โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2559 เพื่อดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษา และส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษานั้น   ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค   จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างของตนเองได้ด้วยการนำองค์ความรู้ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยในปีงบประมาณดำเนินโครงการธุรกิจ จำนวน 3 ธุรกิจ ดังนี้ 
1. ธุรกิจ ลูกชิ้นปิ้ง NK เพื่อสุขภาพ
2. ธุรกิจ NK Coffee prince
3. ธุรกิจไรวินทร์แอร์& เซอร์วิส

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร มีรายละเอียดตามปีงบประมาณดังนี้
1.  โครงการอบรมโครงอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร
2.  ผลงานนักเรียนนักศึกษา
3.  ศึกษาดูงานตามโครงการอาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร