เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 งานหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น วิชาศิลปประดิษฐ์ และวิชาเบเกอรี่ ณ ห้องลีลาวดี เพื่อให้ประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมอาชีพนำไปประกอบอาชีพได้จริง และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว