วันที่15 พฤษภาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำชี้แนะ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยเป็นอย่างมาก