วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความรักและหวงแหนในความเป็นไทย