>
 
         
  download เอกสาร    
       
  นักศึกษาภาคสมทบ ตัวอย่างงานวิจัย    
  ตารางสอน สมทบ ไฟฟ้า-อิเล็กฯ    
  ประเภทสิ่งประสิษฐ์    
  3000-0201 โปรแกรมสำเร็จในงานอาชีพ    
         
  ฝ่ายวิชาการ      
  งานหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบฟอร์มสอนชดเชย    
  แบบฟอร์มหลังการสอน    
  บัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนพิเศษสอน (อนุมัติตัวบุคคล) 2-2558    
  แบบฟอร์มโครงการสอน2560    
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2560    
    แบบฟอร์มตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561    
     
  งานทะเบียน รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2555    
  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2554    
  โปรแกรมตัดเกรด รวมรุ่นนักศึกษาภาคพิเศษ    
    บัตรลงทะเบียนปวช.2    
    บัตรลงทะเบียนปวช.3    
    บัตรลงทะเบียนปวส.1    
    บัตรลงทะเบียนปวส.2    
     
  งานวัดและประเมินผล บันทึกข้อความ ขออนุญาตส่งรายชื่อ นร นศ ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 1/54    
  แบบฟอร์ม วผ.1 วผ.2 1/2554    
  แบบรายการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2556    
  แบบฟอร์มหัวข้อสอบ 1/2555    
  Progress-Chart    
  แบบรายงานผลสัมฤทธื์-แผนกวิชา    
  แบบคำร้องขอฝึกงาน    
  แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0 และ มส.    
  แบบส่งคะแนนของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 และ มส.    
  แบบฟอร์มขาดเรียน ขร.    
    รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ปี การศึกษา 2558    
         
  งานทวิภาคี แบบฟอร์มสมุดบันทึกฝึกงาน    
     
  ฝ่ายพัฒนาฯ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    
  แบบฟอร์มส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของนักเรียน นักศึกษา    
  แบบฟอร์มส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา    
  งานครูที่ปรึกษา    
  แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา คป-05    
    - แบบรายงานคาบการจัดกิจกรรมโฮมรูม    
    - คู่มือครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 2559    
    - แบบฟอร์ม เยี่ยมบ้าน    
    - แฟ้มประจำตัวนักเรียน นักศึกษา    
    - แบบการพบผู้ปกครอง    
    - แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการขององค์การ ชมรมวิชาชีพ    
    - คู่มือและแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม    
    -แบบฟอร์มต่างๆ ของ อวท    
    -แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ    
    -ตัวอย่างบันทึกรายงานกิจกรรมหน้าเสาธง (SMIS)    
    -แบบฟอร์ม การสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา    
    -แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน1-2562    
    -เครื่องมือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา    
    -แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรายสัปดาห์ ครูผู้สอน    
    -แบบฟอร์มโครงการสอนวิชากิจกรรม    
    -แบบฟอร์มเขียนโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2-2    
    -แบบฟอร์มรายงานโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา    
    -แบบฟอร์มบันทึกรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษาในที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562    
    -แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง และแบบฟอร์มสรุปจำนวนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562    
         
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
  งานบุคลากร      
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ    
  แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่    
  แบบฟอร์มใบลา    
    ตัวอย่างบันทึกข้อความ    
    บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ    
    แบบฟอร์ม ID PLAN    
    แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มPLC    
    แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานพนักงานราชการทั่วไปดาวน์โหลด (Word) (PDF)    
     
  งานพัสดุ บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง    
  ขั้นตอนและตัวอย่างการหารหัส GPSC    
  ใบประมาณการราคา    
  ใบรายงานขอซื้อขอจ้าง    
  หน่วยนับ GPSC    
  รายงานขอซื้อขอจ้าง ส.1    
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจ้างเหมาบริการ    
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
     
  งานบริหารทั่วไป ตัวอย่างบันทึกข้อความ    
         
  งานบัญชี งบทดลอง    
     
  ฝ่ายวิชาการ      
  งานหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบฟอร์มสอนชดเชย    
  แบบฟอร์มหลังการสอน    
  บัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนพิเศษสอน (อนุมัติตัวบุคคล) 2-2558    
  แบบฟอร์มโครงการสอน2560    
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2560    
    แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา    
       
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
  งานวางแผนและงบประมาณ -ฟอร์มงบประมาณ และมาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ    
  -แบบฟอร์มแผน ปี 2555    
  ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3    
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗    
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง    
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี2558    
  เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ฉบับปรับปรุง (ประกันคุณภาพภายใน)    
  เกณฑ์รางวัลศึกษาพระราชทาน    
  แบบแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์    
  ตัวอย่าง โครงการอบรมแผน-4-ปี    
  นโยบาย ปี 2559 ของ สอศ (ผอ.)    
  ปรัชญา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ วิทยาลัย    
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ปีงบประมาณ 2558    
  แบบฟอร์มพระราชทาน ปี 2558    
    แบบฟอร์ม SAR แผนก    
    แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2560    
    แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2566 (Word) (PDF)    
    แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2567 (Word) (PDF)    
    แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของครุภัฑณ์ ปี 2567(Word) (PDF)   
  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ สผ.1    
  สผ.2    
    สผ.3    
  บันทึกข้อความสรุปขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก(แผนก)    
  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก(ครูผู้สอน)    
  ระเบียบการส่งเสริมผลิตผลการค้า 2549    
  ระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลติผลในสถานศึกษา 2530    
    เอกสารประกอบการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    
         
  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์(ว-สอศ-2)2560    
  และสิ่งประดิษฐ์ แบบรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์(ว-สอศ-3)2560    
    แบบคุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ11ประเภท2560    
    ข้อกำหนด เกณฑ์ ผลงาน11ประเภท2560    
    หนังสือรับรองสิงประดิษฐ์2560    
    แบบเขียนแผนการตลาดบางประเภท2560    
    แบบเขียนแผนธุรกิจบางประเภท2560    
    แบบนำเสนอคุณลักษณะ2560    
    ตัวอย่างแบบนำเสนอคุณลักษณะ2560    
    องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ2560    
    ใบประมาณการจัดซื้อวัสดุจัดทำสิ่งประดิษฐ์ 2561    
         
  งานปกครอง แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจความเรียบร้อยนักเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา 2-2558