีวศึกษา ระยะที่  7(  2535 – 2539 ) จำนวน  60 แห่ง  ซึ่งจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในเป้าหมายการจัดตั้ง  จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการอำเภอหนองแคช่วยหาที่ดินให้ด้วย
          
วันที่ 11ธันวาคม 2534  ผอ. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  (นายสุเมธ  สีม่วง)  มีหนังสือที่ ศธ  0907.63 / 1487  เรียนนายอำเภอหนองแค  (นายวิทิต  เจียรนัย)  ว่าคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี  ขอความร่วมมือให้จัดหาที่ดินจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแคระดับอำเภอ
         วันที่  16  ธันวาคม  2534  อำเภอหนองแค  มีหนังสือที่  สบ.  0330 /5980 /3199  เรียน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ได้ดำเนินการจัดหาที่ดินในเขตอำเภอหนองแค เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอได้แล้วดังมีรายระเอียดดังต่อไปนี้
 
นายสมชาย  สุนทรวัฒน์  นายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอหนองแค  พระอภิการวรรณ  ชัยศรี  เจ้าอาวาสวัดศรีปทุม (ลำบัว) นายวิโรจน์  ผาสุขดี  ศึกษาธิการอำเภอหนองแค นายสายบัว  บุญจันทร์ (นายกองนา) กับบุตรสาว นายบุญธรรม  เกตุคง อาจารย์ใหญ่วัดลำบัว และนายสมพงษ์  ศศิบุตร  อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8ตำบลหนองโรง  อำเภอหนองแค   จังหวัดสระบุรี  ได้เข้าพบ  ม.ล.  จวงจันทร์ สนิทวงศ์   ที่บ้านพักกรุงเทพมหานคร  เพื่อขอความอนุเคราะห์เกี่ยวกับที่ดินหมู่ที่  8ตำบลหนองโรง  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  เพื่อใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ซึ่งได้รับความเมตตาให้ใช้ที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ ม.ล.จวงจันทร์  สนิทวงศ์ 
 
วันที่  19  มีนาคม  2540  ม.ล.  นวลใจ  ทัศนบรรจง  และญาติได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่  31187  และ  31188  มูลค่า  20,000,000  บาท  (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  ให้กระทรวงการคลัง วันที่  12  กันยายน  2540  เวลา  9.15  น.  นายทองอยู่  แก้วไทรยะ  อธิบดีกรมอาชีวศึกษาได้นำคณะบุคคลต่อไปนี้
         คณะทูลเกล้าฯถวายโฉนดที่ดินเลขที่  31187  และ  31188    
 

1.  พระครูวิธารสรคุณ                        เจ้าอาวาสวัดศรีปทุม  (ลำบัว)
2.  พ.ท.  เศวต       ทัศนบรรจง           ผู้แทน  ม.ล.  นวลใจ   ทัศนบรรจง
3.  นายสายบัว      บุญจันทร์             
4.  นายแฉล้ม        บุญจันทร์
5.  นายวิโรจน์      ผาสุขดี
6.  นายบุญธรรม  เกตุคง
7.  นายสุรินทร์     สุวรรณเวศน์         ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
8.  นายสมชัย        เพชรพัชรวรรณ   ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

  คณะข้าราชการกรมอาชีวศึกษา  
 

1.  นายทองอยู่      แก้วไทรฮะ           อธิบดีกรมอาชีวศึกษา
2.  นายอัมพร        ภักดีชาติ                ผู้อำนวยการกองการศึกษาอาชีพ
3.  นายบุญชู         มูลพินิจ                  ผู้อำนวยการกองแผนงาน
4.  นางจุรีรัตน์      บินหะซัน             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองการศึกษาอาชีพ
5.  นางสุนัน         จันทโมลี                หัวหน้างานพัฒนาศึกษากองการศึกษาอาชีพ
6.  นางสาวศุภลักษณ์          ทองโรจน์จนาพัฒน์            หัวหน้างานจัดการศึกษา

 
            เฝ้าทูลละอองพระพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย  เพื่อทูลเกล้าถวายโฉนดที่ดิน เลขที่  31187 เนื้อที่ 2– 2–79 ไร่ มูลค่า  25,200,000   สำหรับพระราชทานให้แก่กรมอาชีวศึกษานำไปจัดสร้างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค วันที่  6  มีนาคม  2541  กองการศึกษาอาชีพ  กรมอาชีวศึกษา  ได้มีหนังสืออนุมัติให้วิทยาลัยฯ  ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่  487 / 2540  ตั้งแต่  วันที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2540  และผู้บริหารวิทยาลัยตามคำสั่ง  กรมอาชีวศึกษาที่  1755 / 2540  ตั้งแต่  วันที่  2  กรกฎาคม  2540  ดังต่อไปนี้
 

1.  นายสุรินทร์     สุวรรณเวศ                  เป็นผู้ประสานงานและทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการ
2.  นายสมชัย        เพชรพัชราวรรณ        เป็นผู้ประสานงานและทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
3.  นายจินศิริ        พุ่มศิริ                         เป็นผู้ประสานงานและทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 
ประกาศจัดตั้ง
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค” และเป็นสถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ขึ้นอยู่กับกองการศึกษาอาชีพกรมอาชีวศึกษา(สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) กระทรวงศึกษาธิการ บนเนื้อที่ มีเนื้อที่รวม 70 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา ปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 39 ม.8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3638-0042 โทรสาร 0-3637-0072 เว็บไซต์ www.nci.ac.th
  ขนาดที่ตั้ง
1   อาคารอำนวยการชั่วคราว                                           
3   อาคารเรียนชั่วคราว                                      
5   บ้านพักผู้บริหารชั่วคราว  1   ยูนิต                             
7   บ้านพักห้องแถวจำนวน   13  หลัง                            
9    เสาธงชั่วคราว                                                               
11 ป้อมยามชั่วคราว                                                         
13  อาคารเรียน-ฝึกงานอุตสาหกรรม  3  ชั้น              
15 ระบบประปาหอถังสูง                                               
17 โรงจอดรถยนต์สำหรับครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่

2   อาคารหอประชุมและโรงอาหารชั่วคราว
4   อาคารโรงฝึกงานชั่วคราว
6   บ้านพักครู-อาจารย์ชั่วคราว    4  ยูนิต

8    ห้องน้ำชั่วคราว  ชาย – หญิง 
10   ระบบบาดาล  2  ระบบ
12    อาคารเรียนตึกพาณิชยการ  3  ชั้น
14    สนามฟุตบอล  1
16   โรงจอดรถจักยานยนต์นักศึกษา  
   
     
 

ลักษณะชุมชน
ลักษณะชุมชนรอบบริเวณ  ที่ตั้งวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ส่วนใหญ่จะติดพื้นที่ทำงานของประชาชนในชุมชน  หมู่ 8    มีเขตติดต่อดังนี้
-    ทิศเหนือ (หน้าวิทยาลัย)    ติดกับถนนหน้าคลองระพีพัฒน์
-    ทิศตะวันออก                    ติดพื้นที่ทำนา
-    ทิศใต้                               ติดพื้นที่ทำนา
-    ทิศตะวันตก                      ติดพื้นที่ทำนา

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะเวลา
1.
นายสุรินทร์ เวศน์สุวรรณ
2540 - 2544
2.
นางพัชราภรณ์ ไชยนาม
2544 - 2546
3.
นางอรสา รามโกมุท
2546 - 2548
4.
นายนนทพงษ์ ยอดทอง
2548 - 2550
5.
นายวินิจ พงษ์ประจักษ์
2550 - 2552
6.
นางวรรณา ด้วงสว่าง
2552 – 2556
7.
นายประเวศ ยอดยิ่ง
2556 - 2558
8.
นางยุพา พุกสวัสดิ์
2558 – 2559
9.
นายธาตรี พิบูลมณฑา
2559-ปัจจุบัน


   
    <<กลับหน้าหลัก>>