วิชาการดี                               ฝีมือเยี่ยม
เปี่ยมคุณธรรม                      สร้างสรรค์สังคม
   
 

อัตลักษณ์ : บริการเด่น

 

เอกลักษณ์ : มีน้ำใจ ใฝ่บริการ

 
 
   
    มุ่งผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีสมรรถนะก้าวทันเทคโนโลยี ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ
   
 
     
   

1.พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการกับตลาดแรงงาน

    2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    3. พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตรงตามคุณวุฒิวิชาชีพ
    4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 
   
     
       1.นักเรียน/ นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ทำความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถปฏิเสธอบายมุขและยาเสพติด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความคิด มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมมรู้จักประกอบสัมมาอาชีพ
     

  2. คนไทยทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกอบรมทักษะอาชีพได้ตลอดชีวิต ตามความต้องการของผู้เรียนมีการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

     

  3. วิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

     

  4. วิทยาลัยดำเนินการให้ครู-อาจารย์ผู้บริการได้รับการพัฒนาให้มีใบประกอบวิชาชีพ

     

  5. สนับสนุนให้ใช้การเรียนการสอนเทคโนโลยี และเครื่องสารสนเทศที่มีคุณภาพ

     

  6. สนองจุดเน้น 9 ประการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บังเกิดในรูปธรรมที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

       
     
       
      แผนยุทธศาสตร์ 2555
             
             
             
          <<กลับหน้าหลัก>>