download เอกสาร    
       
  นักศึกษาภาคสมทบ ตัวอย่างงานวิจัย    
  ตารางสอน สมทบ ไฟฟ้า-อิเล็กฯ    
  ประเภทสิ่งประสิษฐ์    
  3000-0201 โปรแกรมสำเร็จในงานอาชีพ    
         
  ฝ่ายวิชาการ      
  งานหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบฟอร์มสอนชดเชย    
  แบบฟอร์มหลังการสอน    
  บัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนพิเศษสอน (อนุมัติตัวบุคคล) 2-2558    
  แบบฟอร์มโครงการสอน2560    
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2560    
    แบบฟอร์มตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561    
     
  งานทะเบียน รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2555    
  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2554    
  โปรแกรมตัดเกรด รวมรุ่นนักศึกษาภาคพิเศษ    
    บัตรลงทะเบียนปวช.2    
    บัตรลงทะเบียนปวช.3    
    บัตรลงทะเบียนปวส.1    
    บัตรลงทะเบียนปวส.2    
    บัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564    
     
  งานวัดและประเมินผล บันทึกข้อความ ขออนุญาตส่งรายชื่อ นร นศ ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% 1/54    
  แบบฟอร์ม วผ.1 วผ.2 1/2554    
  แบบรายการสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2/2556    
  แบบฟอร์มหัวข้อสอบ 1/2555    
  Progress-Chart    
  แบบรายงานผลสัมฤทธื์-แผนกวิชา    
  แบบคำร้องขอฝึกงาน    
  แบบคำร้องขอสอบแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน 0 และ มส.    
  แบบส่งคะแนนของนักเรียนที่ได้ผลการเรียน 0 และ มส.    
  แบบฟอร์มขาดเรียน ขร.    
    รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)ปี การศึกษา 2558    
         
  งานทวิภาคี แบบฟอร์มรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ    
    บันทึกข้อความรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ    
    แบบฟอร์มสมุดบันทึกฝึกงาน    
         
  งานสื่อการเรียนการสอน แบบฟอร์มการส่งสื่อการเรียนการสอน    
     
  ฝ่ายพัฒนาฯ      
  งานกิจกรรมฯ แบบฟอร์มส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมของนักเรียน นักศึกษา    
  แบบฟอร์มส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน นักศึกษา    
    - แบบการพบผู้ปกครอง    
    - แบบฟอร์มสรุปเล่มโครงการขององค์การ ชมรมวิชาชีพ    
    - คู่มือและแนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม    
    -แบบฟอร์มต่างๆ ของ อวท    
    -แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ    
    -ตัวอย่างบันทึกรายงานกิจกรรมหน้าเสาธง (SMIS)    
    -แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมรายสัปดาห์ ครูผู้สอน    
    -แบบฟอร์มโครงการสอนวิชากิจกรรม    
    -แบบฟอร์มเขียนโครงงานคุณธรรม ภาคเรียนที่ 2-2    
    -แบบฟอร์มรายงานโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษา    
    -แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา    
    -บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ชั่วโมงกิจกรรมแต่ละสัปดาห์    
    -บันทึกข้อความรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง    
    -แบบฟอร์มแบบสรุปผลกิจกรรม สัปดาห์ที่ 1- 18  ภาคเรียนที่ 1    
         
  งานครูที่ปรึกษา - แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา คป-05    
    - แบบรายงานคาบการจัดกิจกรรมโฮมรูม    
    - คู่มือครูที่ปรึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 2559    
    - แบบฟอร์ม เยี่ยมบ้าน    
    - แฟ้มประจำตัวนักเรียน นักศึกษา    
    - เครื่องมือและแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา    
    - แบบฟอร์ม การสำรวจสภาพที่อยู่อาศัยของนักเรียน นักศึกษา    
    - แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน1-2562    
    - แบบสรุปรายงานการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน    
    - แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้าน1-2564    
         
  ฝ่ายบริหารทรัพยากร      
  งานบุคลากร      
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ    
  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน    
  แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่    
  รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพหนองแค    
  แบบฟอร์มใบลา    
    ตัวอย่างบันทึกข้อความ    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ พนักงานราชการ และ ครูอัตราจ้าง ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 58 ถึงปัจจุบัน    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ นักการ ครั้งที่1 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 58 ถึงปัจจุบัน    
    บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ    
    แบบประเมินพนักงานราชการ ครั้งที 1-2561    
    แบบฟอร์ม ID PLAN    
    แบบประเมินผลสัมฤิทธิ์ของพนักงานราชการทั่วไป    
    แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 1-2561    
    แบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่มPLC    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายบริหารสถานศึกษา    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายการสอนข้าราชการ    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายการสอนพนักงานราชการ    
    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสายการสอนครูอัตราจ้าง    
    แบบประเมินประสิทธิภาพลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)    
    แบบรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    
     
  งานพัสดุ บันทึกข้อความขอจัดซื้อจัดจ้าง    
  ขั้นตอนและตัวอย่างการหารหัส GPSC    
  ใบประมาณการราคา    
  ใบรายงานขอซื้อขอจ้าง    
  หน่วยนับ GPSC    
  รายงานขอซื้อขอจ้าง ส.1    
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และการจ้างเหมาบริการ    
    แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    
     
  งานบริหารทั่วไป ตัวอย่างบันทึกข้อความ    
         
  งานบัญชี งบทดลอง    
     
  ฝ่ายวิชาการ      
  งานหลักสูตรและการเรียนรู้ แบบฟอร์มสอนชดเชย    
  แบบฟอร์มหลังการสอน    
  บัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนพิเศษสอน (อนุมัติตัวบุคคล) 2-2558    
  แบบฟอร์มโครงการสอน2560    
  แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนการสอน2560    
    แบบรายงานผลการเข้าเรียนของนักเรียน นักศึกษา    
       
  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    
  งานวางแผนและงบประมาณ -ฟอร์มงบประมาณ และมาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ    
  -แบบฟอร์มแผน ปี 2555    
  ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3    
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗    
  -แบบฟอร์มสรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559    
  -ตัวอย่างรูปเล่มการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2557    
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง    
  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี2558    
  แบบฟอร์มโครงการ ปี2558    
  เกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 ฉบับปรับปรุง (ประกันคุณภาพภายใน)    
  เกณฑ์รางวัลศึกษาพระราชทาน    
  แบบแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์    
  แบบฟอร์มโครงการ ปี2559    
  ตัวอย่าง โครงการอบรมแผน-4-ปี    
  นโยบาย ปี 2559 ของ สอศ (ผอ.)    
  ปรัชญา วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ วิทยาลัย    
  ยุทธศาสตร์ สอศ. ปีงบประมาณ 2558    
  แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2558    
  แบบฟอร์มพระราชทาน ปี 2558    
    แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2560    
    แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของครุภัฑณ์ ปี 2560    
    แบบฟอร์ม SAR แผนก    
    แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562    
    แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของครุภัฑณ์ ปี 2561    
    แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2561    
    แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2560    
    แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2563    
    แบบฟอร์มแสดงรายละเอียดของครุภัฑณ์ ปี 2563    
    แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2562    
    แบบฟอร์ม SAR บุคคล 2562    
    แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2563    
    แบบฟอร์มโครงการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564    
    แบบฟอร์มการขอครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564    
    แบบฟอร์มขออนุญาตยืมเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563    
    แบบฟอร์มแบบฟอร์มประมาณการ สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2563    
    แบบฟอร์มขออนุญาตจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563    
    แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปี 2564    
     
  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ สผ.1    
  สผ.2    
    สผ.3    
  บันทึกข้อความสรุปขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก(แผนก)    
  บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อวัสดุฝึก(ครูผู้สอน)    
  ระเบียบการส่งเสริมผลิตผลการค้า 2549    
  ระเบียบกรมอาชีวศึกษา ว่าด้วยการส่งเสริมผลติผลในสถานศึกษา 2530    
    เอกสารประกอบการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา    
         
  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์(ว-สอศ-2)2560    
  และสิ่งประดิษฐ์ แบบรายงานการวิจัยสิ่งประดิษฐ์(ว-สอศ-3)2560    
    แบบคุณลักษณะของสิ่งประดิษฐ11ประเภท2560    
    ข้อกำหนด เกณฑ์ ผลงาน11ประเภท2560    
    หนังสือรับรองสิงประดิษฐ์2560    
    แบบเขียนแผนการตลาดบางประเภท2560    
    แบบเขียนแผนธุรกิจบางประเภท2560    
    แบบนำเสนอคุณลักษณะ2560    
    ตัวอย่างแบบนำเสนอคุณลักษณะ2560    
    องค์ความรู้ภาคภาษาอังกฤษ2560    
    ใบประมาณการจัดซื้อวัสดุจัดทำสิ่งประดิษฐ์ 2561    
    แบบฟอร์มการส่งวิจัยในชั้นเรียน