หลักสูตรการเรียนการสอน
     
   

การจัดการเรียนการสอน
          การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยการอาชีพหนองแค เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ
          1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)
          รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้
          1.1  รูปแบบปกติ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดยครูอาจารย์ในสถานศึกษาให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล้วได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          1.2  รูปแบบทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อจบหลักสูตรแล้วได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมกับประกาศนียบัตรการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
          1.3  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
          รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ปี มีการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้
          2.1  รูปแบบปกติ  เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะในสถานศึกษาโดยครูในสถานศึกษาให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา เมื่อศึกษาสำเร็จ หลักสูตรแล้วได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          2.2  รูปแบบทวิภาคี  เป็นการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาจัดการสอนวิชาพื้นฐานและวิชาชีพพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอนด้านทฤษฎีที่จำเป็นและสอดคล้องต่อการฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ส่วนสถานประกอบการรับผิดชอบในส่วนการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา เมื่อศึกษาสำเร็จหลักสูตรแล้วได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และใบรับรองการฝึกงานจากสถานประกอบการเช่นเดียวกับการเรียนในรูปแบบปกติ
          2.3  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
การจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน
การจัดการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้
          1.  การศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษานอกระบบของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ในปัจจุบันมีดังนี้
                 -  การสอนหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งรายวิชาที่เปิดสอน เช่น การประดิษฐ์ของชำร่วย,คอมพิวเตอร์เบื้องต้น,โปรแกรมประมวลผลคำ,การสร้างเว็บเพจ, การใช้ห้องสมุด  เป็นต้น
          2.   การศึกษาในระบบ วิทยาลัยการอาชีพหนองแคได้ทำการเปิดสอน 2 ระดับ                            -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     3.   การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาร่วมกับเอกชน (สถานประกอบการ)
                  -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         4.   หลักสูตรทวิศึกษา เป็นการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 )
                  -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

สาขาวิชาที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ 3 ปี จบหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีประเภทวิชาที่เปิดสอนดังนี้
              ประเภทวิชาพณิชยกรรม
                   1.  สาขางานการบัญชี
                   2.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
              ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
                   1.  สาขางานยานยนต์
                   2.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                   3.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                   4.  สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
          2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
               รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือเทียบเท่า 
               ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
                   1.  สาขางานการบัญชี
                   2.  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
                   3.  การจัดการทั่วไป
             ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
                   1.  สาขางานเทคนิคเครื่องกล
                   2.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                   3   สาขางานเครื่องมือกล
                  

กำหนดเวลาการจัดการเรียนการสอน
          เวลาเรียน  08.00 น. – 17.00 น.
หมายเหตุ  การจัดเวลาเรียนอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของแต่ละสถานศึกษา
ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 

 

     
   

 

       
       
      <<กลับหน้าหลัก>>
     
     
       
   
update : 10 /11/60