แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2562
แผนปฏิบัติราชการ 2563
แผนปฏิบัติราชการ 2564
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2563
รายงานการประเมินตนเอง 2564
รายงานการประเมินตนเอง 2565
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
คู่มือการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซต์งาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
 
งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
ธุรกิจ NK FOOD AND DRINK SERVICE

ธุรกิจ AUTO SEVICE DELIVERY

ธุรกิจ NK AIR SERVICE
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(29/09/2566)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(27/09/2566)
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>>คลิกดูรายละเอียด>>>(20/09/2566)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ครู) >>>คลิกดูรายละเอียด>>>(5/09/2566)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง ครู
>>>คลิกดูรายละเอียด>>>(1/09/2566)
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
>>>คลิกดูรายละเอียด>>>(28/08/2566)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(15/08/2566)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(05/07/66)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(20/06/66)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(16/06/66)
ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด>>>(07/06/66)
 
     
   
     
     
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ และงานกิจกรรม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายให้ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอหนองแค ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 26 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ นายรชต ชูก้อนทอง หัวหน้างานความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแคและบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 25 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการและชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก เรื่องคุณธรรม จริยธรรม <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 24 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมฟังบรรยายโครงการ ดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 23 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ และนางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 มกราคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะบุคลากร จัดโครงการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2566 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 ธันวาคม 2565 คณะครูและนักเรียน แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ลงพื้นที่จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ เพื่อให้บริการประชาชนในการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัย ในช่วงเทศการปีใหม <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมพิธีเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix It Center) เพื่อบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2566 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 29 ธันวาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมคณะข้าราชการ และพนักงานราชการ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดหนองขนาก ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมด้วยคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2565 งานนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 27 ธันวาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกมงคล ชัยจำรูญ พร้อมด้วยงานแนะแนว วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ บ้านอำเภอหนองแค ประจำเดือนมกรา 2566 ครั้งที่1/2566 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 22 ธันวาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมด้วยนางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะสงฆ์วัดโคกมะตูม นำโดยพระครูวิทิตอรรถการชม บุตรศรี เจ้าอาวาสวัดโคกมะตูม สวดมนต์ถวายพระพรชัยงมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วพลัน <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 22 ธันวาคม 2565 พันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค พร้อมด้วยนางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ตัวแทนคุณครู และนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี รับมอบวัสดุคอมพิวเตอร์ เงินทุนประเดิมและค่าวัสดุสำนักงาน จากธนาคารออมสิน ภาค 14 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วย ที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของจังหวัดสระบุรีและโรงพยาบาลในจังหวัดข้างเคียง <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทยจำกัด พื้นที่หนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ โรงแรมรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครนายก<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการครู บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค และนักเรียน นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคี<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 10 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ งานอาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา เข้่าศึกษาดูงานสถานประกอบการ ระบบทวิภาคี ณ บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด (ศูนย์สระบุรี) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษา กับโรงพยาบาลมิตรภาพ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพรวมถึงควบคุมสารเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 5 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ ข้าราชการครและบุคลากร เข้าร่วมพิธีใส่บาตรและวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาต<<เพิ่มเติม>>
     
  วันที่ 4 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยนางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ”เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน” ณ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮายีรีน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

update : 29/9/656