วันที่ 14 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ดำเนิน"โครงการประชุมหารือแนะแนวการศึกษาสาขาวิชาชีพ" เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและนโยบายของวิทยาลัยฯให้กับโรงเรียนเครือข่ายทราบ