วันที่ 20 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โดย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอนรับ คณะกรรมการติดตามผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค