แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
แผนปฏิบัติราชการ 2560
แผนปฏิบัติราชการ 2561
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเอง 2559
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 

 
 

 
   
 
   
 

 

   
   
 
 

 

 

   
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมจัดทำแฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง >>> คลิกดูรายละเอียด <<05/07/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/07/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<02/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาคุณะรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) >>> คลิกดูรายละเอียด <<13/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(รุ่นที่ 1/2561) >>> คลิกดูรายละเอียด <<08/06/61)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/06/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<31/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <<23/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <<22/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<18/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/05/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <<08/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายการสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นนักเรียน นักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 1/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่คู่มือแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และ แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) >>>ดาวน์โหลดเอกสาร <<02/05/61)
  ประกาศ เรื่อง นโยบายวิทยาลัยการอาชีพปลอดบุหรี่ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯ โดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561" และกำหนดการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561" >>> คลิกดูรายละเอียด <<30/04/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<28/03/61)
  ประกาศ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<15/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<13/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560>>> คลิกดูรายละเอียด <<13/03/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/03/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )>>> คลิกดูรายละเอียด <<13/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,250 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<07/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<29/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศีกษาและเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด >>> คลิกดูรายละเอียด <<24/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,250 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<23/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศีกษาและเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด>>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/01/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Open House เปิดบ้านสานสัมพันธ์สร้างฝันสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/01/61)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 ภาคปกติ ฉบับแก้ไข>>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/01/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/01/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)>>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/12/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<28/11/60)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 300 W AC Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<23/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 300 W DC Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/11/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<14/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>> คลิกดูรายละเอียด <<<14/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ครู)>>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/11/60)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบของนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <<<09/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<03/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด <<<16/10/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/08/60)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/08/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<11/08/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/08/60)
  ประกาศ เรื่อง ให้ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/08/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<24/07/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<07/07/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร >>> คลิกดูรายละเอียด <<<29/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร>>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/06/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด <<<13/06/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<01/06/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<01/06/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<30/05/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<26/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<17/05/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <<<08/05/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/05/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2560>>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/04/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวส.2>>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/04/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวช.3>>> คลิกดูรายละเอียด<<<04/04/60)
   
  ประมวลรายการประกาศ>>> คลิกดูรายละเอียด<<<
       
     
       
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 และประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1" ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความคุ้นเคยกับสถานศึกษา และมีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ดี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการทั้งนี้เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ นโยบายการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการทำความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 3 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่งานให้กับผู้เรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ หรือประชาชน โดยวิทยาลัยฯ ได้เปิดอบรมหลักสูตร“ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big bike)” ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเทคโนโลยีดีเซล สาขางานช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 เมษายน 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค ในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อให้บริการ ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีบริการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยกำหนดระยะเวลาในการให้บริการตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2561 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ดุสิตาปิโตเลียม ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 เมษายน 2561 คุณปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ ให้เกียรติมาเยี่ยมและให้กำลังใจกับครู และนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพหนองแคที่ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดุสิตา อ.หนองแค และนำน้ำดื่มและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามอบให้ โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวอวยพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคมดีเด่น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 21 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0 หน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินกิจกรรมบริการซ่อม บริการสร้าง และบริการพัฒนา อาทิเช่น บริการตรวจซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานหานะ เป็นต้น ณ พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย วัดศรีปทุม(ลำบัว) หมู่ 8 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีเปิด <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 19 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูผู้ควบคุมลูกเสือวิสามัญ และคณะลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2561 และเป็นกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ของค่ายย่อย 4 งานชุมนุมลูกเสือวิวามัญและเนตรนารีวิสามัญ. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนากิจการลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 โดยมีศูนย์บริการ จำนวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง (วัดหนองโรง) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และศูนย์ที่ 2 ตลาดเทศบาลตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน การซ่อมแซมมุ้งลวด และการสอนระยะสั้นเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 15 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน อาทิเช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ตรวจเช็คความพร้อมของรถจักรยานยนต์ ณ วัดราษฎร์เจริญ ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 14 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน ในระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาสภาพธรรมชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2561 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และงานครูที่ปรึกษา จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และชี้แจงกฎระเบียบ การบริหารงาน นโยบายของวิทยาลัยฯ รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอน และการรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัยฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการ Open House เปิดบ้านสานสัมพันธ์ สานฝันสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเครือข่าย ชุมชน ท้องถิ่น ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ การพัฒนานวัตกรรมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดร้องเพลง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเครือข่าย ในโอกาสนี้บริษัทไคล แอนท์ส จำกัด โดยนายสุธี สาระขวัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบทุนการศึกษาให้กับ นายมนเทียน ฟองสวรรค์ นักเรียนสาขาวิชาซ่อมบำรุง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 และมอบทุนการศึกษาให้กับสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนเทียน ฟองสวรรค์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รับโล่รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ ระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ และเยี่ยมให้กำลัง นายมนเทียน ฟองสวรรค์ นักเรียน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตัวแทนภาคกลาง เข้าแข่งขัน ทักษะงานฝึกฝีมือ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จ.สุพรรณบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 มกราคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2561 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 27 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการ English Camp 1st ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษา ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการชีพหนองแคให้เกียรติเป็นประธานในพิธี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 26 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินกิจกรรม สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ดีเด่น ตามโครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ จังหวัดสระบุรี โดยนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ ณ ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยน ภาษาและวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กับ โรงเรียนอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศอินโดนีเชีย โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 มกราคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรร่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนวัดหนองตาบุญจังหวัดสระบุรี เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ เช่น โครงการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น โครงการ108อาชีพ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการทำสื่อการเรียนการสอน และการสนับสนุนในการจัดการศึกษาในด้านๆ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 16 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 62 ณ ห้องประชุมอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี โดยในงานมีพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และกิจกรรมการมอบโล่/เกียรติบัตร/รางวัลดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับคณะครูที่ปฏิบัติคุณงามความดีโดยคณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ที่ได้รับรางวัล ได้แก่1. นายศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์ ครูผู้ช่วย 2. นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี ครูผู้ช่วย 3. นายศักดิ์ชาย บุญศิริเภสัช พนักงานราชการ 4. นางสาวกนกพร บุญนุช ครูอัตราจ้าง <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 15 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน และเกณฑ์ประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือวิสามัญ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 มกราคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมต้อนรับนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และคณะเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในโครงการ ผู้ว่าฯ ผู้บังคับการทหาร ผู้บังคับการตำรวจ เยี่ยมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 8 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษาผลงาน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์การค้าเดอะ ฮับ เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>

       
   

วันที่ 4 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ บริเวณ ปั๊ม ปตท. ดุสิตาปิโตรเลียม ถ. พหลโยธิน ต. ไผ่ต่ำ อ. หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ให้การต้อนรับ <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายธีระ นรสิงห์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยม ศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ บริเวณ ปั๊ม ปตท. ดุสิตาปิโตรเลียม ถ. พหลโยธิน ต. ไผ่ต่ำ อ. หนองแค จ.สระบุรี โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานร่วมให้การต้อนรับ <<เพิ่มเติม>>

       
   

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสาขาวิชาช่างยนต์ และงานโครงการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน ณ ลานพื้นแข็งค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ดอกแคเกมส์ ครั้งที่ 20 เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี การแข่งขันกีฬาสีภายใน อาทิเช่น การแข่งขันกีฬาแชร์บอล การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชาย-หญิง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชาย-หญิง ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน ได้ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา เพื่อจูงใจนักเรียน เลือกเรียนในสาขาอาชีพ และดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 20 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน ได้ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา เพื่อจูงใจนักเรียน เลือกเรียนในสาขาอาชีพ และดำเนินการแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อาทิ เช่น โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดพรานนก โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ไพบูลย์วิทยาคาร โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดธรรมจริยา โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม โรงเรียนวัดบ้านลำแดง โรงเรียนวัดหนองสมัคร โรงเรียนวัดหนองตาบุญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี และโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยโครงการ อำเภอยิ้ม เพื่อให้บริการประชาชน อาทิเช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ตรวจเช็คความพร้อมของรถจักรยานยนต์ ณ วัดบ้านบกน้อย ต.บัวลอย จ.สระบุรี<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงานความร่วมมือ พร้อมคณะทำงาน เข้าพบผู้ประสานงานของสถานประกอบการที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับสถานศึกษา เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลรองรับการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา และประชาสัมพันธ์เผยแพร่เว็บไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.go.th. ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 8 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาหลักสูตรระยะสั้น นำนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้บริการประชาชน อาทิเช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็คความพร้อมของรถจักรยานยนต์ และการทำกรอบรูปเคลือบเย็น โดยมีนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค ประธานในพิธีเปิด โครงการเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ท่านชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแค และทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณริมคลองระพีพัฒน์ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค<<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นายมนเทียน ฟองสวรรค์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค รับโล่รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาเทคนิคพื้นฐาน ทักษะงานฝีมือ ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และเป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ระดับชาติ ระหว่าง วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ต่อไป โดยมี ท่าน ดร. พีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี มอบโล่รางวัลในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครู ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตำแหน่งยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ ครูปริญญา เพชรกอง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งครู ค.ศ.1 ณ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม และเลี้ยงต้อนรับ 1. นางกฤษณา พิมพ์เรือง 2.นายคมศิลป์. อินทร์แสง 3.นางสาวยุพเรศ อุดมโภชน์ ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกาศผลการแข่งขัน ทักษะงานฝึกฝีมือ ประเภทวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ชนะเลิศ ลำดับที่ 1 สาขางานฝึกฝีมือ ระดับภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการประชุมครูแนะแนวเครือข่าย และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูผู้สนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคกลาง ประเภทวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน สาขางานฝึกฝีมือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน และส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจาก บริษัทตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด ในพิธีมอบสื่อการสอน “ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี” โดยได้รับเกียรติจากคุณ ปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัทตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นผู้มอบสื่อการสอน “ชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี” ให้กับวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค กับ บริษัท ไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ณ บริษัทไทยเบเวอร์เรจ แคน จำกัด เขตนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 ตุลาคม 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และสมาชิก อวท. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ ร่วมปฏิบัติภารกิจลูกเสือจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อาทิ เช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และตรวจเช็คความพร้อมของรถจักรยานยนต์ ณ วัดหนองจรเข้ <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษาดำเนินกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ภายในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
   

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมีนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
   

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี โดยมีนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากรและผู้เข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 2 หลักสูตร ดังนี้ 1.หลักสูตร การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระหว่างวันที่ 2 – 9 ตุลาคม 2560 2.หลักสูตร การประกอบธุรกิจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 2 – 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ได้เข้าส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้กับอำเภอหนองแค โดยมีนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแคเป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2 หลักสูตร งานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) ระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมร้องเพลงชาติไทยและตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเชิญธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม และระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2560  ณ ห้องประชุม 117 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 กันยายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา ชนิดกรีฑาชายและหญิง ประเภทลู่และลาน ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12 "พิษณุโลกเกมส์" ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2560 - 3 กันยายน 2560 ผลการเเข่งขัน คือ นางสาวนุชจรี ปั้นความสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง แข่งขันกรีฑา ขว้างจักร หญิง สถิติ 28.30 เมตร ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำทีมโดย สาขาวิชาช่างยนต์ออกบริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชน ณ ปั๊มน้ำมัน PT จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 29 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ และ นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู เข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ณ วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร จากวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายศักดิ์รพี เรืองนารี หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1ตำรวจ 1โรงเรียน) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการพนันฯ ในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี พล.ต.ต.ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารพัฒนาและฝึกอบรม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำทีมโดยงานศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดหนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระหว่างวันที่ 9, 16 และ 23 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และนักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เข้าร่วมโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยงานศูนย์ข้อมูลฯ พร้อมด้วยนักศึกษา ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดกุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในช่วงเย็น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค รับมอบชุดโครงรถยนต์เพื่องานตัวถังและสี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ จาก มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทตรีเพชร อีซูซุ เซลส์ จำกัด โดยมี นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธานในพิธี <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครู ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 1. ครูสุรีย์รัตน์ ตันประสิทธิ์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรุงเทพมหานคร 2. ครูยุทธการ เทศเพ็ญ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นตัวแทน คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา นำน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดสกลนคร <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษาต้นแบบ โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอนรับ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญและเนตรนารีวิสามัญ (พิธีประดับแถบ 2 สี) ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา 2561” ตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างและฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องการวางแผน ส่งเสริมการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียน และครูผู้ควบคุม ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่"14 "อาชีวะสามอ่าวเกมส" ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานปกครอง ได้จัดโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองแค ฝ่ายปกครอง สรรพสามิตอำเภอ และทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา มุ่งเน้นการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขรอบสถานศึกษา และชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสุรา และบุหรี่ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา เวลา 07:00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ตลาดเทศบาลตำบลหนองแค และเวลา 07:45 น. พิธีทางศาสนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป และพิธีถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 08.30 น. ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการทำธุรกิจในสถานศึกษา ประจำการศึกษา 2560 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ วิทยาลัยเทคนิคหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2560 "อาชีวะสามอ่าวเกมส์" ระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ชนิดกรีฑาชายและหญิง ประเภทลู่และลาน ผลการแข่งขันกีฬา คือ 1. รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเหรียญเงิน (ลำดับที่ 2) กีฬาทุ่มน้ำหนัก นางสาวนุชจรี ปั้นความสุข  2. ชนะเลิศ (ลำดับที่ 1) รางวัลเหรียญทอง กีฬาขว้างจักรหญิง 25.75 เมตร นางสาวนุชจรี ปั้นความสุข ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 โดย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.สระบุรี ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 6 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานโครงการเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก พยาบาลวิชาชีพ (อฉช.) อาสาฉุกเฉินชุมชน (1669) โรงพยาบาลหนองแค ให้ความรู้ในโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ และเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ที่ได้รับอุบัติภัย หรือเจ็บป่วยกระทันหัน โดย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเชิญ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สอศ. ร่วมเป็นวิทยากร อภิปราย หัวข้อ รูปแบบ วิธีการ แนะแนวการศึกษาวิชาชีพอาชีวศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมตรังกรุงเทพฯ โดยมี หัวหน้างานแนะแนวฯ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ จากสถานศึกษา สังกัด สอศ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560”  โดยเริ่มต้นจากตลาดสดสามแยกหนองแค ไปจนถึงสนามกีฬาหนองแค เพื่อปลูกฝังนิสัย ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เคารพ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ กิจกรรมครั้งนี้มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาล อำเภอหนองแค และนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีเปิด มีการดำเนินกิจกรรมบริการซ่อม บริการสร้าง และบริการพัฒนา อาทิเช่น บริการตรวจซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน มุ้งลวด การสอนระยะสั้น 108 อาชีพ คือ การทำดอกไม้จันทน์ และการทำยาหม่องครีม โดยการศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสวนกล้วย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมใจรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด จังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนแก่งคอย จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดย ป.ป.ส. ได้กำหนดกรอบแนวคิดและคำขวัญ คือ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด" เพื่อร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานโครงการพิเศษ ได้จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานโครงการพิเศษ เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดหนองนาก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ประจำการศึกษา 2560 ณ บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND. 4.0 อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ ครูเอกพล หาดทวายการ เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ และกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอนรับ คณะกรรมการติดตามผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมตอนรับบริษัทนำศิลป์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัดและเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม  "One Dealer One College" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ และสนามศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงานของ งานวิทยบริการและห้องสมุด โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอนรับ ณ ห้องสมุด ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้แก่ รองผู้อำนวยการวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการมะลิลา เหลือผล และรองผู้อำนวยการทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วัน ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ได้จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 16 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่ ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้แก่ รองผู้อำนวยการวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการมะลิลา เหลือผล และรองผู้อำนวยการทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วัน ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อระลึกถึงครูกวีศรีสยาม โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และการมอบของรางวัลการประกวดทำพานไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และครู เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วัน ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพหนองแค ครบรอบ 20 ปี พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และการประกวดทำพานไหว้ครู โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี  โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ และ นายยอดโดม เกษมสุข เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดสระบุรี กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่  5/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษาต้นแบบ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ พร้อมเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบวิทยาลัย <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี ดีเซล ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคกลาง กลุ่ม 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ แผนกช่างยนต์ อาคารอุตสาหกรรม <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในทุกวันพุธ เวลา 14.10 - 16.10 น. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากตัวแทนของบริษัทนิเด็ค ค็อมโปรเน็นท์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด เข้ามอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและโทรทัศน์สี เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา  ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรการทางการศึกษา ร่วมต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี เพื่อลงนามความร่วมมือ ตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 พฤษภาคม 2560วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน แผนกช่างยนต์และแผนกไฟฟ้า ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดโพนทอง ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 พฤษภาคม  2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลังกิจกรรมหน้าเสาธง และต้อนรับ นายวิเชียร ยตะโคตร จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เข้ารับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา และฝ่ายวิชาการ จัดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ปลูกต้นไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2560 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้ทราบถึงกฎระเบียบ การบริหารงานของสถานศึกษา ณ  ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงกฎระเบียบของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารวิทยบริการ (ศรีปทุม) <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการจัดการ ประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้น ในการสมัครเรียนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 เมษายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และคณะครู ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง จ.ลพบุรี ในการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และระบบทวิศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครู ที่ย้ายไปปฏิบัติงานยังสถานศึกษาแห่งใหม่ ดังนี้ 1. ครูบัญชา โคตรแก้ว ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 2. ครูเสรี เสนชู ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 3. ครูธัญญรัตน์ เดชเสน ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 เมษายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสุนันทา พลโภชน์ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียนประจำหน่วยบริการศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ดุสิตาปิโตเลียม ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 เมษายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานในพิธี และนายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแค ในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้บริการกับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ดุสิตาปิโตเลียม ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 4 เมษายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานหลักสูตรระยะสั้น จัดร่วมกิจกรรม OBEC Active Learning Camp “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ณ โรงเรียนวัดลำบัว เพื่อเพิ่มความรู้จากชุมชนสู่ห้องเรียน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน (Education to Employment : Vocational Boot Camp) ครั้งที่ 1 รายวิชา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Computer Program to Create animation) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าพบผู้จัดการและพนักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำกัด เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา เทคนิคการผลิต ณ เขตประกอบอุตสาหกรรมเหมราช อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center thailand 4.0) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับการติดตามจากกาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนนักเรียน นักศึกษาทุนมูลนิธิน้อมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ คือ นางสาวธัญญาเรศ เกตุแก้ว นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 ณ หมู่3 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำทีมโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงปิดภาคเรียน ณ โรงเรียน วัดหนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 8 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน (Education to Employment : Vocational Boot Camp) ครั้งที่ 1 รายวิชา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Computer Program to Create animation) ระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำทีมโดยแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างยนต์ ให้บริการตรวจซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และระบบตัวเครื่องเครื่องหนีบน้ำมันปาล์ม ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 มีนาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการและหัวหน้าแผนก เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม มรว.จวง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรต่อยอด นักศึกษา ปวช.,ปวส./ผู้ที่ทำงาน/ผู้ว่างงาน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินการสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความรักและหวงแหนในความเป็นไทย <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความรักและหวงแหนในความเป็นไทย <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยแผนกวิชาช่างยนต์นำนักเรียนออกให้บริการประชาชน โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และ อำเภอหนองแคตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดห้วยขมิ้น ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดำเนินการให้บริการซ่อมแซมและประกอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดกุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าพบ นายจิรวัฒน์ สุรโยธี ผู้จัดการบริษัทเหมราชสระบุรีที่ดินอุตสาหกรรมจำกัดเพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีและการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ(ภาคพิเศษ) ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และแผนกวิชาต่าง ๆ จัดโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการเข้าร่วมในการทดสอบมาตรฐานฯ ด้วย ทั้งนี้เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแคเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท กรีนสปอร์ต จำกัด มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ อาทิ เช่น การสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน เป็นต้น วิทยาลัยจึงขอขอบคุณ บริษัท กรีนสปอต จำกัด มา ณ โอกาสนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้านการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ และจัดการสอน 108 อาชีพ การทำกรอบรูปเคลือบเย็น และการทำพิมเสนน้ำ ให้กับนักเรียนที่สนใจ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และนักศึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นท์ซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าพบตัวแทนสถานประกอบการเพื่อปรึกษาเรื่องการทำความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ณ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 แผนกสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเข้ม สำหรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ก่อนจบการศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรม "ตรวจความพร้อมรถ ตรวจความพร้อมคน" ระบบรถโดยสารสาธารณะ ตามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการขนส่งทางบก และ บขส. โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งตั้งจุดบริการ ณ บขส.จังหวัดสระบุรี มีจุดประสงค์เพื่อร่วมกันสานต่อนโยบายยกระดับความปลอดภัยจากการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านช่างยนต์ของนักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 มกราคม 2560 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้า วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับความอนุเคราะห์จาก ดต.พิบูลย์ มูลไท สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแค เข้ามาอบรมให้ความรู้กับ นักเรียน นักศึกษาในเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายจราจร และ โทษของยาเสพติด ตามโครงการ หนึ่งตำรวจ หนึ่งสถานศึกษา ทางวิทยาลัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะครูที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน นักศึกษา และการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่นักเรียน นักศึกษา<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมด้านพลังงานทดแทนกับการศึกษาในท้องถิ่นภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ปี 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ณ สำนักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต จ.สระบุรี ภายในงานมีกิจกรรม การสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมการมอบโล่/เกียรติบัตร/รางวัลดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารและคณะครูที่ปฏิบัติคุณงามความดีโดยผู้บริหาร และคณะครูจาก วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1. นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ 
2. นางวัชราภรณ์ เขียนแม้น ครู คศ.1
3. นางปิยะมาศ ม่วงเปลี่ยน ครู คศ.1
4. นายกฤษณะ สิทธิ์น้อย พนักงานราชการ
5. นางนิลวรรณ ชูก้อนทอง พนักงานราชการ
6. นายยุทธการ เทศเพ็ญ ครูอัตราจ้าง<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2560 ณ ค่ายรัศมีแคมป์ แอน รีสอร์ท โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ปฐมนิเทศ เดินทางไกล นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดการประชุมกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติจาก นายสันติ เลิศไกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สอศ.มาตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา "เทศกาลปีใหม่" ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี ในโอกาสนี้ได้มอบน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ลัง และน้ำกลั่น จำนวน 1 ลัง เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 วิทยาลัย ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่ง <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอหนองแค เดินทางมาเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา "เทศกาลปีใหม่ 2560" ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติจาก กต.ตร.สภ.หนองแค เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา"เทศกาลปีใหม่" ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับเกียรติจาก นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายธีระ นรสิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เดินทางมาเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา "เทศกาลปีใหม่" ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) และภาคเอกชน ดำเนินโครงการ“อาชีวะอาสา” เทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2560 พร้อมให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดุสิตา เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรให้ทุกคนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติพงษ์ ทิพเสนา นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีเปิด<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา งานโครงการพิเศษฯ และแผนกช่างยนต์ จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนิน " โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560" พักคน พักรถ มีบริการตรวจ/ซ่อมรถยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่ พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึง 4 มกราคม 2560 จุดบริการ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. ดุสิตา อำเภอหนองแค จ.สระบุรี<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และสาขาวิชาช่างยนต์ นำนักเรียนแผนกช่างยนต์เตรียมความพร้อมตามโครงการอาชีวะศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท อิซูซุสงวนไทยสระบุรี สาขาหนองแค<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 "ดอกแคเกมส์ ครั้งที่ 19" มีกิจกรรมการแข่งกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ ลีดเดอร์ และขบวนพาเหรด ทั้งนี้เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และนายบัญชา โคตรแก้ว ผู้แทนคณะครู ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการเปิดตลาดน้ำชุมชนลำบัว พร้อมตัวแทนชุมชน ณ วัดศรีปทุม(ลำบัว) อ.หนองแค<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดหนองสมัคร อ.หนองแค ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้กับประชาชน<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากตัวแทนสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 ธันวาคม 2559 นายธาตรี มณฑา ผู้อำนวยการ และคณะครูวิทยาลัยการอาชีพหนองแคจากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเครือข่ายและใกล้เคียง รวมทั้งการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในเขตชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทอีซูซุสงวนไทย สระบุรี สาขาหนองแค เข้ามาทำการสัมภาษณ์ นักศึกษา ระดับ ปวส.1 แผนกช่างยนต์ เพื่อรับเข้าฝึกงานเป็นระยะเวลา 1 ปี<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วม การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้า เดอะ ฮับ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยท่านผู้อำนวยการธาตรี พิบูลมณฑา เข้าร่วมในพิธีเปิดและเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์ของคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในระดับภาค<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่16 ธันวาคม 2559 คณะครูวิทยาลัยการอาชีพหนองแคในสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ในเขตชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ดำเนิน"โครงการประชุมหารือแนะแนวการศึกษาสาขาวิชาชีพ" เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและนโยบายของวิทยาลัยฯให้กับโรงเรียนเครือข่ายทราบ<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณะครู นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการประชารัฐเพื่อทำความสะอาดลำน้ำคลอง 26 พิธีเปิดโดยปลัดจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอหนองแค<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีสิ่งประดิษฐ์จากผลงานของนักเรียนเข้าร่วมประกวดจำนวน 31 ชิ้น<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และ นายสราวุธ สุดสงวน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำ"กิจกรรมรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประชุมองค์การวิชาชีพระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21 - 24 พ.ย. 2559<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่นักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 3 ในช่วงเช้า เป็นภาคทฤษฎี และ ในช่วงบ่ายเป็นภาคสนาม<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่15 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายจำนง ตะวะนิตย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และ นายสราวุธ สุดสงวน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรม และ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่11 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมเดินทางไปส่ง ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา และรองฯอุดม ช่อโถ ณ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัย ทั้ง 2 แห่ง ในช่วงบ่ายบุคลากรทุกท่านร่วมทำกิจกรรมไหว้พระและทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ณ วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย ผอ.ยุพา พุกสวัสดิ์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม “๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และร่วมปฏิบัติตนเพื่อทำความดี "ถวายพ่อ" โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นางยุพา พุกสวัสดิ๋ ผู้อำนวยการ สิบเอกสุรเดช หมอกสังข์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอุดม ช่อโถ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูณิชชา อนันต์เอื้อ กล่าวให้โอวาทและกล่าวอำลา นักเรียน นักศึกษา หลังการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสย้ายไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ โอกาสนี้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับทุกท่าน<<เพิ่มเติม>>
       
       

update : 31/05/60