0142
แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
แผนปฏิบัติราชการ 2560
แผนปฏิบัติราชการ 2561
แผนปฏิบัติราชการ 2562
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2557
รายงานการประเมินตนเอง 2558
รายงานการประเมินตนเอง 2559
รายงานการประเมินตนเอง 2561
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
คู่มือการบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2561-2563
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 
 

 
   
 
   
 
   
   
 
 

 

 

   
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 22" ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <18/06/62)
  ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง" ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <06/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่3ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่1และ2 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่2 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯโดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง การปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <16/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <10/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562" และกำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <23/04/62)
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู>>> คลิกดูรายละเอียด <29/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 และจำหน่ายเครื่องแบบชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <29/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงสกรานต์ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ทวิศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม"รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงสกรานต์ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง เอกสารอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <08/03/62)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวส.2>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/62)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวช.3>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ตกค้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <21/02/62)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <18/02/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ฉบับแก้ไข>>> คลิกดูรายละเอียด <18/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2)>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <07/02/62)
  ประกาศ เรื่อง การปิดรับการลงชื่อนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <01/02/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(แก้ไข)>>> คลิกดูรายละเอียด <31/01/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ทวิศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <29/01/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <24/01/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบโควตาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <15/01/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <08/01/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <29/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูแนะแนวร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาชีพและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้สันบสนุนการศึกษาสายอาชีพ>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <26/11/61)
  ประกาศ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ >>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ>>> คลิกดูรายละเอียด <<02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานกลึงเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<12/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2/2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>>> คลิกดูรายละเอียด <<01/10/61)
   
  ประมวลรายการประกาศ>>> คลิกดูรายละเอียด<<<
       
     
       
   

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพการอาชีพหนองแค ครบรอบ 22 ปีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ โดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ในครั้งนี้ นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้ในสถานศึกษา ในการนี้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานศึกษา กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น เนื่องในโอกาศวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนักศึกษาในการร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อม <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการ นำคณะ ครู และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ . ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการ นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุธทศักราช 2562 ณ. ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 พฤษภาม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) หน่วยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ดำเนินกิจกรรมบริการซ่อม บริการสร้าง และบริการพัฒนา โดยครูนำนักเรียน นักศึกษา ไปศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน การเรียนรู้กับการงาน นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสานำวิชาชีพบริการชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิต ณ พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแคเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ทั้งนี้เพื่อแจ้งแนวปฏิบัตินโยบายการจัดการเรียนการสอนและข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงการทำความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และนางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ดำเนินการรับรายงานตัวและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษฯพร้อมคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา "ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562" <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหาร งานศูนย์บ่มเพาะฯ และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์จากที่ว่าการอำเภอหนองแค-หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2561 ในโอกาสการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาตามนโยบาย ในงานมหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ จัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการภายนอกจากสถานประกอบการต่าง ๆ ในการร่วมเป็นคณะกรรมการการทดสอบในครั้งนี้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามโครงการการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ธุรกิจขายตรง และเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ ณ บริษัท จอย แอนด์ คอยท์ คอเปอเรชั่น จำกัด <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ และ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 2-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้บริการประชาชนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า มุ้งลวด และสอนระยะสั้น 108 อาชีพ ฟรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนเดินทางไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม. เพื่อเข้าร่วมจัดทำอุปกรณ์ลดฝุ่นขนาดจิ๋วในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , งานแนะแนว และงานหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรม หนองเสือนิทรรศ ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัด ปทุมธานี โดยมีการแนะนำวิทยาลัยฯ และสอนอาชีพ 108 อาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ,งานแนะแนว และงานหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรม สรกิจนิทรรศ ณ โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา” โดยมีการแนะนำวิทยาลัยฯ และสอนอาชีพ 108 อาชีพให้กับนักเรียนที่สนใจ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ติดตาม จากโรงเรียนเครือข่าย และ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแคและโรงเรียนเครือข่าย 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ ,โรงเรียนวัดลำบัว และโรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ,งานศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ซึ่งเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกิจกรรม ได้แก่ พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ การปฐมนิเทศ การเดินทางไกล นันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ,งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี โดยให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ณ บริเวณวัดหนองสีดา อำเภอหนองแซง สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคีที่จะออกฝึกงานกับมูลนิธิเฟืองพัฒนา นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Big cleaning day 5 ส และกิจกรรมรณรงค์การร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 22 และ วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1) นางสาว นุชจรีย์ ปั้นความสุข ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี 2) นางสาวพิชิตา มะโนสินธุ์ ปวส.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลใน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ดังนี้ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายวิเชียร ยตะโคตร และ นางสาวมะลิลา เหลือผล รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ นางสาวปิยะมาศ ม่วงเปลี่ยน ,นางสาวทัศนีย์ โพอุทัย, นายยอดโดม เกษมสุข, นายนนทัชกร พรรัตน์, นายกฤษณะ สิทธิ์น้อย และ นางสาวโชติมา ธาราดล รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายอานนท์ คนขำ และ นางสาวมัทนา ทองชาติ <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางวัชราภรณ์ เขียนแม้น ครู ค.ศ.2 และนางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธิ์ บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 16 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ให้กับชาวบ้าน ณ หมู่บ้านสวนกล้วย ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และงานหลักสูตรระยะสั้น จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้กับประชาชน หลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น และการซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และงานหลักสูตรระยะสั้น จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้กับประชาชน หลักสูตรการจับจีบและผูกผ้า และหลักสูตรการทำสบู่จากสมุนไพร ณ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การมอบรางวัลการแข่งขันวาดภาพและแจกของขวัญวันคริสมาสต์ให้กับนักเรียน นักศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโครต รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยหลังจากพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้ว ทางวิทยาลัยฯยังมีกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน นักศึกษาอีกด้วย <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะ ฮับ รังสิต ปทุมธานี โดย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดในระดับภาค 2 รายการ ได้แก่ 1) แผ่นแปะดอกไม้ขาวไล่หวัด 2) ตู้อบเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับแผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน "อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562" โดยวิทยาลัยฯ มีกำหนดการจัดตั้งหน่วยบริการประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 4 มกราคม 2562 ณ ปั๊มน้ำมันดุสิตาปิโตรเลียม ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1)การประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย 2)การแข่งขันตอบปัญหาการเมืองและประวัติศาสตร์ ชาติไทย โดยผลการแข่งขัน คือ นายกฤษณพงศ์ นาหนองตูม นร.สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้เป็นตัวแทนภาคกลางในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากลชาย ในระดับชาติต่อไป <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 “ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 21 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 18 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งระเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ระดับภาพกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก อาคารวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และสมาชิก อวท. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน และส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ บริษัท จอย แอนด์ คอยม์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดโครงการอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรงและเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการและนำผลงานเข้าประกวด ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการประชุมครูแนะแนวเครือข่ายและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้สนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าต้อนรับครูแนะแนวเครือข่าย จำนวน 21 สถานศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก บริษัทนำศิลป์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ และสนามศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายธาตรี พิลูลมณฑา และคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมแจกค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนจำนวนคนละ230 บาทในระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ณ บริเวณโดม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และสมาชิก อวท. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างความเข้าใจ และแนวทางในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดย ท่านสงวน บุญปิยทัศน์ อดีตรองอธิบดี กรมอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานมอบหลังคาถาวรอาคารเรียน ๐๑๗ ให้กับโรงเรียนวัดลำบัว ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มอบโดยบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สาขาหนองแค และนำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกิจกรรมตามโครงการทำดีมีธรรม ในครั้งนี้ด้วย <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการครู นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี และ นายศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่น 318 โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบ สื่อเพื่อการศึกษา รถยนต์เพื่องานฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์ และเครื่องยนต์อีซูซุ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการวิทยาลัย โดยมี ดร.เพ็ญภา ศรีเงินดี เป็นประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ และคณะกรรมการวิทยาลัยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และร่วมยินดีต้อนรับ นางพันทา สวัสดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสนามกีฬาเทศบาล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสนามกีฬาเทศบาล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และคณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามผู้เรียน (SMIS) รุ่น 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 637 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานทวิภาคี และนักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ภาคเรียนที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
       

update : 30/11/61