แผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติการ 2556
แผนปฏิบัติราชการ 2557
แผนปฏิบัติราชการ 2558
แผนปฏิบัติราชการ 2559
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง 2554
รายงานการประเมินตนเอง 2555
รายงานการประเมินตนเอง 2556
รายงานการประเมินตนเอง 2557
ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประเภท
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
ข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556
แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 2552-2554
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 2554-2558

การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับการประกันคุณภาพ

สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2554
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2555
สรุปผลการประเมินผู้บริหาร ประจำปี 2556
เว็บไซตงาน
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
งานสื่อการเรียนการสอน
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เว็บไซต์แผนก
สามัญสัมพันธ์
อาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี
 
ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

ศูนย์ซ่อมโทรศัพมือถือ

 

 

  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562" และกำหนดการโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <23/04/62)
 

  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู>>> คลิกดูรายละเอียด <29/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 และ ปวส.1 และจำหน่ายเครื่องแบบชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <29/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงสกรานต์ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ทวิศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม"รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ช่วงเทศกาลสงสกรานต์ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <20/03/62)
  ประกาศ เรื่อง เอกสารอบรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <08/03/62)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวส.2>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/62)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวช.3>>> คลิกดูรายละเอียด <04/03/62)
  ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ตกค้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <21/02/62)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <18/02/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) ฉบับแก้ไข>>> คลิกดูรายละเอียด <18/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2)>>> คลิกดูรายละเอียด <13/02/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <07/02/62)
  ประกาศ เรื่อง การปิดรับการลงชื่อนักเรียน นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <01/02/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562(แก้ไข)>>> คลิกดูรายละเอียด <31/01/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ทวิศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <29/01/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <24/01/62)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบโควตาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา2562>>> คลิกดูรายละเอียด <15/01/62)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <08/01/62)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <29/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกแคเกมส์ครั้งที่ 21” ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการครูแนะแนวร่วมประชุมหารือแนวทางการศึกษาต่อสาขาวิชาชีพและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูผู้สันบสนุนการศึกษาสายอาชีพ>>> คลิกดูรายละเอียด <28/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562>>> คลิกดูรายละเอียด <26/11/61)
  ประกาศ เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <14/11/61)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ >>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับย่อ>>> คลิกดูรายละเอียด <02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ>>> คลิกดูรายละเอียด <<02/11/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานกลึงเบื้องต้นพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<12/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา2/2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<10/10/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562>>> คลิกดูรายละเอียด <<01/10/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ทวิศึกษา ม.4 ม.5 และม.6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1-ปวส.2(ภาคปกติ) และปวส.2สาขางานการบัญชี(ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561 (ภาคปกติ) >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/09/61)
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนคณะครู อาจารย์เข้าร่วมพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ2สี) >>> คลิกดูรายละเอียด <<10/08/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/08/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่3) >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/08/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” >>> คลิกดูรายละเอียด <<16/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร >>> คลิกดูรายละเอียด <<16/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมจัดทำแฟ้มเอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง >>> คลิกดูรายละเอียด <<05/07/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่2) >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/07/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค และตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<02/07/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาคุณะรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <25/06/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) >>> คลิกดูรายละเอียด <<13/06/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศและลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์(รุ่นที่ 1/2561) >>> คลิกดูรายละเอียด <<08/06/61)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/06/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<31/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง และพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<25/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด <<23/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <<22/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<18/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/05/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <<08/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ของครูสายการสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นนักเรียน นักศึกษา เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่น 1/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<03/05/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่คู่มือแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และ แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) >>>ดาวน์โหลดเอกสาร <<02/05/61)
  ประกาศ เรื่อง นโยบายวิทยาลัยการอาชีพปลอดบุหรี่ของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯ โดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<01/05/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561" และกำหนดการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561" >>> คลิกดูรายละเอียด <<30/04/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<28/03/61)
  ประกาศ เรื่อง เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<15/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<13/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560>>> คลิกดูรายละเอียด <<13/03/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/03/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และกำหนดการซ้อมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<06/03/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )>>> คลิกดูรายละเอียด <<13/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,250 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<07/02/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561>>> คลิกดูรายละเอียด <<29/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศีกษาและเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด >>> คลิกดูรายละเอียด <<24/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 1,250 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>>> คลิกดูรายละเอียด <<23/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศีกษาและเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด>>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/01/61)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Open House เปิดบ้านสานสัมพันธ์สร้างฝันสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/01/61)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 ภาคปกติ ฉบับแก้ไข>>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/01/61)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ >>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/01/61)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2)>>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/01/61)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอาชีวอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการแข่งกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/12/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/12/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<28/11/60)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 300 W AC Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<23/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า 300 W DC Machine ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/11/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<14/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>> คลิกดูรายละเอียด <<<14/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ครู)>>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/11/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร>>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/11/60)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการอนุมัติจบของนักเรียน นักศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด <<<09/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<03/11/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด <<<16/10/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/08/60)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<22/08/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<11/08/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน >>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/08/60)
  ประกาศ เรื่อง ให้ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<10/08/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<24/07/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<07/07/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร >>> คลิกดูรายละเอียด <<<29/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ และเจ้าหน้าที่งานบุคลากร>>> คลิกดูรายละเอียด <<<27/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างแผนกช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/06/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<15/06/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด <<<13/06/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด <<<01/06/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<01/06/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (ช่างยนต์) >>> คลิกดูรายละเอียด <<<30/05/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด <<<26/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<17/05/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน>>> คลิกดูรายละเอียด <<<08/05/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง>>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/05/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2560>>> คลิกดูรายละเอียด <<<05/05/60)
  ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1>>> คลิกดูรายละเอียด <<<19/04/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวส.2>>> คลิกดูรายละเอียด <<<04/04/60)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา(v-net) ระดับชั้น ปวช.3>>> คลิกดูรายละเอียด<<<04/04/60)
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลโครงการพัฒนาและขยายแนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง(Brain-based Learning)>>> คลิกดูรายละเอียด<<<14/03/60)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<31/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 2559-2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ๋สอบ V-net ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/01/60)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<28/12/59)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<26/12/59)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<23/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งครู >>> คลิกดูรายละเอียด<<<22/12/59)
  ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร >>> คลิกดูรายละเอียด<<<16/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ >>> คลิกดูรายละเอียด<<<16/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 >>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/12/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<28/11/59)
  ประกาศ เรื่องแนวทางการดำเนินงานประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)ประจำปีงบประมาณ 2560>>> คลิกดูรายละเอียด<<<24/11/59)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) >>> คลิกดูรายละเอียด<<<17/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง >>> คลิกดูรายละเอียด<<<07/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>> คลิกดูรายละเอียด<<<01/11/59)
 

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2/2559>>> คลิกดูรายละเอียด<<<13/10/59)

  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/12/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับขี่ปลอดภัยผู้ใช้รถจักรยานยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/11/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน>>> คลิกดูรายละเอียด<<<09/11/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักครู 5 ยูนิต>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (02/10/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานขับรถ >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์ >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการดิจิตอลและไมโครคอนโทรลเลอร์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (28/09/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แนะแนวการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ 2/2558 ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (23/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (23/09/58)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการปิดเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/09/58)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพหนองแค>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือปฏิบัติงานวิจัยฯและงานประกันคุณภาพการศึกษา>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (21/09/58)
  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (15/09/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (14/09/58)
  ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (31/08/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (31/08/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/08/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/08/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด - ปิด โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน(Sport Day) ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/08/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างยนต์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (07/08/58)
  ประกาศ เรื่อง การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวนักเรียน แผนกวิชาไฟฟ้าและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (07/08/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การรับสมัคร คัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58)
  ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน : การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/07/58
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/07/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (22/07/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 12 "สระบุรีเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) COMMONRAIL>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (08/07/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/06/58
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (29/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100%>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการขยายบทบาทศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2558 ระยะที่2>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (17/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (16/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (11/06/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู พิธีบวงสรวง พิธีไหว้ครูช่าง และวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (11/06/58)
  ประกาศ เรื่อง ปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาภาคปกติและทวิภาคีในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (29/05/58)
  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาภาคปกติ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ "กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา">>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน นักศึกษา >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (26/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา(ภาคปกติ)ประจำปีการศึกษา2558(เพิ่มเติม)>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (25/05/58)
  ประกาศ เรื่อง มาตรการการสวมหมวกนิรภัย 100% การเข้า-ออกวิทยาลัยฯ โดยรถจักรยานยนต์และปฏิบัติตามนโยบายของวิทยาลัยฯ>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (19/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคนขับรถ>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (18/05/58)
  ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (15/05/58)
  ประกาศ เรื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและตารางลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (14/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (06/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (06/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี กลุ่มผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งหน้าที่เวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยฯและควบคุมความประพฤติตามจุดเสี่ยงของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 1/2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558>>> คลิกดูรายละเอียด<<< (01/05/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/04/58)
  ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งครู เป็นครูที่ปรึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (30/04/58)
  ประกาศ การประเมินความรู้และประสบการณ์เบื้องต้นของนักเรียน นักศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/58 >>> คลิกดูรายละเอียด<<< (27/04/58)
  เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา 2558 >> << (20/04/58)