วันที่ 26 กันยายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคโดยงานโครงการพิเศษและบริการชมุชนและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ"การบริการตรวจสภาพ ดูแล และบำรุงรักษา จักรยานพระราชทานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559" ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตรวจสภาพ ดูแล บำรุงรักษา จักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงพระราชทานแก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ ณ โรงเรียนในเขตอำเภอหนองแคและอำเภอวิหารแดง