วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางกษมา แสงอ่อนรองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นางสาวลัดดา แตงหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลสระบุรี นางสาววัชรินทร์ ขำเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวกมลพร กองจันทร์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวพณพร เกษตรเวทิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเฉพาะการติดตามการดำเนินงานโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี