วันที่ 29 กันยายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคทำการประชาสัมพันธ์การศึกษา โดยท่านอาจารย์ประจำแต่ละแผนกวิชา ได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค  ไปแจกยังนิคมแฟคตอรี่แลนด์ จ.อยุธยา และโรงงานต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงานในการปรับวุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช. และปวส. ในสาขาต่างๆ