วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบถึงกฎระเบียบของสถานศึกษา มีความคุ้นเคยกับสถานศึกษา มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีคุณธรรม จริยธรรม ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ พฤติกรรมไปในทางที่ดี ณ ห้องประชุม ชั้น4 อาคารวิทยบริการ (ศรีปทุม)