วันที่ 10 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร่วมกับบริษัท SPE เอ็นเตอร์ไพร์ จำกัดและสภาหอการค้าจังหวัดปทุมธานี ในการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาทวิภาคีที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในสถานประกอบการ