โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร โดยให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในสถานศึกษาให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาศักยภาพของครูในการเป็นที่ปรึกษา และส่งเสริมการทำธุรกิจในสถานศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการประกอบธุรกิจให้แก่นักศึกษานั้น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างของตนเองได้ด้วยการนำองค์ความรู้ มาใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยในปีงบประมาณดำเนินโครงการธุรกิจ จำนวน 5 ธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจเดิม 1 ธุรกิจ ดังนี้


  1. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2560
  2. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2561
  3. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2562
  4. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2563
  5. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2564
  6. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2565
  7. โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ปี2566