แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
แผนปฏิบัติราชการ 2560
แผนปฏิบัติราชการ 2561
แผนปฏิบัติราชการ 2562
แผนปฏิบัติราชการ 2563
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเอง 2559
รายงานการประเมินตนเอง 2561
รายงานการประเมินตนเอง 2562
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
คู่มือการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 
 

 
 
 

 

 

 
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)>>> คลิกดูรายละเอียด <28/10/63)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <27/10/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <22/10/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/63)
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) >>> คลิกดูรายละเอียด <14/10/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 >>> คลิกดูรายละเอียด <05/10/63)
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564>>> คลิกดูรายละเอียด <05/10/63)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <15/09/63)
ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร >>> คลิกดูรายละเอียด <15/09/63)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดเขียนแผนธุรกิจประจำปี 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <14/09/63)
ประกาศ เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On - site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)>>> คลิกดูรายละเอียด <13/08/63)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดพื้นความรู้) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <07/08/63)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ทวิศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ขาดการติดต่อ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดพื้นความรู้) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <08/06/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <08/06/63)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (อนุมัติจบภาคฤดูร้อน)>>> คลิกดูรายละเอียด <27/05/63)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด>>> คลิกดูรายละเอียด <22/05/63)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <22/05/63)
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 )>>> คลิกดูรายละเอียด <14/05/63)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 ) >>> คลิกดูรายละเอียด <14/05/63)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (จบไม่พร้อมรุ่น)>>> คลิกดูรายละเอียด <10/04/63)
ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1>>> คลิกดูรายละเอียด <09/04/63)
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติการปรับแก้แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <03/04/63)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <03/04/63)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <01/04/63)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
ประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) >>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
ประกาศ เรื่อง แนวทางการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <19/03/63)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <17/03/63)
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <17/03/63)
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2563(ซ) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <16/03/63)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <16/03/63)
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง >>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/63)
ประกาศ เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)>>> คลิกดูรายละเอียด <02/03/63)
ประกาศ เรื่อง แจ้งหนังสือประทับตราสำนักงาน ก.ค.ส. >>> คลิกดูรายละเอียด <02/03/63)
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <27/02/63)
ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <27/02/63)
ประกาศ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <21/02/63)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <20/02/63)
ประกาศ เรื่อง กำหนดการซ้อมและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <14/02/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/63)
ประกาศ เรื่อง รายวิชากิจกรรมที่เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน และกำหนดการซ่อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา2562 และกำหนดการซ้อม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <07/02/63)
ประกาศ เรื่อง การนับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในตำแหน่งครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560>>> คลิกดูรายละเอียด <06/02/63)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <23/01/63)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <22/01/63)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <10/01/63)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย "การเขียนแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค">>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <18/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ปวช. รุ่น 1/2560(6/2562) และปวส. รุ่น 1/2561(4/2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <18/10/62)
คำสั่ง เรื่อง รายชื่อเตรียมประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <16/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2562(เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <16/10/62)
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 และมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง ครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง อบรมคุณธรรม จริยธรรมและแจ้งข่าวสาร >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
คำสั่ง เรื่อง ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในทุกวันพระของแต่ละเดือน >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <10/10/62)
ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <25/09/62)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <23/09/62)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่4) >>> คลิกดูรายละเอียด <26/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนสถานศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดและอบายมุข เพื่อมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง/มีคุณธรรม>>> คลิกดูรายละเอียด <20/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา ภายใต้โครงการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2562 การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ชุดใหม่ ดำเนินงานปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <2008/62)
ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดการติดต่อ) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่4)>>> คลิกดูรายละเอียด <15/08/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <26/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 67พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว>>> คลิกดูรายละเอียด <23/07/62)
ประกาศ เรื่อง ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ>>> คลิกดูรายละเอียด <10/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อมในการนิเทศสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <09/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(แก้ไขและเพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <09/07/62)
ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดพื้นความรู้) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่3)>>> คลิกดูรายละเอียด <05/07/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 22" ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <18/06/62)
ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง" ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <06/06/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่3ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่1และ2 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่2 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯโดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง การปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <16/05/62)
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <10/05/62)
 
ประมวลรายการประกาศ>>> คลิกดูรายละเอียด<<<
     
   
     
  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการทัศนศึกษาดุงานสถานประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ณ ร้านตั้งเซ่งจั้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมมอบค่าอุปกรณ์การเรียน <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ระดับชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ครู และนักเรียนที่นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่เข้าประกวดในการประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พุทธศักราช 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ และเข้ารับการประเมินสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 ในรอบ 10 ปี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 29 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับบริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดโครงการเชื่อมโยงสร้างอาชีพสู่ผู้สูงอายุ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดให้มีการมอบตัวนักเรียนโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 16 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครูอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 13 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 มกราคม 2563  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 9 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ ครูผู้ควบคุม และตัวแทนนักเรียน นักศึกษานำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาตามโครงการ “ปันน้ำใจ พี่ให้น้อง” <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ และแผนกวิชาช่างยนต์นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ตาม“โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2563” <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ออกหน่วยให้บริการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำน้ำยาซักผ้าในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดกิจกรรมคริสมาสต์ 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวะศึกษา ระดับ อศจ. <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมงานดื่มน้ำชา "เพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน" ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  นที่ 5 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ " <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้รับรางวัลชนะเลิศการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคกลาง สถานศึกษาขนาดเล็ก <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดดิจิทัล <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน ระดับภาคกลาง <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการประชุมครูแนะแนวเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค3 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในสายการเรียนอาชีวศึกษา ให้แก่นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 23 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 22 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวตอนรับ และให้โอวาท แก่นักเรียน นักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วม พิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"<<เพิ่มเติม>>

     
  วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เข้าร่วมพิธี ถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) โดย คณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับคณะกรรมการการกลั่นกรองการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ณ. หัองประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 30 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ จัดงานประชุมทางวิชาารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง การแข่งขันทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ละโว้เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) โดยมี นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 31 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ลานพุทธธรรม วัดศรีปทุม (ลำบัว) อำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ จัดโครงการอบรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ และ งานความร่วมมือ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 สิงหาคม 2562 งานศูนย์บ่มเพาะฯ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  เข้าร่วมชมนิทรรศการ การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษาวิยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงานศุนย์บ่มเพาะ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 สิงหาคม 2562 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการหารายได้ระหว่างเรียน ปีงบประมาณ 2562 "เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ" ระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคโดยคณะครูนำนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดำเนินการจัดฝึกอบรม 108 อาชีพ การทำยาหม่อง ให้กับชมรมผู้สูงอายุ อบต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี รุ่นที่ 2/2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับ นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการวางแผนการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กล่าวให้โอวาท และให้เกียรติมอบ โล่รางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย นำคณะ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โครงการจิตอาสาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ และ พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ. สวนสาธารณะวัดเกาะกลาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุธทศักราช 2562 ณ. ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยงานหลักสูตรระยะสั้นร่วมสอนฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาการทำลูกประคบสมุนไพร พิมเสนน้ำ และการทำน้ำมันเหลืองสมุนไพรให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุคชสิทธ์วิทยา เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยคลังน้ำมันและขนส่ง ณ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานขนส่งสระบุรี) <<เพิ่มเติม>>
     
 

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และปลูกหน่อกล้วย ณ แปลงเกษตร ด้านหลังวิทยาลัยฯ <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจทั่วถิ่น” ณ คลอง 11 ขวาท่อสองรู อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จัดโครงการรณรงค์ และ ป้องกันอัคคีภัยดับเพลิงอพยพหนีไฟในสถานศึกษา<<เพิ่มเติม>>
     
  ผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ พบปะ พูดคุย ตัวแทนนักกีฬา ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ณ จังหวัดนครปฐม <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการ ครู และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการนิเทศติดตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุม ม.ร.ว.จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการอบรมรการเขียนแผนธุรกิจณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาโดยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแค เนื่องในโอกาศเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษาจากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาเนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค หลังจากเสร็จกิจกรรมเข้าแถวในช่วงเช้า<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ นายสมชาย จันทร์อินทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมต้อนรับ นายสมชาย จันทร์อินทร์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วม งานสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่19 มิถุนายน นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการ มอบเกียติบัตรให้แก่คณะลูกเสือวิสามัญหน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแคที่ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึก2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพหนองแค ครบรอบ 22 ปี ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ นำคณะ ครู และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ . ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
 

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุธทศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

     
  วันที่ 31 พฤษภาม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปีพ.ศ.2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดการประชุมบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ 1 /2562 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดศรีปทุม (ลำบัว) <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ <<เพิ่มเติม>>
     
     
     

update : 10/07/62