วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายประเวศ ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18,21-22 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเกียริจาก ท่าน ผอ. ไสว สีบูจันดี จาก วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ท่าน รองผู้อำนวยการ อุดมศักดิ์ มีสุข อาจารย์ นงนุช เดชพิทักษ์ และ อาจารย์สุรชัย บุญโสภณ จาก วท.สะบุรี เป็นคณะผู้ประเมินคุณภาพในครั้งนี้ ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ขอยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงตัวแทนชุมชน และผู้ปกครอง และกราบขอบพระคุณ ทุกๆคำติชม และคำแนะนำ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต่อไป  ในการรับประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา ครั้งนี้ ผลการประเมินไม่เป็นทางการ มี 31 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ อยู่ระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับพอใช้ และ 3 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ภาพรวมอยู่ในระดับดี