วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้รับเกียรติจากคณะนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสถานศึกษาต้นแบบ โดย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอนรับ ณ ห้องประชุม ม.ร.ว. จวง สนิทวงศ์