สถิตินักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

ลำดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ระดับชั้น

รวม

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

อุตสาหกรรม

ช่างยนต์

58

2

57

2

95

3

217

2

ช่างไฟฟ้ากำลัง

44

2

30

2

74

3

155

3

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

16

8

18

10

22

9

83

4

ช่างกลโรงงาน

 

 

 

 

2

 

2

5

ช่างซ่อมบำรุง

44

5

54

6

61

6

176

6

พาณิชยกรรม

การบัญชี

4

42

1

40

3

28

118

7

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15

24

10

32

9

51

141

รวม

181

83

170

92

266

100

892

 
   
   

 

ลำดับ

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

ระดับชั้น

รวม

ปวส.1

ปวส.2

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

อุตสาหกรรม

เทคนิคเครื่องกล

17

1

23

 

41

2

เทคนิคการผลิต

28

 

40

3

71

3

ไฟฟ้า

16

1

33

1

51

4

อิเล็กทรอนิกส์

7

1

 

 

8

5

เทคนิคอุตสาหกรรม

 

 

5

 

5

6

พาณิชยกรรม

การบัญชี

 

14

1

14

29

7

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

18

16

50

91

8

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 

 

2

5

7

9

การจัดการทั่วไป

 

 

7

38

45

รวม

75

35

127

111

348

 
   
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนมิถุนายน 2561  
   
   
<<กลับหน้าหลัก>>