ประกาศ เรื่อง รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนโควตา ระดับชั้น ปวช. และเอกสารสำหรับการรายงานตัวนักเรียนโควตา ระดับชั้น ปวช.>>> คลิกดูรายละเอียด <23/12/64)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <18/11/64)
  ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร>>> คลิกดูรายละเอียด <12/11/64)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <08/11/64)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <28/10/64)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-ปวส.2 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564>>> คลิกดูรายละเอียด <19/10/64)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร >>> คลิกดูรายละเอียด <08/10/64)
  ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) >>> คลิกดูรายละเอียด <06/08/64)
  เผยแพร่เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง แบบฟอร์มรายงานการนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ>>> คลิกดูรายละเอียด <25/06/64)
  เผยแพร่เอกสารดาวน์โหลด เรื่อง หลักการและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู>>> คลิกดูรายละเอียด <22/06/64)
  ประกาศ เรื่อง ตารางการปฐมนิเทศเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/64)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ภาคปกติ) >>> คลิกดูรายละเอียด <08/05/64)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <26/04/64)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกพิธีซ้อมและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <26/04/64)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 และ ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 >>> คลิกดูรายละเอียด <17/03/64)
  ประกาศ เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <15/03/64)
  ประกาศ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <02/03/64)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <05/02/64)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <23/12/63)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา>>> คลิกดูรายละเอียด <23/12/63)
  ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19>>> คลิกดูรายละเอียด <22/12/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทวิศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <09/12/63)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อเตรียมพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <16/11/63)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนภาษาอังกฤษและครูพิเศษสอนช่างไฟฟ้ากำลัง>>> คลิกดูรายละเอียด <16/11/63)
  ประกาศ เรื่อง ครุภัณฑ์เครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์>>> คลิกดูรายละเอียด <06/11/63)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <03/11/63)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <30/10/63)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)>>> คลิกดูรายละเอียด <28/10/63)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <27/10/63)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <22/10/63)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/63)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/63)
  ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) >>> คลิกดูรายละเอียด <14/10/63)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 >>> คลิกดูรายละเอียด <05/10/63)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564>>> คลิกดูรายละเอียด <05/10/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <15/09/63)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร >>> คลิกดูรายละเอียด <15/09/63)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดเขียนแผนธุรกิจประจำปี 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <14/09/63)
  ประกาศ เรื่อง การเปิดสถานศึกษา On - site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น)>>> คลิกดูรายละเอียด <13/08/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดพื้นความรู้) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <07/08/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ทวิศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ขาดการติดต่อ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดพื้นความรู้) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <22/07/63)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <08/06/63)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563และกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <08/06/63)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับระเบียนแสดงผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (อนุมัติจบภาคฤดูร้อน)>>> คลิกดูรายละเอียด <27/05/63)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด>>> คลิกดูรายละเอียด <22/05/63)
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <22/05/63)
  ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 )>>> คลิกดูรายละเอียด <14/05/63)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2563 ) >>> คลิกดูรายละเอียด <14/05/63)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (จบไม่พร้อมรุ่น)>>> คลิกดูรายละเอียด <10/04/63)
  ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1>>> คลิกดูรายละเอียด <09/04/63)
  ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติการปรับแก้แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการบัญชี แบบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <03/04/63)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <03/04/63)
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <01/04/63)
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
  ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) >>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
  ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
  ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
  ประกาศ เรื่อง แนวทางการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/63)
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <19/03/63)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <17/03/63)
  ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 >>> คลิกดูรายละเอียด <17/03/63)
  ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2563(ซ) การซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <16/03/63)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <16/03/63)
  ประกาศ เรื่อง เชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/63)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและกำหนดราคากลาง >>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/63)
  ประกาศ เรื่อง แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)>>> คลิกดูรายละเอียด <02/03/63)
  ประกาศ เรื่อง แจ้งหนังสือประทับตราสำนักงาน ก.ค.ส. >>> คลิกดูรายละเอียด <02/03/63)
  ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <27/02/63)
  ประกาศ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <27/02/63)
  ประกาศ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <21/02/63)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <20/02/63)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการซ้อมและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <14/02/63)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/63)
  ประกาศ เรื่อง รายวิชากิจกรรมที่เปิดลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน และกำหนดการซ่อมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/63)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา2562 และกำหนดการซ้อม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <07/02/63)
  ประกาศ เรื่อง การนับชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้นับเป็นชั่วโมงปฏิบัติงานในตำแหน่งครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว21/2560>>> คลิกดูรายละเอียด <06/02/63)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <23/01/63)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <22/01/63)
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อมในการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <10/01/63)
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย "การเขียนแผนและปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค">>> คลิกดูรายละเอียด <21/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <18/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้น ปวช. รุ่น 1/2560(6/2562) และปวส. รุ่น 1/2561(4/2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <18/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง รายชื่อเตรียมประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <16/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2562(เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <16/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 และมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง ครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมหน้าเสาธง อบรมคุณธรรม จริยธรรมและแจ้งข่าวสาร >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง ดำเนินกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม รักษาศีล >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
  คำสั่ง เรื่อง ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในทุกวันพระของแต่ละเดือน >>> คลิกดูรายละเอียด <11/10/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <10/10/62)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <25/09/62)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <23/09/62)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่4) >>> คลิกดูรายละเอียด <26/08/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสนับสนุนสถานศึกษาดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดและอบายมุข เพื่อมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง/มีคุณธรรม>>> คลิกดูรายละเอียด <20/08/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา ภายใต้โครงการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/08/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2562 การเลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ชุดใหม่ ดำเนินงานปีการศึกษา 2563>>> คลิกดูรายละเอียด <2008/62)
  ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดการติดต่อ) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่4)>>> คลิกดูรายละเอียด <15/08/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <26/07/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 67พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว>>> คลิกดูรายละเอียด <23/07/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ>>> คลิกดูรายละเอียด <10/07/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารและเตรียมความพร้อมในการนิเทศสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการอนุกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <09/07/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(แก้ไขและเพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <09/07/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา (ขาดพื้นความรู้) ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่3)>>> คลิกดูรายละเอียด <05/07/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารและเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินผลการเรียน อ้างถึงระเบีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556>>> คลิกดูรายละเอียด <21/06/62)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <20/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน "ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 22" ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <18/06/62)
  ประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณของการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและระดับดีมาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)>>> คลิกดูรายละเอียด <11/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น "พิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง" ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <06/06/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุน คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่3ประจำปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุแลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่1และ2 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่2 >>> คลิกดูรายละเอียด <25/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯโดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง การปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <21/05/62)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่ง แม่บ้าน>>> คลิกดูรายละเอียด <16/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 >>> คลิกดูรายละเอียด <10/05/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562" และกำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <23/04/62)
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู>>> คลิกดูรายละเอียด <29/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 และจำหน่ายเครื่องแบบชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <29/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงสกรานต์ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ทวิศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม"รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงสกรานต์ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง เอกสารอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <08/03/62)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวส.2>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/62)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวช.3>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ตกค้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <21/02/62)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <18/02/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ฉบับแก้ไข>>> คลิกดูรายละเอียด <18/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2)>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <07/02/62)
  ประกาศ เรื่อง การปิดรับการลงชื่อนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <01/02/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(แก้ไข)>>> คลิกดูรายละเอียด <31/01/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ทวิศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <29/01/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <24/01/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบโควตาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <15/01/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <08/01/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <29/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูแนะแนวร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาชีพและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้สันบสนุนการศึกษาสายอาชีพ>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <26/11/61)
  ประกาศ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ >>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ>>> คลิกดูรายละเอียด <<02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานกลึงเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<12/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2/2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>>> คลิกดูรายละเอียด <<01/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทวิศึกษา ม.4 ม.5 และม.6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-ปวส.2(ภาคปกติ) และปวส.2สาขางานการบัญชี(ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 (ภาคปกติ) >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์เข้าร่วมพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ2สี) >>> คลิกดูรายละเอียด <<10/08/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/08/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่3) >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/08/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” >>> คลิกดูรายละเอียด <<16/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร >>> คลิกดูรายละเอียด <<16/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมจัดทำแฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง >>> คลิกดูรายละเอียด <<05/07/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/07/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<02/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาคุณะรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) >>> คลิกดูรายละเอียด <<13/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(รุ่นที่ 1/2561) >>> คลิกดูรายละเอียด <<08/06/61)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/06/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<31/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <<23/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <<22/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<18/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/05/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <<08/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายการสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นนักเรียน นักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 1/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่คู่มือแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และ แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) >>>ดาวน์โหลดเอกสาร <<02/05/61)
  ประกาศ เรื่อง นโยบายวิทยาลัยการอาชีพปลอดบุหรี่ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯ โดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561" และกำหนดการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561" >>> คลิกดูรายละเอียด <<30/04/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<28/03/61)
  ประกาศ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<15/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<13/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560>>> คลิกดูรายละเอียด <<13/03/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/03/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )>>> คลิกดูรายละเอียด <<13/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,250 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<07/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<29/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศีกษาและเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด >>> คลิกดูรายละเอียด <<24/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,250 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<23/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศีกษาและเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด>>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/01/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Open House เปิดบ้านสานสัมพันธ์สร้างฝันสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/01/61)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 ภาคปกติ ฉบับแก้ไข>>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/01/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/01/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)>>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/12/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<28/11/60)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 300 W AC Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<23/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 300 W DC Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/11/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<14/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>> คลิกดูรายละเอียด <<<14/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ครู)>>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/11/60)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบของนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <<<09/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<03/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด <<<16/10/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/08/60)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/08/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<11/08/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/08/60)
  ประกาศ เรื่อง ให้ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/08/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<24/07/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<07/07/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร >>> คลิกดูรายละเอียด <<<29/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร>>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/06/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด <<<13/06/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<01/06/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<01/06/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<30/05/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<26/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<17/05/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <<<08/05/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/05/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2560>>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/04/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวส.2>>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/04/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวช.3>>> คลิกดูรายละเอียด<<<04/04/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลโครงการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง(Brain-based Learning)>>> คลิกดูรายละเอียด<<<14/03/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<31/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 2559-2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<28/12/59)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<26/12/59)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<23/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งครู >>> คลิกดูรายละเอียด<<<22/12/59)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร >>> คลิกดูรายละเอียด<<<16/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<16/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<28/11/59)
  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ประจำปีงบประมาณ 2560>>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/11/59)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) >>> คลิกดูรายละเอียด<<<17/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง >>> คลิกดูรายละเอียด<<<07/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
 

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2559>>> คลิกดูรายละเอียด<<<13/10/59)

  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/12/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับขี่ปลอดภัยผู้ใช้รถจักรยานยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/11/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/11/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักครู 5 ยูนิต>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (02/10/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2558 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (23/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (23/09/58)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/09/58)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปฏิบัติงานวิจัยฯและงานประกันคุณภาพการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (21/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (15/09/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (14/09/58)
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (31/08/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (31/08/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/08/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/08/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด - ปิด โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน(Sport Day) ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/08/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (07/08/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (07/08/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การรับสมัคร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/07/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/07/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 12 "สระบุรีเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) COMMONRAIL>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/06/58
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (29/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการขยายบทบาทศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่2>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (17/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (11/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง และวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (11/06/58)
  ประกาศ เรื่อง ปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาภาคปกติและทวิภาคีในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (29/05/58)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา">>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา2558(เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/05/58)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯ โดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคนขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (15/05/58)
  ประกาศ เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและตารางลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (14/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (06/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (06/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี กลุ่มผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/04/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/04/58)
  ประกาศ การประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นของนักเรียน นักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/58 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/04/58)
  เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา 2558 >> << (20/04/58)