หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
แผนกวิชาเครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดการเรียนการสอน 2  หลักสูตร คือ   
    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เปิดการเรียนการสอน 1  ประเภทวิชา 2  สาขางาน
คือ  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ รับนักเรียนในระบบปกติและระบบเทียบโอน
     หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)เปิดการเรียนการสอน 1 ประเภทวิชา 2  สาขาวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า และสาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา รับนักเรียนในระบบปกติและระบบเทียบโอน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ปรัชญาแผนก
  ก้าวทันเทคโนโลยี ใฝ่ดีมีคุณธรรม
   
 

วิสัยทัศน์แผนก

  มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมรศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ใช้ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
update :15/01/ 56
 

กลับหน้าหลัก