download เอกสาร    
       
  ฝ่ายวิชาการ      
  งานหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบฟอร์มสอนชดเชย    
  แบบฟอร์มหลังการสอน    
  บัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนพิเศษสอน (อนุมัติตัวบุคคล) 2-2558    
  แบบฟอร์มโครงการสอน2560    
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2560    
    แบบฟอร์มตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561    
    แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้2565    
     
  งานทะเบียน      
     
  งานวัดและประเมินผล      
    แบบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน(ProgressChart)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565    
         
         
  งานทวิภาคี แบบฟอร์มรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ    
    บันทึกข้อความรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ    
    แบบฟอร์มสมุดบันทึกฝึกงาน    
         
  งานสื่อการเรียนการสอน แบบฟอร์มการส่งสื่อการเรียนการสอน    
     
  ฝ่ายพัฒนาฯ      
  งานกิจกรรมฯ แบบฟอร์มส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของนักเรียน นักศึกษา    
  แบบฟอร์มส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา    
    - แบบการพบผู้ปกครอง    
    - แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการขององค์การ ชมรมวิชาชีพ    
    - คู่มือและแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม    
    -แบบฟอร์มต่างๆ ของ อวท    
    -แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ    
    -ตัวอย่างบันทึกรายงานกิจกรรมหน้าเสาธง (SMIS)    
    -แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรายสัปดาห์ ครูผู้สอน    
    -แบบฟอร์มโครงการสอนวิชากิจกรรม    
    -แบบฟอร์มเขียนโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2-2    
    -แบบฟอร์มรายงานโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา    
    -แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    
    -บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ชั่วโมงกิจกรรมแต่ละสัปดาห์    
    -บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง    
    -แบบฟอร์มแบบสรุปผลกิจกรรม สัปดาห์ที่ 1- 18  ภาคเรียนที่ 1    
         
  งานครูที่ปรึกษา      
    - แบบรายงานคาบการจัดกิจกรรมโฮมรูม    
    - แบบฟอร์ม เยี่ยมบ้าน    
    - แฟ้มประจำตัวนักเรียน นักศึกษา    
    - เครื่องมือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา    
    - แบบสรุปรายงานการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน    
    - แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน1-2564    
         
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
  งานบุคลากร      
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ    
  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน    
  แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่    
  รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค    
  แบบฟอร์มใบลา    
    ตัวอย่างบันทึกข้อความ    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานราชการ และ ครูอัตราจ้าง ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 58 ถึงปัจจุบัน    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ นักการ ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 58 ถึงปัจจุบัน    
    บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ    
    แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที 1-2561    
    แบบฟอร์ม ID PLAN    
    แบบประเมินผลสัมฤิทธิ์ของพนักงานราชการทั่วไป    
    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1-2561    
    แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มPLC    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารสถานศึกษา    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายการสอนข้าราชการ    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายการสอนพนักงานราชการ    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายการสอนครูอัตราจ้าง    
    แบบประเมินประสิทธิภาพลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)    
    แบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
     
  งานพัสดุ      
  ขั้นตอนและตัวอย่างการหารหัส GPSC    
  หน่วยนับ GPSC    
     
  งานบริหารทั่วไป ตัวอย่างบันทึกข้อความ    
         
  งานบัญชี งบทดลอง    
     
       
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
  งานวางแผนและงบประมาณ      
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี2558    
  เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ฉบับปรับปรุง (ประกันคุณภาพภายใน)    
  เกณฑ์รางวัลศึกษาพระราชทาน    
  แบบแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์    
  แบบฟอร์มโครงการ ปี2559    
  ตัวอย่าง โครงการอบรมแผน-4-ปี    
  นโยบาย ปี 2559 ของ สอศ (ผอ.)    
  ปรัชญา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ วิทยาลัย    
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ปีงบประมาณ 2558    
    แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2565    
    แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566    
    แบบฟอร์มการขอครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566    
     
  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ สผ.1    
  สผ.2    
    สผ.3    
  บันทึกข้อความสรุปขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก(แผนก)    
  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก(ครูผู้สอน)    
  ระเบียบการส่งเสริมผลิตผลการค้า 2549    
  ระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลติผลในสถานศึกษา 2530    
    เอกสารประกอบการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    
         
  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม      
  และสิ่งประดิษฐ์      
    บันทึกข้อความส่งรายงานการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565