วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค นายจำนง ตะวะนิตย์ รองผู้อำนวยการ และ นายยอดโดม เกษมสุข เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคิดคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ รุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด