โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษา และส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษานั้น   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค   จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างของตนเองได้ด้วยการนำองค์ความรู้ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยในแต่ละปีงบประมาณดำเนินโครงการธุรกิจ ดังนี้ 


1. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2559

2. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2560

3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2561

4. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2562

5. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2563

6. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2564