งบทดลอง    
       
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559    
  เดือนพฤศจิกายน 2559    
  เดือนธันวาคม 2559    
  เดือนมกราคม 2560    
    เดือนกุมภาพันธ์ 2560    
  เดือนมีนาคม 2560    
  เดือนเมษายน 2560    
  เดือนพฤษภาคม 2560    
  เดือนมิถุนายน 2560    
    เดือนกรกฎาคม 2560    
  เดือนสิงหาคม 2560    
  เดือนกันยายน 2560    
  รายละเอียดประกอบงบ เดือนกันยายน 2560    
         
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560    
    เดือนพฤศจิกายน 2560    
    เดือนธันวาคม 2560    
    เดือนมกราคม 2561    
    เดือนกุมภาพันธ์ 2561    
    เดือนมีนาคม 2561    
    เดือนเมษายน 2561    
    เดือนพฤษภาคม 2561    
    เดือนมิถุนายน 2561    
    เดือนกรกฎาคม 2561    
    เดือนสิงหาคม 2561    
    เดือนกันยายน 2561    
    รายละเอียดประกอบงบ เดือนกันยายน 2561    
         
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2561    
    เดือนพฤศจิกายน 2561    
    เดือนธันวาคม 2561    
    เดือนมกราคม 2562    
    เดือนกุมภาพันธ์ 2562    
    เดือนมีนาคม 2562    
    เดือนเมษายน 2562    
    เดือนพฤษภาคม 2562    
    เดือนมิถุนายน 2562    
    เดือนกรกฎาคม 2562    
    เดือนสิงหาคม 2562    
    เดือนกันยายน 2562    
    รายละเอียดประกอบงบ เดือนกันยายน 2562    
         
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 เดือนธันวาคม 2562    
    เดือนมกราคม 2563    
    เดือนกุมภาพันธ์ 2563    
    เดือนมีนาคม 2563    
    เดือนเมษายน 2563    
    เดือนพฤษภาคม 2563    
    เดือนมิถุนายน 2563    
    เดือนกรกฎาคม 2563    
    เดือนสิงหาคม 2563    
         
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563    
    เดือนพฤศจิกายน 2563    
    เดือนธันวาคม 2563    
    เดือนมกราคม 2564    
    เดือนกุมภาพันธ์ 2564    
    เดือนมีนาคม 2564    
    เดือนเมษายน 2564    
    เดือนพฤษภาคม 2564    
    เดือนมิถุนายน 2564    
    เดือนกรกฎาคม 2564    
    เดือนสิงหาคม 2564    
    เดือนกันยายน 2564    
    รายละเอียดประกอบงบ เดือนกันยายน 2564