วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานนักเรียน STUDENT PORTLIO

ผลงานนักเรียน (STUDENT PORTFORIO) ได้รวบผลงานและเกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ซึ่งผลงานทั้งหมดสามารถบ่งบอกถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลงานต่างๆที่ปรากฏ ผลงานเหล่านี้นอกจากแสดงความสามารถของนักเรียน นักศึกษาในด้านต่างๆแล้ว ยังแสดงถึงความคิด ความรู้สึกเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งผลงานเหล่านี้จะสะท้อนความสามารถในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม การทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนพัฒนางานในปีการศึกษาต่อๆไป
วิทยาลัยการอาชีพหนองแคหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานทั้งหมดนี้จะแสดงถึงความสามารถและพัฒนาการของนักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดีและคงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั่วไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
update : 22/01/ 57