วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำโดยพันจ่าอากาศเอกชัยมงคล จำรูญ ผู้อำนวยการ นางปภาภัทร แสงแก้ว รองผู้อำนวยการ และงานกิจกรรม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี