วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในทุกวันพุธ เวลา 14.10 - 16.10 น. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ สู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรายวิชา ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค