วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ได้จัดให้นักเรียน นักศึกษา บันทึกข้อมูลลายนิ้วมือ และทำการสแกนโครงหน้า ด้วยเครื่องบันทึกเวลา ซึ่งเป็นมาตรการของวิทยาลัยฯ เพื่อใช้ในการจัดการเวลา การมาเรียน การเข้าเรียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลเวลาเรียน ของนักเรียน นักศึกษา และช่วยลดปัญหาการออกกลางคัน การไม่เข้าเรียน ของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นปัญหามากในปัจจุบัน