<<กลับสู่หน้าหลัก>>
 
 
 
     
 
 
 

แผนผังวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
1. ป้อมยามรักษาการ
2 . พระพุทธรูป – พระวิษณุ
3 . ห้องประชาสัมพันธ์
4 . โรงอาหาร
5 . อาคารศูนย์วิทยาบริการ และห้องอินเตอร์เน็ต
6 . อาคารอำนวยการ และอาคารพณิชยกรรม
7 . สนามลานกีฬา
8 . อาคารช่างอุตสาหกรรม
9 . ห้องพักครูเวร
10 . อาคารช่างเทคนิคพื้นฐาน
11 . อาคาร งานอาคารสถานที่
12 . โรงจอดรถ
13 . อาคารบ้านพัก
14. ห้องน้ำชาย
15. ห้องน้ำหญิง