แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการ 2556
แผนปฏิบัติราชการ 2557
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2554
รายงานการประเมินตนเอง 2555
รายงานการประเมินตนเอง 2556
รายงานการประเมินตนเอง 2557
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 

 
 

   
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลโครงการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง(Brain-based Learning)>>> คลิกดูรายละเอียด<<<14/03/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<31/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 2559-2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<28/12/59)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<26/12/59)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<23/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งครู >>> คลิกดูรายละเอียด<<<22/12/59)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร >>> คลิกดูรายละเอียด<<<16/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<16/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<28/11/59)
  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ประจำปีงบประมาณ 2560>>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/11/59)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) >>> คลิกดูรายละเอียด<<<17/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง >>> คลิกดูรายละเอียด<<<07/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
 

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2559>>> คลิกดูรายละเอียด<<<13/10/59)

  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/12/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับขี่ปลอดภัยผู้ใช้รถจักรยานยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/11/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/11/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักครู 5 ยูนิต>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (02/10/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2558 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (23/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (23/09/58)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/09/58)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปฏิบัติงานวิจัยฯและงานประกันคุณภาพการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (21/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (15/09/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (14/09/58)
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (31/08/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (31/08/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/08/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/08/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด - ปิด โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน(Sport Day) ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/08/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (07/08/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (07/08/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การรับสมัคร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/07/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/07/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 12 "สระบุรีเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) COMMONRAIL>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/06/58
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (29/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการขยายบทบาทศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่2>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (17/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (11/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง และวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (11/06/58)
  ประกาศ เรื่อง ปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาภาคปกติและทวิภาคีในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (29/05/58)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา">>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา2558(เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/05/58)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯ โดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคนขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (15/05/58)
  ประกาศ เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและตารางลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (14/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (06/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (06/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี กลุ่มผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/04/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/04/58)
  ประกาศ การประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นของนักเรียน นักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/58 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/04/58)
  เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา 2558 >> << (20/04/58)