หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
   

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จ.สระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร  ปวช., ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ สาขาเครื่องกล, เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างเชื่อมโลหะ, การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          นอกจากนั้นยังเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระยะเวลาต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการพัฒนาอาชีพ หรือประกอบอาชีพใหม่ ดังนั้น ถ้าหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสนใจที่จะฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ติดต่อสอบถามได้ที่วิทยาลัยการอาชีพหนองแค   โทร. 036-370072 หรือ www.nci.ac.th


ชื่อหลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ช่างยนต์

 

ครูแผนกวิชาเครื่องกล

 

1. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

75 ชม.

ครูรชต  ชูก้อนทอง

 

2. การขับรถยนต์

75 ชม.

ครูศักดิ์รพี  เรืองนารี

 

3. ช่างซ่อมจักรยานยนต์

75 ชม.

ครูกฤษณะ  สิทธิ์น้อย

 

 

 

 

 

ช่างไฟฟ้า

 

ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

 

1. ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

90 ชม.

ครูสรวิชญ์  เลิศศรีพงศ์

 

2. ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

90 ชม.

ครูสรวิชญ์  เลิศศรีพงศ์

 

 

 

 

 

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

 

1. ช่างติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

75 ชม.

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

 

2. ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง

75 ชม.

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

 

3. ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

75 ชม.

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

 

4. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

75 ชม.

ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กฯ

 

4. ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ

75 ชม.

ครูรัตนชัย ดวงไฟ

 

5. การเคลือบกรอบรูปเย็น

108 อาชีพ

ครูพิสิษฐ์ พึ่งผล

 

 

 

 

 

ช่างเชื่อมโลหะ

 

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมฯ

 

1. ช่างเชื่อมเหล็กดัด

45 ชม.

ครูศุภกร ศรีแก้วอ่อน,
ครูสิทธิศักดิ์  เพชรสูงเนิน

 

2. ช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น

75 ชม.

ครูชินพันธ์  มะลาย

 

3. ช่างเชื่อมแก็สเบื้องต้น

75 ชม.

ครูอรรถโกวิท  จิตรเกาะ

 

4. ช่างเหล็กดัดมุ้งลวด

75 ชม.

ครูนิวัฒน์ จำรัสภูมิ,
 ครูทวีเกียรติ  จันทะ

 

 

 

 

 

การบัญชี

 

ครูแผนกวิชาการบัญชี

 

1. การเขียนแผนธุรกิจ

75 ชม.

ครูศักดิ์ชาย  บุญศิริเภสัช

 

2. บัญชีครัวเรือน

75 ชม.

ครูปิยะมาศ  ม่วงเปลี่ยน

 

-2-


ชื่อหลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การบัญชี

 

 

 

3.พิมพ์ดีดไทยคอมพิวเตอร์

75 ชม.

ครูนิลวรรณ  ชูก้อนทอง

 

4.พิมพ์ดีดอังกฤษคอมพิวเตอร์

75 ชม.

ครูนิลวรรณ  ชูก้อนทอง

 

5.พิมพ์ดีดไทยด้วยเครื่องพิมพ์

75 ชม.

ครูนิลวรรณ  ชูก้อนทอง

 

6.พิมพ์ดีดอังกฤษด้วยเครื่องพิมพ์

75 ชม.

ครูรัชดา  สวนเศรษฐ

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ครูแผนกวิชาคอมฯธุรกิจ

 

1. โปรแกรม MS.-Word

75 ชม.

ครูสิริกัญญา  ยอดแก้ว

 

2. โปรแกรม MS-Excel

75 ชม.

ครูปรัชญา  เพ็ชร์สิงห์

 

3. โปรแกรม MS-Power Point

75 ชม.

ครูปรัชญา  เพ็ชร์สิงห์

 

4. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

75 ชม.

ครูวัชราภรณ์  เขียนแม้น

 

5. การสร้างเวบเพจ HTML

80 ชม.

ครูลัดดาวัลย์  ดีปัญญา

 

6. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

80 ชม.

ครูกนกพร บุญนุช

 

7. โปรแกรม Photoshop

75 ชม.

ครูสุพัตรา  คุ้มสุวรรณ

 

8.ซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์

75 ชม.

ครูวันรบ  ศรีเมฆ

 

9.การสร้างเว็บเพจ Dremaver

75 ชม.

ครูกนกพร บุญนุช

 

 

 

 

 

คหกรรมศาสตร์

 

ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัย

 

1. ศิลปประดิษฐ์ ได้แก่ กุหลาบผ้าขนหนู,สุนัขของชำร่วย,ช่อดอกไม้ติดเสื้อ, แจกันบอลเชฟ

หลากหลาย   -75 ชม.

ครูเฉลิม  บัวคล้าย,          ครูสมหญิง  ดีปัญญา

 

2. ขนมแบเกอรี่ ได้แก่ คัพเค้ก, คุ๊กกี้,     แยมโรล,ฟรุตเค้ก

หลากหลาย
- 75 ชม.

ครูกาญจนา โพธิ์มาก,
ครูพรทิพย์  คำหวาน,
ครูมัทนา ทองชาติ,
ครูสุกัญญา พัฒนประดิษฐ์

 

3. การถนอมอาหาร

หลากหลาย
-75 ชม.

-

 

4. การถักโคเช (หมวก/ผ้าพันคอ/เสื้อ/     กิ๊บติดผม/ดอกไม้)

หลากหลาย
-75 ชม.

ครูรัชดา สวนเศรษฐ์

 

5. การจับจีบผ้าบนโต๊ะ

หลากหลาย
-75 ชม.

ครูเอกพล หาดทวายการ

 

6. ช่างเสริมสวยสตรี (การแต่งหน้าเบื้องต้น)

หลากหลาย
-75 ชม.

-

 

 

7. ศิลปะพื้นบ้านที่ทำจากไม้

หลากหลาย
-75 ชม.

ครูสุชาติ ธนเศรษฐ์

 

 

-3-

ชื่อหลักสูตรระยะสั้น

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ภาษาต่างประเทศ

 

 

 

1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน เพื่อการทำงานต่างประเทศ

80 ชม.

ครูรสรินทร์ อัศวิบูลย์พันธ์

 

2.การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

80 ชม.

ครูณิชา  แสงรัตนวงศ์

 

   

 

       
       
      <<กลับหน้าหลัก>>
     
     
       
   
update : 24 /05/ 55