ผู้บริหาร      
       
     
       
 
    E-Portfolio E-Portfolio
     
       
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์      
     
     
    นางสาวทัศนีย์ โพอุทัย  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขาสามัญสัมพันธ์  
    E-Portfolio  
       
 
E-Portfolio   E-Portfolio E-Portfolio
     
สาขางานยานยนต์    
     
     
    นายคมศิลป์ อินทร์แสง  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานยานยนต์  
    E-Portfolio  
       
 
E-Portfolio   E-Portfolio E-Portfolio
       
     
    E-Portfolio  
       
สาขางานไฟฟ้ากำลัง    
     
     
  นายพีรวิชญ์ นรินทร์นอก  
    ครูอัตราจ้าง  
    หัวหน้าสาขางานไฟฟ้ากำลัง  
    E-Portfolio  
       
     
    E-Portfolio  
       
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์    
       
     
    นายนนทัชกร พรรัตน์  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
    E-Portfolio  
       
   
E-Portfolio   E-Portfolio  
       
สาขางานเทคนิคพื้นฐาน
     
       
     
    นายยอดโดม เกษมสุข  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานเทคนิคพื้นฐาน  
    E-Portfolio  
       
     
    E-Portfolio  
       
สาขางานช่างกลโรงงาน    
     
     
    นายยอดโดม เกษมสุข  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขาช่างกลโรงงาน  
    E-Portfolio  
       
 
E-Portfolio   E-Portfolio E-Portfolio
       
     
    E-Portfolio  
       
สาขางานการบัญชี    
     
     
    นางกฤษณา พิมพ์เรือง  
    ครูผู้ช่วย  
    หัวหน้าสาขางานการบัญชี  
    E-Portfolio  
       
 
E-Portfolio   E-Portfolio E-Portfolio
       
     
    E-Portfolio  
       
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    
     
     
    นางวัชราภรณ์ เขียนแม้น  
    ครู คศ.1  
    หัวหน้าสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
    E-Portfolio  
       
 
E-Portfolio   E-Portfolio E-Portfolio
       
หลักสูตรระยะสั้น
     
 
E-Portfolio   E-Portfolio E-Portfolio