วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 เมษายน 2562 นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และนางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2562 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ดำเนินการรับรายงานตัวและจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 รอบที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ นางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษฯพร้อมคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา "ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562" <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยคณะผู้บริหาร งานศูนย์บ่มเพาะฯ และครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนางพันทา สวัสดี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ณ ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์จากที่ว่าการอำเภอหนองแค-หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับชาติ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ จัดโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2561 <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานตามโครงการการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ธุรกิจขายตรง และเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ ณ บริษัท จอย แอนด์ คอยท์ คอเปอเรชั่น จำกัด <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินการโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ และ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรีี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จังหวัดสระบุรี นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนเดินทางไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กทม. <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ , งานแนะแนว และงานหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรม หนองเสือนิทรรศ ณ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัด ปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 30 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ,งานแนะแนว และงานหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมกิจกรรม สรกิจนิทรรศ ณ โรงเรียนหนองแค”สรกิจพิทยา”<<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้ติดตาม จากโรงเรียนเครือข่าย และ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพหนองแคและโรงเรียนเครือข่าย 3 โรงเรียน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ,งานศูนย์บ่มเพาะฯ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการ นำนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ,งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระบุรี ณ บริเวณวัดหนองสีดา อำเภอหนองแซง สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และฝ่ายวิชาการ งานทวิภาคี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคีที่จะออกฝึกงานกับมูลนิธิเฟืองพัฒนา นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรม Big cleaning day 5 ส และกิจกรรมรณรงค์การร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 22 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการประเมินนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 22 และ วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษา <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางวัชราภรณ์ เขียนแม้น ครู ค.ศ.2 และนางสาวณัฐสุดา อาญาสิทธิ์ บุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 16 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ณ หมู่บ้านสวนกล้วย ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี รี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และงานหลักสูตรระยะสั้น จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้กับประชาชน <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 14 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และงานหลักสูตรระยะสั้น จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 ให้กับประชาชน ณ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกับแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโครต รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562 ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดย นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์การค้าเดอะ ฮับ รังสิต ปทุมธานี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคนำโดยนายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับแผนกวิชาเครื่องกล (ช่างยนต์) เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน "อาชีวะอาสาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562" ณ ปั๊มน้ำมันดุสิตาปิโตรเลียม ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 24 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาค ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 “ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 21 ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 18 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งระเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ระดับภาพกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึก อาคารวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และสมาชิก อวท. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงาน และส่งชิ้นงานเข้าร่วมประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกับ บริษัท จอย แอนด์ คอยม์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดโครงการอบรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของธุรกิจขายตรงและเทคนิคปฏิบัติการค้าปลีกสมัยใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 7 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการและนำผลงานเข้าประกวด ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการประชุมครูแนะแนวเครือข่ายและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้สนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าต้อนรับครูแนะแนวเครือข่าย จำนวน 21 สถานศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
   

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค <<เพิ่มเติม>>

       
    วันที่ 4 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก บริษัทนำศิลป์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ และเข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ในวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ และสนามศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยนายธาตรี พิลูลมณฑา และคณะผู้บริหาร ร่วมจัดกิจกรรมแจกค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักเรียนจำนวนคนละ230 บาทในระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3 ณ บริเวณโดม วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และสมาชิก อวท. ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องการสร้างความเข้าใจ และแนวทางในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดย ท่านสงวน บุญปิยทัศน์ อดีตรองอธิบดี กรมอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย นายวิเชียร ยตะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมงานมอบหลังคาถาวรอาคารเรียน ๐๑๗ ให้กับโรงเรียนวัดลำบัว ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มอบโดยบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สาขาหนองแค และนำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ร่วมกิจกรรมตามโครงการทำดีมีธรรม ในครั้งนี้ด้วย <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการครู นายยุทธศาสตร์ น้อยศรี และ นายศักดิศาสตร์ บุตรสุรินทร์ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 29 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ รุ่น 318 โดยมี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 25 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีรับมอบ สื่อเพื่อการศึกษา รถยนต์เพื่องานฝึกระบบไฟฟ้ารถยนต์ และเครื่องยนต์อีซูซุ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอหนองแค จ.สระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 19 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการวิทยาลัย โดยมี ดร.เพ็ญภา ศรีเงินดี เป็นประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ และคณะกรรมการวิทยาลัยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ หน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 16 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และร่วมยินดีต้อนรับ นางพันทา สวัสดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสนามกีฬาเทศบาล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมสนามกีฬาเทศบาล ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ นางสาวมะลิลา เหลือผล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ และคณะครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามผู้เรียน (SMIS) รุ่น 1 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 637 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 10 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา งานทวิภาคี และนักศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 9 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ จัดโครงการประชุมพิจารณาหนังสือเรียน (ปวช.) คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และหัวหน้าสาขางาน ภาคเรียนที่ 2 /2561 ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์ <<เพิ่มเติม>>
       
    วันที่ 5 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจาก นายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบสถานศึกษา โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค <<เพิ่มเติม>>