วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จัดกิจกรรมตาม"โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาตามโครงการ "ชีววิถีร่วมใจ เทิดไท้มหาราชินี" บริเวณพื้นที่ด้านข้างวิทยาลัยฯ ซึ่งในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายภาณุวัฒน์ เจนประเสริฐ นายอำเภอหนองแค เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรับผิดชอบโดยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค เน้นการดำเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเกษตรธรรมชาติและเรื่องการนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ประโยชน์ เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ด้านหลังของวิทยาลัยฯ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การทำโรงเรือนเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ รับผิดชอบโดย แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงฯ
2. การทำนาข้าว "โครงการหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" รับผิดชอบโดยแผนกวิชาเครื่องกล(ยานยนต์)
3.การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ รับผิดชอบโดยแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.การเลี้ยงปลาดุก รับผิดชอบโดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5.การปลูกพืชผักสวนครัว และการทำสวนกล้วย รับผิดชอบโดย แผนกวิชาการบัญชี
นอกจากนี้ ยังมีการทำบ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ (EM) และการทำบ่อปุ๋ยจากวัชพืช โดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์