วันที่ 26 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้จัดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เข้าร่วมประชุม และจัดแสดงผลงานของแต่ละชมรมวิชาชีพ