วันที่ 24 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค งานโครงการพิเศษ ได้จัดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix it Center ) Thailand 4.0 ในระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก จังหวัดสระบุรี