sss
 
   
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 
Download เอกสารเผยแพร่
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา2560)
ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ สถานศึกษากลุ่มภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา2560)
 

หัวหน้างาน  : นางนิลวรรณ ชูก้อนทอง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้

  1.  ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ เพื่อรับงานภาคค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน การประกอบธุรกิจ และกิจกรรมสหกรณ์
  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
  4. กำกับติดตามและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของงานผลิตผลการค้าและธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุง รักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

   

 
นางนิลวรรณ ชูก้อนทอง
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
update : 22/11/61