คุณธรรมเด่น เน้นความรู้ คู่อาชีพ
   
 

อัตลักษณ์ : วินัยดี มีจิตอาสา

 

เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

 
 
   
    มุ่งมั่นจัดอาชีวศึกษา พัฒนาคุณธรรม สู่ความเป็นเลิศ
   
 
     
   

1. จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

    2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
    3. วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ
    4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    5. สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
 
   
     
       1.นักเรียน/ นักศึกษา ได้รับการเรียนรู้ทำความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถปฏิเสธอบายมุขและยาเสพติด ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความคิด มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมมรู้จักประกอบสัมมาอาชีพ
     

  2. คนไทยทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกอบรมทักษะอาชีพได้ตลอดชีวิต ตามความต้องการของผู้เรียนมีการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

     

  3. วิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

     

  4. วิทยาลัยดำเนินการให้ครู-อาจารย์ผู้บริการได้รับการพัฒนาให้มีใบประกอบวิชาชีพ

     

  5. สนับสนุนให้ใช้การเรียนการสอนเทคโนโลยี และเครื่องสารสนเทศที่มีคุณภาพ

     

  6. สนองจุดเน้น 9 ประการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บังเกิดในรูปธรรมที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

       
     
       
      แผนยุทธศาสตร์ 2555
             
             
             
          <<กลับหน้าหลัก>>