วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน (Education to Employment : Vocational Boot Camp) ครั้งที่ 1 รายวิชา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Computer Program to Create animation) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค