แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
แผนปฏิบัติราชการ 2560
แผนปฏิบัติราชการ 2561
แผนปฏิบัติราชการ 2562
แผนปฏิบัติราชการ 2563
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเอง 2559
รายงานการประเมินตนเอง 2561
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
คู่มือการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการซ้อมและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <14/02/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/63)
ประกาศ เรื่อง รายวิชากิจกรรมที่เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน และกำหนดการซ่อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา2562 และกำหนดการซ้อม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <07/02/63)
ประกาศ เรื่อง การนับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในตำแหน่งครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560>>> คลิกดูรายละเอียด <06/02/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <23/01/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <22/01/63)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <10/01/63)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย "การเขียนแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค">>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <18/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ปวช. รุ่น 1/2560(6/2562) และปวส. รุ่น 1/2561(4/2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <18/10/62)
คำสั่ง เรื่อง รายชื่อเตรียมประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <16/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2562(เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <16/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 และมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง ครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง อบรมคุณธรรม จริยธรรมและแจ้งข่าวสาร >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในทุกวันพระของแต่ละเดือน >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <10/10/62)
ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <25/09/62)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <23/09/62)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่4) >>> คลิกดูรายละเอียด <26/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนสถานศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดและอบายมุข เพื่อมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง/มีคุณธรรม>>> คลิกดูรายละเอียด <20/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา ภายใต้โครงการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2562 การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ชุดใหม่ ดำเนินงานปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <2008/62)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดการติดต่อ) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่4)>>> คลิกดูรายละเอียด <15/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <26/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 67พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว>>> คลิกดูรายละเอียด <23/07/62)
ประกาศ เรื่อง ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ>>> คลิกดูรายละเอียด <10/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อมในการนิเทศสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <09/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(แก้ไขและเพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <09/07/62)
ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดพื้นความรู้) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่3)>>> คลิกดูรายละเอียด <05/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 22" ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <18/06/62)
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง" ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <06/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่3ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่1และ2 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่2 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯโดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง การปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <16/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <10/05/62)
 
ประมวลรายการประกาศ>>> คลิกดูรายละเอียด<<<
     
   
     
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู และนักเรียนที่นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าประกวดในการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พุทธศักราช 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับบริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการเชื่อมโยงสร้างอาชีพสู่ผู้สูงอายุ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดให้มีการมอบตัวนักเรียนโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 13 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 9 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ ครูผู้ควบคุม และตัวแทนนักเรียน นักศึกษานำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการ “ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง” <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ และแผนกวิชาช่างยนต์นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ตาม“โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563” <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ออกหน่วยให้บริการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำน้ำยาซักผ้าในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมคริสมาสต์ 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษา ระดับ อศจ. <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานดื่มน้ำชา "เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน" ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ จัดงานประชุมทางวิชาารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) โดยมี นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 31 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ลานพุทธธรรม วัดศรีปทุม (ลำบัว) อำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ จัดโครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ และ งานความร่วมมือ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 งานศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  เข้าร่วมชมนิทรรศการ การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานศุนย์บ่มเพาะ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 สิงหาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ปีงบประมาณ 2562 "เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคโดยคณะครูนำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดำเนินการจัดฝึกอบรม 108 อาชีพ การทำยาหม่อง ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี รุ่นที่ 2/2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการวางแผนการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวให้โอวาท และให้เกียรติมอบ โล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และ พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ. สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุธทศักราช 2562 ณ. ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยงานหลักสูตรระยะสั้นร่วมสอนฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาการทำลูกประคบสมุนไพร พิมเสนน้ำ และการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุคชสิทธ์วิทยา เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยคลังน้ำมันและขนส่ง ณ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานขนส่งสระบุรี) <<เพิ่มเติม>>
     
 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกหน่อกล้วย ณ แปลงเกษตร ด้านหลังวิทยาลัยฯ <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจทั่วถิ่น” ณ คลอง 11 ขวาท่อสองรู อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดโครงการรณรงค์ และ ป้องกันอัคคีภัยดับเพลิงอพยพหนีไฟในสถานศึกษา<<เพิ่มเติม>>
     
  ผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ พบปะ พูดคุย ตัวแทนนักกีฬา ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการอบรมรการเขียนแผนธุรกิจณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาโดยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค เนื่องในโอกาศเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษาจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาเนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค หลังจากเสร็จกิจกรรมเข้าแถวในช่วงเช้า<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ นายสมชาย จันทร์อินทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ นายสมชาย จันทร์อินทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วม งานสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่19 มิถุนายน นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ มอบเกียติบัตรให้แก่คณะลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแคที่ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึก2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพหนองแค ครบรอบ 22 ปี ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ นำคณะ ครู และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ . ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุธทศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 31 พฤษภาม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีพ.ศ.2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ <<เพิ่มเติม>>
     
     
     

update : 10/07/62