0142
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
แผนปฏิบัติราชการ 2560
แผนปฏิบัติราชการ 2561
แผนปฏิบัติราชการ 2562
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเอง 2559
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 
 

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 

   
   
 
 

 

 

   
  ประกาศ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ >>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ>>> คลิกดูรายละเอียด <<02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานกลึงเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<12/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2/2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>>> คลิกดูรายละเอียด <<01/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทวิศึกษา ม.4 ม.5 และม.6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-ปวส.2(ภาคปกติ) และปวส.2สาขางานการบัญชี(ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 (ภาคปกติ) >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์เข้าร่วมพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ2สี) >>> คลิกดูรายละเอียด <<10/08/61)
  ประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/08/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่3) >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/08/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” >>> คลิกดูรายละเอียด <<16/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร >>> คลิกดูรายละเอียด <<16/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมจัดทำแฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง >>> คลิกดูรายละเอียด <<05/07/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/07/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<02/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาคุณะรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) >>> คลิกดูรายละเอียด <<13/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(รุ่นที่ 1/2561) >>> คลิกดูรายละเอียด <<08/06/61)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/06/61)
  ประมวลรายการประกาศ>>> คลิกดูรายละเอียด<<<
       
     
       
    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสนามกีฬาเทศบาล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสนามกีฬาเทศบาล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และคณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามผู้เรียน (SMIS) รุ่น 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 637 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานทวิภาคี และนักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ภาคเรียนที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้ารับชุดเครื่องยนต์อีซูซุ จำนวน 1 ชุด และชุดฝึกระบบไฟฟ้าตัวถังรถยนต์ จำนวน 1 ชุด จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา และคณะกรรมการ เข้าร่วมการพิจารณาผลการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 17 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย ท่านผู้อำนวยการธาตรี พิบูลมณฑา นำทีมโดยนางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมครูปรัชญา เพ็ชร์สิงห์ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาครูและนักเรียน นักศึกษา ทีมแผนธุรกิจ Banana soap เข้าร่วมการประเมินผลสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด อำเภอ หนองแค สระบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และนักเรียน นักศึกษาทุกชมรม เข้าร่วมโครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยสาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นำนักเรียน นักศึกษา ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน อาทิเช่น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ตรวจเช็คความพร้อมของรถจักรยานยนต์ ณ วัดไทยงาม จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 กันยายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี สำหรับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา ชนิดกรีฑาชายและหญิง ประเภทลู่และลาน ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “บัวหลวงเกมส์” ในระหว่างวันที่ 3 – 9 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้แทนจากสถานประกอบการ 5 แห่ง คือ บริษัท นำศิลป์เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ,บริษัท โตโยต้าสระบุรี (หนองแค) จำกัด, ธนาคารออมสิน สาขาหนองแค , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลรุ่งเรืองการช่าง เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค กับ สถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางสาวมะลิลาเหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางปรัชญา เพ็ชรสิงห์ หัวหน้างานการค้าฯ คณะครูและนักเรียน ร่วมดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน การศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ด ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก<<เพิ่มเติม>>l
       
    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์จริง รู้จักวางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการนำเสนอผลงานของตนเองกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา 2562 ” ตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างและฝึกฝนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องการวางแผน ส่งเสริมการดูแล และควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาได้ผลดีต่อเนื่อง โดยมี ท่านกิตติ ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานมอบ ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครบ 77 ปี และแสดงความยินดี กับ นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี ที่ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวะ” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยรับมอบโล่รางวัลจากท่านพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางปรัชญา เพ็ชรสิงห์ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ นางกฤษณา พิมพ์เรือง ครูที่ปรึกษาด้านบัญชี นางสาวทัศนีย์ โพอุทัย ครูที่ปรึกษาด้านธุรกิจ Banana soap นางสาวพิชญธิดา ฉิมยาม นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี่ที่ 2 และนางสาววรางคณา จันทูล นักเรียน สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการประเมิน และนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สาขาวิชาช่างเครื่องมือกล นำนักเรียน และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (โรงงานหนองแค) เยี่ยมชม การดำเนินกิจการ และกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ตามนโยบาย ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานลูกเสือวิสามัญ จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (พิธีประดับแถบ 2 สี) ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ตลาดสดเทศบาลหนองแค และพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดี สำหรับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขันกีฬา ชนิดกรีฑาชาย และหญิง ประเภทลู่และลาน ในการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2561 “ริเวอร์แควเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  (ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคกลาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ) <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ) กลุ่มอาชีพนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมทรงบาดาล ตึกอมตะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ และเวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีมอบต้นกล้าไม้รวงผึ้ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดศรีปทุม (วัดลำบัว) <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่าอาชีวะสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และวัดศรีปทุม (วัดลำบัว) <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ และกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ นำลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมโครงการ ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสุขภาพ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนสาธารณะ วัดเกาะกลาง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการตรวจเยี่ยมติดตาม โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ สุรา ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 GEN 2 GEN Strong ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>

       
   

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู ประธานและกรรมการวิทยาลัยฯ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธียกเสาเอก และเสาโท อาคารเรียนและปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงกการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ได้เข้าร่วม ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และ นร. นศ. แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (โรงงานหนองแค) เยี่ยมชมการดำเนินกิจการและกระบวนการผลิตยางรถยนต์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และ ประสบการณ์ ทางวิชาชีพ ตามนโยบาย ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงกการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้นักเรียน นักศึกษาได้ระลึกถึง ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด และคำขวัญที่กำหนด คือ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษา และศึกษาดูงานการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบ Value chain และsupply chain ของ 10 อุตสาหกรรม เป้าหมายในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ภาคกลาง ประจำการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารm คณะครู และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ภาคกลาง เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างสถานประกอบการ กับสถานศึกษา เข้าสู่ระบบ Value chain และsupply chain ของ 10 เป้าหมายในภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 และพิธีลงนามจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแค บริษัท ไคลแอนท์ส จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลรุ่งเรือง และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ สถานประกอบการ และสถานศึกษาที่จับคู่ธุรกิจ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพหนองแค ครบรอบ 21 ปี พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 จากหน่วยงาน และสถานประกอบการณ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 4 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร และได้รับทุนการศึกษาต่อยอดไอเดีย จำนวน 10,000 บาท เพื่อแสดงความยินดี สำหรับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่นำสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ตามหารีโมท” เข้าร่วมบันทึกรายการ สมรภูมิไอเดีย ทางช่อง3 โดยคณะกรรมตัดสิน เลือกซื้อไอเดีย ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 มิถุนายน 2561 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำสิ่งประดิษฐ์ “อุปกรณ์ตามหารีโมท” เข้าร่วมบันทึกรายการ สมรภูมิไอเดีย ทางช่อง3 โดยคณะกรรมตัดสิน เลือกซื้อไอเดีย และได้รับทุนการศึกษาต่อยอดไอเดีย จำนวน 10,000 บาท. พร้อมโล่รางวัลจากรายการ และรายการจะออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561. เวลา 09.00 น. <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา กับ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด โดยมีผู้แทนจากบริษัทคือ นายสุดเขต สุขเกษม ผู้จัดการฝ่าย ศูนย์ฝึกอบรมการบริหารการผลิต นายเจริญ สุดประเสริฐ ผู้จัดการ แผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนายมานะชัย นุชจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกระบบรักษาความปลอดภัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์ รายวิชาของสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้ PLC เพื่อการประหยัดพลังงาน รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ด้วยความยินดียิ่ง <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2561 และประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 3 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่การทำงาน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมตรงกับงาน เปิดอบรมหลักสูตร“ติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มแรงเหวี่ยงโดยควบคุมผ่าน smart phone” ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ดำเนินการจัด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน” ( Education to Employment : Vocational Boot Camp ) ครั้งที่ 3 ร่วมกับสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนเข้าสู่การทำงาน ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมตรงกับงาน เปิดอบรมหลักสูตร“งานสร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม” ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ คุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1" ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ทราบกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความคุ้นเคยกับสถานศึกษา และมีความสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมและทัศนคติไปในทางที่ดี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการทั้งนี้เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติ นโยบายการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการทำความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน <<เพิ่มเติม>>
       
       

update : 25/07/61