วันที่ 28 มกราคม 2563 นายสมชาย จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแคเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพหนองแคในการทำความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ